Prijava teme doktorske disertacije

Prijava teme doktorske disertacije

Doktorand mora pred vpisom v drugi letnik doktorskega študija predložiti prijavo teme doktorske disertacije z izdelano dispozicijo doktorske disertacije. Poleg pisne vloge je prijavo teme potrebno oddati tudi v sistemu ŠIS in v ŠISu shraniti Pdf format oziroma scan obrazca B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu (oba dela, prijava teme in izjava o avtorstvu morata biti ob oddaji v pisni in elektronski obliki podpisana).

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje (obrazec je dostopen na zgornji povezavi):

- podatke o doktorandu,

- podatke o predlaganem mentorju in morebitnem somentorju,

- ime študijskega programa in modula,

- naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (naslov doktorske teme v angleškem jeziku je potrebno predhodno uskladiti z mentorjem),

- morebitni predlog pisanja v angleškem jeziku (doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec oziroma je tujec mentor ali somentor ali član Komisije za spremljanje doktorskega študenta).

Priloge prijavi teme doktorske disertacije:

- izjava predlaganega mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata (pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja so objavljeni na spletni povezavi  Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/ ; podatki o raziskovalni aktivnosti, ki je pogoj za mentorstvo in somentorstvo pri doktorski disertaciji, pa so dostopni v SICRISU, na povezavi http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv , kjer je potrebno izbrati »Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS«),

- življenjepis z navedbo datuma prvega vpisa v doktorski študij (Komisija za doktorski študij UL je 6. 7. 2011 sprejela sklep,  naj bo biografija strokovna in naj ne vsebuje npr. podatkov o družinskih razmerah, hobijih, itn.),

- bibliografija (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),

- dispozicija doktorske disertacije,

- soglasje etične komisije, če je potrebno (npr. zaradi vključenosti ranljive skupine oseb v raziskavo).

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

- predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (napisan z malimi tiskanimi črkami),

- znanstveno področje teme doktorske disertacije,

- pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,

- opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

o prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

o jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

o  zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

o opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek znanosti,

o seznam relevantne literature s področja teme (ne šteje v obseg  3-5 strani).

Rok za oddajo doktorske disertacije določa 45. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljaven od 8. 6. 2019 (ob upoštevanju 128. člena Statuta UL, veljavnega od 8. 6. 2019, ki v primeru izgube statusa študenta določa upoštevanje sprememb akreditiranega študijskega programa):
 
"Doktorand, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: materinstva, očetovstva, daljše najmanj šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti),
ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v program do roka za oddajo disertacije, lahko članica doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije za eno leto."

Doktorand, vpisan v triletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v štirih letih od potrditve teme na Senatu UL. Doktorand, ki doktorske disertacije ne more predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije, lahko v soglasju z mentorjem pred iztekom tega roka zaprosi za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto.

Sklepa o obsegu dispozicije doktorske disertacije

Senat Univerze v Ljubljani, seja z dne 27. 9. 2011:

 »Dispozicije tem doktorskih disertacij, ki so namenjene pridobitvi soglasja k temam doktorskih disertacij naj obsegajo od 3 do največ 5 strani (brez literature).«

 Komisija za doktorski študij Pravne fakultete, seja z dne 10.01.2012:

»Komisija je obravnavala vprašanje priprave dispozicij v luči novih pravil univerze in odločila, da bodo študenti za potrebe fakultetnih postopkov še vedno pripravljali daljše dispozicije, nato pa priložili še krajšo verzijo za presojo univerzitetne komisije.«

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115