Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose

Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose je deloval že v času pred drugo svetovno vojno, takrat še kot Zavod za mednarodno javno pravo Univerze kralja Aleksandra I.. Po drugi svetovni vojni je bil preimenovan v Inštitut za mednarodno javno pravo Univerze v Ljubljani, danes pa deluje znotraj Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Delo Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose je bilo ves čas tesno povezano z najaktualnejšo problematiko mednarodnega prava in mednarodnih odnosov tako nekdanje Jugoslavije kot tudi Slovenije. Tako je inštitut v dolgem obdobju delovanja uspel oblikovati vrsto projektov, strokovnih mnenj in raziskav ter organizirati različna srečanja in razstave. Obenem se je znanstveno-raziskovalno delo inštituta ves čas uspešno dopolnjevalo s pedagoškim delom Pravne fakultete na področju mednarodnega prava.

Po osamosvojitvi Slovenije je pomen inštituta še narasel, saj se je z zahtevami mednarodne skupnosti, še posebno Evropske unije, povečala potreba po svetovanju in strokovni pomoči tako državnim organom, kot tudi zasebnim pravnim in fizičnim osebam.

Področja, s katerimi se danes ukvarja Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, tako zajemajo teme kot so:

 • kodifikacija in progresivni razvoj mednarodnega prava;
 • normativni koncept Odgovornost zaščititi (Responsibility to Protect);
 • mednarodnopravno varstvo okolja;
 • analiza mednarodnih pogodb;
 • uporaba mednarodnega prava pred domačimi sodišči;
 • mirno reševanje sporov po mednarodnem pravu;
 • mednarodnopravna problematika razmejitve na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško;
 • varstvo človekovih pravic in narodnih manjšin
 • mednarodno pravo oboroženih spopadov;
 • mednarodnopravni vidiki vključevanja Republike Slovenije v mednarodne organizacije;
 • prevodi mednarodnih konvencij in resolucij.

V okviru Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose se vodi tudi Depozitarna knjižnica Organizacije Združenih narodov, katere zbirka presega 20.000 bibliografskih enot ter dodatnih 100.000 nekatalogiziranih dokumentov OZN in njenih organov(npr. Generalne skupščine, Varnostnega sveta, ECOSOCa itd.).

K ugledu inštituta nedvomno prispevajo tudi njegovi sodelavci:
zaslužni prof. dr. Borut Bohte, zaslužni prof. dr. Danilo Türk, zaslužna prof. dr. Mirjam Škrk, izr. prof. dr. Vasilka Sancin, doc. dr. Maša Kovič Dine in as. Maruša Tekavčič Veber.

Za vse nadaljnje informacije v zvezi z delom Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose so vam na voljo  sodelavci inštituta:

Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose
Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
tel.: 01/42 03 129
fax: 01/42 03 130

izr. prof. dr. Vasilka Sancin - predstojnica inštituta
Tel.: 01/4203 129
e-mail: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si

zasl. prof. dr. Mirjam Škrk
Tel.: 01/4203 118
e-mail: mirjam.skrk@pf.uni-lj.si

doc. dr.  Maša Kovič Dine
Tel: 01/4203 116
e-mail: masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si

as. Maruša Tekavčič Veber
Tel.: 01/4203 131
e-mail: marusa.veber@pf.uni-lj.si

Marko Kos, knjižničar

Tel.: 01/4203 131
Fax: 01/4203 130
e-mail: dl-27.ozn@pf.uni-lj.si  

Pomembne povezave:
www.R2Pconference.com
www.environmentlawconference.com
www.munlaws.com

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115