III. Stopnja

Doktorski študij je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom. Po uspešno končanem študiju pridobi študent  znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.

V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot enovit doktorski študij, v katerem vsak študent izbere izmed naslednjih modulov (usmeritev).

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo
Za študente, prvič vpisane v doktorski študij Pravo od vključno študijskega leta 2019/2020 dalje, je čas trajanja doktorskega študijskega programa štiri leta.

Študenti, vpisani v triletni doktorski študijski program, dokončajo študij z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta, vendar najpozneje do konca študijskega leta 2025/2026 (199. člen prehodnih in končnih določb Statuta Univerze v Ljubljani, veljavnega od 11. 2. 2017).


Predstavitveni zbornik  štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo (veljaven za študente, prvič vpisane v doktorski program od vključno študijskega leta 2019/2020 dalje)

Predstavitveni zbornik  triletnega doktorskega študijskega programa Pravo (veljaven za študente, prvič vpisane v doktorski program do vključno študijskega leta 2018/2019)
 
Predstavitev modula Kriminologija 

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (določa postopke za pridobitev doktorata znanosti  za študente, ki so oziroma bodo temo doktorske disertacije prijavili od vključno 14. 10. 2017 dalje) !
 
Pravilnik o doktorskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (določa postopke za pridobitev doktorata znanosti  za študente, ki so temo doktorske disertacije prijavili do vključno 13. 10. 2017)

Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115