Po kreativni poti do praktičnega znanja – 3. javni razpis (PKP 2016/17)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 12. avgusta 2016 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17. Namen izvedbe projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov naj bi študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa naj bi se s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

Posamezna fakulteta je lahko na razpis oddala predloge za največ pet projektov, ki so morali vključevati najmanj šest in največ osem študentov ter sodelovanje vsaj ene gospodarske družbe, pri čemer je veljalo, da mora vsak projekt vključevati sodelovanje vsaj po enega pedagoškega in delovnega mentorja, lahko pa se je vključil tudi delovni mentor iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja (če je projekt predvidel tudi sodelovanje slednjih). Posamezni projekt se je lahko izvajal najmanj tri mesece in najdlje pet mesecev, vendar se je moral  zaključiti najkasneje do 31. 7. 2017.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpisu dobila odobrenih vseh pet prijavljenih projektov, v skupni vrednosti 94.125 EUR.

Seznam projektov:

Administrativna podpora projektnim ekipam: Darja Rabzelj


Skupina študentov in dva profesorja naše fakultete pa sta aktivno sodelovala še pri naslednjem projektu, ki ga je formalno dobila odobrenega Pravna fakulteta Univerze v Mariboru:


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115