Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

Trajanje projekta: 3 mesece

Kratka vsebina projekta:

V praksi so sodišča (in pred tem upravni organi v upravnem postopku) pogosto postavljena pred zahtevno nalogo odločanja, kateri pravici je potrebno v koliziji dati prednost: (ekonomski) pravici, ki jo posameznik uveljavlja v (upravnem, sodnem) postopku, ali pravicam posameznikov, v katerih pravni položaj je lahko zaradi varstva ekonomskih pravic prvega poseženo, četudi sami niso vselej vključeni v postopek odločanja. Navedena problematika je na področju upravnega prava še posebej pomembna, saj so upravni organi in upravna sodišča tisti akterji, pred katerimi posamezniki uveljavljajo svoje ekonomske pravice (npr. z vlogo za izdajo dovoljenja za organizacijo javne prireditve). S podrobno analizo domače sodne prakse in prakse SEU smo kritično ocenili trenutno stanje v tovrstnih postopkih ter na podlagi ugotovitev izoblikovali smernice oziroma priporočila o tem, kako doseči najbolj pravično uresničevanje in zaščito omenjenih pravic.

Najpomembnejši del projekta je bila priprava smernic za tehtanje med navedenimi pravicami v koliziji, ki bodo služila kot podlaga in izhodišče za postopanje oblastnih subjektov v upravnem postopku in sodišč v upravnem sporu, kar bo posledično vodilo v poenotenje upravne in sodne prakse na tem področju. Glavni rezultat projekta je izdelava študije, ki prinaša celovito analizo nacionalne sodne prakse (Upravnega sodišča RS, Vrhovnega sodišč RS, Ustavnega sodišča RS) ter nadnacionalne sodne prakse (SEU) na področju reševanja kolizij med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu ter oblikovanje smernic presoje pri reševanju konflikta med temi pravicami na podlagi zavzetih ugotovitev.

Projektna ekipa:

  • Študenti: Dalija Čebašek, Julija Damjanovič, Leonardo Rok Lampret, Nadja Mićić, Jerca Petrovič, Klara Žbontar, Patricija Brečko, Ambrož Klanjšček in Lorella Vašcer Erban
  • Pedagoški mentor: as. dr. Bruna Žuber
  • Strokovna sodelavka: Polonca Kržan

Rezultat projekta

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115