Dekani Pravne fakultete skozi zgodovino

Na tem mestu predstavljamo dekane, ki so Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani vodili v preteklem stoletju.


Leonid Pitamic
1919-1920, 1940-1941
Gregor Krek, 1920-1921, 1926-1927, 1934-1935 Metod Dolenc, 1921-1922, 1925-1926, 1935-1936 Rado Kušej, 1922-1923, 1928-1929, 1931-1932
Fran Eller
1923-1924
Milan Škerlj
1924-1925, 1933-1934
Aleksander Bilimovič
1927-1928, 1936-1937
Djordje Tasič
1929-1930
Janko Polec
1930-1931, 1942-1944
Stanko Lapajne
1932-1933
Rudolf Sajovic
1937-1938
Viktor Korošec
1938-1939
Josip Jurkovič
1939-1940
Henrik Steska
1941-1942
Avgust Munda
1944-1945
Boris Furlan
1945-1947
Gorazd Kušej
1947-1948
Ivan Tomšič
1948-1950
Lado Vavpetič
1950-1951
Vladimir Murko
1951-1952
Makso Šnuderl
1952-1953
Alojz Finžgar
1953-1954
Jože Goričar
1954-1955
Heli Modic
1955-1956
Rudi Kyovsky
1956-1957
Stojan Pretnar
1958-1959
Jože Juhart
1959-1961
Stanko Peterin
1961-1963
Aleksander Bajt
1963-1965
Peter Kobe
1965-1966
Stojan Cigoj
1967-1969
Ljubo Bavcon
1969-1971
Majda Strobl
1971-1973
Rupko Godec
1973-1976
Bogomir Sajovic
1976-1979
Bojan Zabel
1979-1981
Ivan Kristan
1981-1985
Alenka Šelih
1985-1987
Karel Zupančič
1987-1989
Lojze Ude
1989-1991
Albin Igličar
1991-1993
Polonca Končar
1993-1995
Janez Kranjc
1995-2001
Marko Ilešič
2001-2004
Franjo Štiblar
2004-2006
Rajko Pirnat
2006-2010
Peter Grilc
2010-2014
Miha Juhart
2014-2018
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115