Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (ŠIPK)


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 31. 3. 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018. Namen izvedbe projektov je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. V okviru projektov naj bi študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju). 

V okviru prvega odpiranja prijav je posamezna fakulteta lahko na razpis oddala predloge za največ tri projekte, ki so morali vključevati najmanj šest in največ deset študentov ter sodelovanje vsaj ene organizacije iz negospodarskega področja, pri čemer je vsak projekt moral imeti tudi pedagoškega mentorja in največ dva strokovna sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Posamezni projekt se je lahko izvajal najmanj tri mesece in najdlje štiri mesece, vendar se je moral  zaključiti najkasneje do 30. 9. 2017.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpisu dobila odobrene vse tri prijavljene projekte, v skupni vrednosti 48.912,00 EUR.

Seznam projektov:

Administrativna podpora projektnim ekipam: Maruša Tekavčič Veber.

Projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115