Študijska obveznost objave znanstvenega članka

V skladu z 19. členom Pravilnika o doktorskem študiju mora študent do zaključka doktorskega študija objaviti vsaj en znanstveni članek v eni izmed domačih ali tujih periodičnih publikacij ter pred obrambo doktorske disertacije pridobiti oceno Komisije za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o svoji objavi.

V skladu z 49. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  8. 6. 2019,  člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta (skupaj z oceno disertacije) »v primeru štiriletnega doktorskega študijskega programa oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka«.

Na osnovi vloge študenta, ki ji je potrebno priložiti podatke o objavi, kot so navedeni v Cobissu in kopijo članka, komisija sprejme oceno, ali objava izpolnjuje merila znanstvenega članka in ali je ustrezno izkazano prvo oziroma enakovredno avtorstvo. Vlogo za priznanje znanstvenosti članka je potrebno, pred oddajo izdelane doktorske disertacije, oddati v informacijskem sistemu ŠIS in nato natisnjeno, s prilogami posredovati referatu za doktorski študij.

Sprejeti sklepi

- Določi se rok za oddajo vloge za oceno znanstvenosti članka: članek je potrebno predložiti v oceno najkasneje do oddaje izdelane doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 7. 6. 2017)

- Pri pripravi članka doktorski študent sodeluje s svojim mentorjem, ki mu pri tem pomaga s svojimi nasveti oziroma članek pred objavo tudi pregleda. Mentor naj ne bi bil recenzent takšnega članka, kandidati pa morajo pri pisanju znanstvenih člankov upoštevati predpisana pravila za pripravo le-teh. Če slednja za posamično revijo niso posebej predpisana, se je treba držati pravil znanstvenega pisanja kot jih prepisuje Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani. (sklep  seje Komisije za doktorski študij PF z dne 18. 12. 2014)

- »V objavah, povezanih z doktorskim delom, je obvezno navajanje imena Univerze v Ljubljani. To velja tudi, ko sta kandidat in mentor zaposlena v drugi organizaciji.« Študent doktorskega študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v svoji objavi navede: »Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta«. (sklep seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 21. 4. 2015)

- Uveljavljani članek mora biti glede na zasnovo študijskega programa in namen te študijske obveznosti vsaj s širšega področja doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 21. 3. 2012)


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115