Promocije doktorjev znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je dne 25. marca 2021 promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani:

dr. Agata Cevc
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Odškodninska odgovornost sodnikov in arbitrov
mentor: prof. dr. Aleš Galič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ambrož Cvahte
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vpliv nasprotja interesov na veljavnost zastopniških poslov
mentor: prof. dr. Damjan Možina
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nežka Dekleva
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Spor polne jurisdikcije
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Simona Garbatavičiūtė
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Preoblikovanje sporazumevanja o priznanju krivde v evropskih kazenskopravnih sistemih
mentorica: doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Boštjan Kavšek
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Delovno pravo in pravo socialne varnosti
mentorica zasl. prof. dr. Polonca Končar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Špela Kogovšek Sajovic
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Pravna ureditev zdravilstva
mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matija Miklič
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU
mentor: prof. dr. Peter Grilc somentor: prof. dr. Bojan Bugarič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Danijela Mrhar Prelić
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Povratništvo oseb, obsojenih na zaporno kazen
mentorica: izr. prof. dr. Katja Filipčič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Grega Pajnkihar
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Nasledstvo odgovornosti držav za mednarodno protipravna dejanja
mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Suzana Pecin
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije
mentor: zasl. prof. dr. Franc Grad
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Donche Tasev
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Varstvo narodnih manjšin na Balkanu: primer makedonskih manjšin
mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Ines Vrečko
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Kriminološki vidiki mučenja živali
mentor: prof. dr. Dragan Petrovec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matevž Zgaga
Pravna fakulteta
naslov doktorske disertacije: Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi
mentor: prof. dr. Damjan Možina
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115