Drugi prijavni rok - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima po končanem prvem prijavnem roku na izrednem študiju še prosta vpisna mesta (147). 

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. 

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2014 (rok za oddajo vloge je petek, 29. avgusta 2014!).  

ŠOLNINA 
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15 znaša 1.983,06 EUR in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2015).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2014. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklicna številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 29. avgusta 2014 visokošolski prijavno informacijski službi Univerze v Ljubljani na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2014 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani do 29. avgusta 2014.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Izbirni postopek bo končan do 24. septembra 2014. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. 

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis, najkasneje do 30. septembra 2014.

DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2014/15  je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma pri g. Branku Perhaju iz referata za študentske zadeve (tel: 01/420 32 26 ali e-naslov: branko.perhaj@pf.uni-lj.si).

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115