Marec 2019

Seznam novosti 2019/03

DIS Disertacije

1. LUTMAN, Karmen     Neupravičena obogatitev v primerjalnem in slovenskem pravu : doktorska disertacija / Karmen Lutman. - Ljubljana : [K. Lutman], 2018. - 420 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106443. - Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: str. 404-419. - Povzetek ; Abstract: Unjustified enrichment in comparative and Slovenian law. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:341(043.3)

COBISS.SI-ID 16622929

PC Civilno pravo

2. The FUTURE of registered partnerships : family recognition beyond marriage? / edited by Jens M. Scherpe, Andy Hayward. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2017. - XVIII, 591 str. : ilustr. ; 24 cm. - (European family law series ; 44)

Sorodni elektronski vir: http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2018/03/07/file_67/7586094.pdf - vsebinsko kazalo. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78068-429-1 (broš.)

347.62:316.361.15

COBISS.SI-ID 16645201

3. HEGERFELD, Nicola     Ärztliche Aufklärungs- und Informationspflichten : eine Auseinandersetzung mit der Qualität der Kodifizierung der [Paragraph] 630e und [Paragraph] 630c BGB / Nicola Hegerfeld. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2018. - XXI, 538 str. ; 24 cm. - (Studien zum Privatrecht, ISSN 1867-4275 ; Bd. 81)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=849c0c20d18f4813b293b2757f9f927b&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Delo nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 511-533. - Kazalo

ISBN 978-3-16-156454-3 ISBN 3-16-156454-5

347:340.134:61(430)

COBISS.SI-ID 16662097

4. IZBRIS kvalificiranih obveznosti bank : pravna analiza primera Kotnik / Ana Bonča ... [et al.] ; Matija Damjan (ur.), Klemen Podobnik (ur.), Ana Vlahek (ur.). - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 400 str. ; 25 cm

120 izv. - Bibliografija: str. 369-397. - Summary: str. 399-400

ISBN 978-961-6447-82-9 : 38 EUR

347.73:336.711(497.4)

COBISS.SI-ID 299393024

5. WÖRNER, Steffen     Das Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung : eine Grundlagenstudie zum Beweisverfahren im Zivilprozess / Steffen Wörner. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2019. - XXII, 403 str. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht, ISSN 0722-7574 ; Bd. 154)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=33e68ab8ef5443babfebf768f20c9d3b&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - vsebina. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 375-399. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-16-155835-1 ISBN 3-16-155835-9

347.94(430)

COBISS.SI-ID 16662353 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

6. DOSTOJNO delo : ne živim, da delam, ampak delam, da živim / [avtorji Sara Bagari ... [et al.] ; urednik Borut Brezar ; fotografije Andrej Cvetnič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 164 str. : sl. avtorjev ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Prispevki v slov., dva v angl. - " ISBN 978-961-288-340-9 : brezplačno

331.102.12

COBISS.SI-ID 294258432

7. INTERNATIONAL and European labour law : article-by-article commentary / edited by Edoardo Ales ... [et al.]. - 1st ed. - Baden-Baden : Nomos ; München : C. H. Beck ; Oxford ; Portland : Hart, 2018. - XLVII, 1678 str. ; 25 cm. - (International and European business law)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1114414204/04 - vsebinsko kazalo. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-2460-4 (Nomos Print) ISBN 978-3-406-70690-5 (C. H. Beck) ISBN 978-1-5099-2381-6 (Hart Publishing)

349.2:061.1EU

COBISS.SI-ID 5696555

8. PRIROČNIK za samostojne podjetnike / [avtorji Sara Bagari ... et al.]. - Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2016 ([Tolmin] : Cortex). - 26 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 26

ISBN 978-961-285-555-0 : brezplačno

658(035)

COBISS.SI-ID 287761920 

PEF Ekonomija, sociologija

9. BAUMAN, Zygmunt, 1925-2017     Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju / Zygmunt Bauman, Thomas Leoncini ; [prevod Vasja Bratina ; spremna beseda Bojan Žalec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 89 str. ; 19 cm

Prevod dela: Nati liquidi. - 500 izv. - Beganja človeka tekoče moderne / Bojan Žalec: str. 71-87. - Bibliografija: str. 88-89

ISBN 978-961-04-0528-3 : 14,90 EUR

316.7(047.53) 130.2:316.7

COBISS.SI-ID 296927232

10. DANUBE region entrepreneurship observatory : entrepreneurship ecosystem, women and youth entrepreneurship / Polona Tominc ... [et al.]. - Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2019. - V, 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://ipmmp.um.si/podonavski-podjetniski-observatorij/ppo-monografije/?r=1073. - Soavtorji Miroslav Rebernik, Barbara Bradač Hojnik, Karin Širec. - 100 izv. - Bibliografija: str. 95-104

ISBN 978-1-78764-202-7

005.13:658

COBISS.SI-ID 13264156

11. KOSTIĆ, Jelena, 1981-     Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije / Jelena Kostić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Dosije studio). - 162 str. ; 24 cm

Cir. - 300 izv. - Bibliografija: str. 155-162

ISBN 978-86-80186-43-6

336.7:343(497.11:4-6EU)

COBISS.SI-ID 513223136

12. MILLS, Charles Wright, 1916-1962     Sociološka imaginacija / C. Wright Mills ; [prevod Polona Mesec in Borut Cajnko]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 259 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 2)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Prevod dela: The sociological imagination. - 200 izv. - Sociološka imaginacija: koncept in praksa C. W. Millsa / Aleksandra Kanjuo Mrčela: str. 5-34. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-235-839-6 : 21,00 EUR

316.2

COBISS.SI-ID 294084864

13. MOČNIK, Dijana     Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2018 / avtorji Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Nasl. v kolofonu: Slovenian enterprise demography and business transfer. - O avtoricah: str. 117-118. - 200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Povzetek

ISBN 978-961-286-242-8 doi: 10.18690/978-961-286-242-8

334.7(497.4)"2018"

COBISS.SI-ID 96215553

14. THALER, Richard H., 1945-     Nerazumno vedenje : razvoj vedenjske ekonomije / Richard H. Thaler ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 525 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Misbehaving. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 461-489. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-31-8 : 26,90 EUR

658.89 159.9:33

COBISS.SI-ID 298365952 

PFI Teorija in filozofija prava

15. CICERO, Marcus Tullius     Pogovori v Tuskulu / Ciceron ; prevod in spremna beseda Polonca Zupančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 319 str. : tabela ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 62)

Prevod dela: Tusculanae disputationes. - 400 izv. - Spremna beseda: str. 7-53. - Bibliografija: str. 49-53 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7011-58-6 : 24,00 EUR

1Cicero 821.124'02.09Cicero 17(37)

COBISS.SI-ID 296481024

16. LEISNER, Walter     Platons Idealstaat und das Staatsrecht der Gegenwart : Vergleiche - Anregungen - Mahnungen in den "Gesetzen": zu einem "Bildungsstaat" / von Walter Leisner. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2014. - 140 str. ; 24 cm. - (Schriften zum öffentlichen Recht, ISSN 0582-0200 ; Bd. 1277)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-428-14473-0

340.12:321.01

COBISS.SI-ID 16659537

17. MAHLMANN, Matthias     Rechtsphilosophie und Rechtstheorie / Matthias Mahlmann. - 5. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2019. - 447 str. : tabele ; 23 cm. - (NomosLehrbuch)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/1162457635/04 - vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. 425-442. - Kazalo

ISBN 978-3-8487-5160-0

340.12

COBISS.SI-ID 16663121

18. MARTIRE, Jacopo     A Foucauldian interpretation of modern law : from sovereignty to normalisation and beyond / Jacopo Martire. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2019. - IX, 243 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-238. - Kazalo

ISBN 978-1-4744-1192-9 (trda vezava) ISBN 978-1-4744-4572-6 (broš.)

340.12

COBISS.SI-ID 16648017

19. PHILOSOPHIE der Republik / herausgegeben von Pirmin Stekeler-Weithofer und Benno Zabel. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2018. - XII, 539 str. ; 24 cm

Prispevki v nem. ali angl. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-16-154373-9 doi: 10.1628/978-3-16-155407-0

340.12:321.728(082)

COBISS.SI-ID 16658769

20. RHODE, Deborah L.     Cheating : ethics in everyday life / Deborah L. Rhode. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2018. - IX, 207 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami: str. 141-196. - Kazalo

ISBN 978-0-19-067242-3

17:343.721 343.3/.7:17

COBISS.SI-ID 4716744

21. WALLNER, Jürgen     Rechtsethik in der Medizin : wie komme ich zu einem gut begründeten Urteil? / von Jürgen Wallner. - Wien : Manz, 2018. - XXXVII, 167 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe Recht der Medizin (RdM) ; Bd. 41)

Bibliografija: str. XV-XXXVII. - Kazalo

ISBN 978-3-214-10199-2. - ISBN 978-3-214-10199-5! (broš.)

34:174(436) 34:614.253(436)

COBISS.SI-ID 16653649 

PH Pravna zgodovina

22. GOLOB, Nataša, 1947-     Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije / Nataša Golob ; [prevajalka povzetka Alenka Hren ; fotografinja Lucija Planinc]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Arhiv Republike Slovenije, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 291 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica, ISSN 1408-6344 ; 17. Manuscripta et fragmenta ; 1)

400 izv. - Knjigi in zbirki na pot / Peter Štih: str. 7-8. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Iz recenzije Andreja Nareda in Franceta M. Dolinarja na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 273-288. - Kazali. - Povzetek v angl.: Medieval manuscripts and manuscript fragments : Archives of the Republic of Slovenia

ISBN 978-961-268-056-5 (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) : 23 EUR

091(497.4Ljubljana)"653"(01)

COBISS.SI-ID 297240576

23. HARRER, Friedrich     Entwicklungsstufen der Rechtsfindung / Friedrich Harrer. - Wien : Verlag Österreich ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018. - X, 148 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-7046-8053-2 (Verlag Österreich) ISBN 978-3-8305-3920-9 (Berliner Wissenschafts-Verlag)

340.141(436)(091)

COBISS.SI-ID 16660049

24. KAZENSKI proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Študija in prikaz procesa / [[zbrali, uredili in študijo napisali] Mateja Jeraj, Jelka Melik]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - 1039 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorici navedeni na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 999-1009. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Na spojnem listu: Smolik 12.6.2015, [dar] Angelika [Hribar]

ISBN 978-961-6638-27-2 : 35 EUR

343.322.096(497.4)"1947"

COBISS.SI-ID 279272960

25. KÜHNE, Jörg-Detlef     Die Entstehung der Weimarer Reichsverfassung : Grundlagen und anfängliche Geltung / Jörg-Detlef Kühne. - Düsseldorf : Droste, cop. 2018. - XX, 996 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Schriften des Bundesarchivs ; 78)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1156217105/04 - vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. 929-965. - Kazala

ISBN 978-3-7700-1636-5 ISBN 3-7700-1636-X

342(430)(091)

COBISS.SI-ID 16660561 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

26. AUBY, Jean-Bernard     Globalisation, law and the state / Jean-Bernard Auby ; translated from the original French by Rachael Singh ; with a foreword by Gordon Anthony. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2017. - XX, 208 str. ; 24 cm

Prevod dela: Globalisation, le droit et l'état. - Bibliografija: str. 197-206. - Kazalo

ISBN 978-1-50990-352-8 (trda vezava)

340.131

COBISS.SI-ID 16643409

27. BUCHAN, Russell     Cyber espionage and international law / Russell Buchan. - Oxford [etc.] : Hart, 2018. - XXVIII, 219 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 196-204. - Kazalo

ISBN 978-1-78225-734-9

341:343.534:004.738.5

COBISS.SI-ID 16643921

28. CARINGELLA, Francesco     Il sistema del diritto amministrativo. 4, Il nuovo processo amministrativo / Francesco Caringella. - 2a ed. - Roma : Dike giuridica, 2018. - X, 254 str. ; 24 cm. - (I sistemi del diritto)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-88-582-0866-3 ISBN 88-582-0866-8

342.9(450) 35.077.3(450)

COBISS.SI-ID 16636241

29. DE Falco, Vincenzo, 1965-     Administrative action and procedures in comparative law / Vincenzo De Falco. - The Hague : Eleven International Publishing, cop. 2018. - XVI, 263 str. ; 25 cm. - (Comparative public law treatise)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 94-6236-842-2 ISBN 978-94-6236-842-2

342.9:340.5

COBISS.SI-ID 16642897

30. DILIGENSKI, Andrej     Pravo zaštite podataka GDPR / Andrej Diligenski, Dragan Prlja, Dražen Cerović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2018 (Beograd : Planeta print). - 221 str. : tabele, avtorj. sl. ; 24 cm

O avtorjih: str. 219-221. - 500 izv. - Bibliografija: str. 217-218

ISBN 978-86-80186-42-9 (broš.)

342.738(4-6EU) 342.727(4-6EU) 004.056.5:34(4-6EU)

COBISS.SI-ID 272151820

31. DINSTEIN, Yoram     War, aggression and self-defence / Yoram Dinstein. - 6th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XXXIV, 405 str. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-1-107-19114-3 (trda vezava) ISBN 978-1-316-64166-8 (broš.)

341.3

COBISS.SI-ID 16624721

32. DROIT comparé de la procédure administrative = Comparative law of administrative procedure / sous la direction de Jean-Bernard Auby ; avec la collaboration de Thomas Perroud. - Bruxelles : Bruylant, cop. 2016. - XVI, 1027 str. ; 24 cm. - (Collection Droit administratif = Administrative law ; 19)

Prispevki v franc. ali angl. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-2-8027-4408-5 ISBN 2-8027-4408-9

35.077.3:340.5

COBISS.SI-ID 16641617

33. The EFFECTIVENESS and application of EU and EEA law in national courts : principles of consistent interpretation / Christian N. K. Franklin (ed.). - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2018. - XLVI, 531 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Intersentia studies on courts and judges)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78068-655-4 ISBN 1-78068-655-2

341.645:061.1EU 347.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 16464465

34. GALLO, Carlo Emanuele     Manuale di giustizia amministrativa / Carlo Emanuele Gallo. - 9a ed. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2018. - XV, 407 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-88-921-1694-8 ISBN 88-921-1694-0

342.9(450) 351.95(450)

COBISS.SI-ID 16637009

35. GAMPER, Anna     Staat und Verfassung : Einführung in die Allgemeine Staatslehre / von Anna Gamper. - 4., überarb. Aufl. - Wien : Facultas, 2018. - 281 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 19. - Kazalo

ISBN 978-3-7089-1634-7 ISBN 3-7089-1634-4

342(436)

COBISS.SI-ID 16654161

36. The HANDBOOK of the international law of military operations / edited by Terry D. Gill and Dieter Fleck ; in collaboration with Hans F. R. Boddens Hosang ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017, cop. 2015. - XLVI, 743 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874462-7 (trda vezava) ISBN 978-0-19-881364-4 (broš.)

341.3

COBISS.SI-ID 16624977

37. JAKAB, András     European constitutional language / András Jakab. - 1st paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2018, cop. 2016. - XVII, 511 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 403-486. - Kazalo

ISBN 978-1-107-13078-4 (trda vezava) ISBN 978-1-107-57692-6 (broš.)

342:340.113(4)

COBISS.SI-ID 16652881

38. Il NUOVO diritto processuale amministrativo / a cura di G. Paolo Cirillo. - 1a ristampa. - [S. l.] : Wolters Kluwer Italia : Cedam, 2015, cop. 2014. - LIII, 1646 str. ; 25 cm. - (Trattato di diritto amministrativo ; vol. 42)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-88-13-31501-6

342.9(450) 35.077.3(450)

COBISS.SI-ID 16643153

39. Il NUOVO processo amministrativo : studi e contributi. Vol. 1 / Andrea Carbone ... [et al.] ; a cura di Maria Alessandra Sandulli con il coordinamento di Flaminia Aperio Bella. - Milano : Giuffrè, cop. 2013. - XX, 405 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 88-14-17507-1

342.9(450) 35.077.3(450)

COBISS.SI-ID 16636753

40. PADDEU, Federica     Justification and excuse in international law : concept and theory of general defences / Federica Paddeu. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2018. - XLIV, 556 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in international and comparative law ; 130)

Bibliografija: str. 481-523. - Kazalo

ISBN 978-1-107-10620-8 (trda vezava)

341

COBISS.SI-ID 16625233

41. RESEARCH handbook on human rights and investment / edited by Yannick Radi. - Cheltenham ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XIX, 558 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78254-911-6

341.231.14:334.726

COBISS.SI-ID 16643665

42. A REVIEW of empirical surveys of asylum-related migrants / [prepared by Perangelo Isernia ... et al.]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str.: European Asylum Support Office. - Avtorji navedeni na notranji str. ovoja. - Bibliografija: str. 90-92

ISBN 978-92-9494-915-8 doi: 10.2847/048583

314.15:341.43

COBISS.SI-ID 5359099

43. TRAVI, Aldo     Lezioni di giustizia amministrativa / Aldo Travi. - 12a ed. riveduta e aggiornata. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2018. - XIII, 401 str. ; 24 cm

Bibliografija med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-88-921-1395-4 ISBN 88-921-1395-X

351.95(450) 342.924(450)

COBISS.SI-ID 16635217

44. USTAVNOPRAVNA izhodišča za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/2015 / sestavili Ciril Ribičič ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za ustavno pravo, 2019. - [39] f. ; 21 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

342.8(497.4)

COBISS.SI-ID 16644433

45. VACCA, Alessia     Rights to use minority languages in the public administration and public institutions : Italy, Spain and the UK / Alessia Vacca. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2016. - XII, 351 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 329-351

ISBN 978-88-921-0764-9

35:342.725(450+460+41) 342.726-054.57(450+460+41)

COBISS.SI-ID 16653137

46. VESTING, Thomas     Staatstheorie : ein Studienbuch / von Thomas Vesting. - München : C. H. Beck, 2018. - XXVII, 203 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kurzlehrbücher für das Juristische Studium) (Juristische Kurz-Lehrbücher)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1150797223/04 - vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. XI-XXV. - Kazali

ISBN 978-3-406-72358-2 ISBN 3-406-72358-6

340.12(430)(094.4)

COBISS.SI-ID 16655185 

PK Kazensko pravo

47. ANDRISSEK, Tobias R.     Vergeltung als Strafzweck : Empirisch-soziologische Begründung und kriminalpolitische Folgerungen / Tobias R. Andrissek. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2017. - XII, 258 str. ; 24 cm. - (Studien und Beiträge zum Strafrecht, ISSN 2364-267X ; Bd. 13)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=b5374a42ace8417abce3a6456a40c4b5&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 239-251. - Kazalo

ISBN 978-3-16-155325-7 ISBN 3-16-155325-X

343.254(430)

COBISS.SI-ID 16644689

48. BARTOL, Curt R., 1940-     Psychology and law : research and practice / Curt R. Bartol, Anne M. Bartol. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2019. - XIX, 475 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: str. 400-438. - Kazali

ISBN 978-1-5443-3887-3

343.95(73)

COBISS.SI-ID 16662609

49. FELSON, Marcus, 1947-     Crime and everyday life : a brief introduction / Marcus Felson, Mary A. Eckert. - 6th ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2019. - XIX, 162 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorjih: str. XIX. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-5063-9478-7

343.851(73)

COBISS.SI-ID 16666705

50. HANDBUCH Strafverteidigung / herausgegeben von Roland Kier, Norbert Wess. - Wien : Manz, 2017. - XXIII, 786 str. : tabele ; 25 cm. - (Handbuch / Manz)

O avtorjih: str. XXI-XXIII. - Bibliografija na začetku poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-214-15032-7 ISBN 3-214-15032-4

343.12(436)

COBISS.SI-ID 16655441

51. WHAT is wrong with human trafficking? : critical perspectives on the law / edited by Rita Haverkamp, Ester Herlin-Karnell and Claes Lernestedt. - Oxford [etc.] : Hart, 2019. - X, 270 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-50992-151-5

343.43

COBISS.SI-ID 16658257 

PL Zakonodaja

52. CODICE del processo amministrativo / diretto da Roberto Chieppa ; commentato e aggiornato in DeJure con Gabriele Carlotti ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2018, cop. 2017. - XXVII, 1140 str. : ilustr. ; 25 cm. - (I codici commentati Giuffrè)

Na ov.: Edizione integrale online. - Bibliografija: str. XIII in med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-88-14-22297-9

342.9(450)(094.5) 35.077.3(450)(094.5)

COBISS.SI-ID 16637265

53. CODICE della giustizia amministrativa / a cura di Giuseppe Morbidelli ; con il coordinamento di Fabio Cintioli, Federico Freni, Aristide Police. - 3a ed. - Milano : Giuffrè, cop. 2015. - XXXVI, 1809 str. ; 25 cm. - (Le fonti del diritto italiano)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy16pdf02/2015448494.html - vsebinsko kazalo. - Bibliografija med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-88-14-16075-2

351.95(450)(094.5)

COBISS.SI-ID 16641873

54. STRAFGESETZBUCH : Leipziger Kommentar : Großkommentar. - 12., neu bearbeitete Aufl., [reprint] / herausgegeben von Heinrich Wilhelm Laufhütte, Ruth Rissing-van Saan, Klaus Tiedemann. - Berlin : De Gruyter Recht, <[2011], cop. 2009>- . - Zv. <5> : ilustr. ; 25 cm. - (Großkommentare der Praxis)

Dosedanja vsebina: Bd. 5: [Paragraphen] 110 bis 145d / Bearbeiter [Paragraphen] 110-122 Henning Rosenau ... [et al.] ; [Sachregister Friederike Gerber]. - [2011], cop. 2009. - 2 zv. (LII, 986 str.). - Bibliografija: zv. 5/1, str. XXXIII-LII in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-89949-575-1 (zv. 5)

343(430)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 16637521

55. TURČIĆ, Zlatan     Komentar Zakona o općem upravnom postupku : s prilozima, sudskom praksom i abecednim kazalom pojmova ; Zakoni o upravnim sporovima : s prilozima i abecednim kazalima pojmova / Zlatan Turčić. - 3., dopunjeno izd., dotiskano izd. - Zagreb : Organizator, 2012. - XXVI, 571 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravo ; knj. 78)

100 izv. - Kazala. - Vsebuje tudi: Zakon o općem upravnom postupku ; Zakon o upravnim sporovima

ISBN 978-953-7585-40-2

342.92(497.5)(094.5) 35.077.2/.3(497.5)(094.5)

COBISS.SI-ID 16638545 

PV Varia

56. BEAUVOIR, Simone de     Starost. 1, Stališče zunanjosti / Simone de Beauvoir ; [prevod Tomaž Gerdina ; spremna beseda Boris A. Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018 ([Ljubljana] : Dermat). - 322 str. ; 21 cm

Prevod dela: La vieillesse. - 400 izv. - Oči le še za jok / Boris A. Novak: str. 9-30. - Starost je razredno determinirana / Matjaž Uršič: str. 319-320

ISBN 978-961-94287-7-1 : 29 EUR

316.346.32-053.9

COBISS.SI-ID 297596160

57. MISLITI socialne inovacije / uredila Slavko Gaber in Veronika Tašner ; [prevod Goran Gaber, Nataša Mojškerc (Socialne inovacije iz Finske), Nika Šušterič (Socialne inovacije od drugod)]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 360 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Sata innovaatiota Suomesta. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-236-9

316.422

COBISS.SI-ID 298134016 

PZ Zborniki

58. BREXIT : the legal implications / edited by Andrea Biondi, Patrick J. Birkinshaw, Maria Kendrick. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2019. - XXII, 293 str. ; 25 cm. - (European monographs series set ; vol. 106)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-90-411-9540-1 (trda vezava) ISBN 90-411-9540-8

341:061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 16511825

59. COMPENDIUM of contemporary legal issues / editors Suzana Kraljić, Yener Ünver. - 1st ed. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Faculty of Law, 2019 ([Maribor] : Tiskarna Saje). - 184 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/396. - Besedilo v nem. ali ang. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-286-249-7 doi: 10.18690/978-961-286-248-0

347.1/.7(497.4+560):342.7(082)

COBISS.SI-ID 96301569

Magistrske diplomske naloge

1. BENČINA, Marko, 1990-     Pravna analiza bančne krize v RS : (magistrska zaključna naloga) / avtor Marko Benčina. - Ljubljana : [M. Benčina], 2019. - 54 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106517. - Mentor Bojan Bugarič. - Bibliografija: f. 51-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.71(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 16627537

2. BORENOVIĆ, Nikolina     Pravica do neposrednega zaslišanja obremenilnih prič v novejši judikaturi Evropskega sodišča za človekove pravice : (magistrska diplomska naloga) / avtor [i. e. avtorica] Nikolina Borenović. - Ljubljana : [N. Borenović], 2019. - 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106807. - Mentor Primož Gorkič. - Somentor Miha Hafner. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.143(4)(043.2) 343.131:342.7(4)(043.2)

COBISS.SI-ID 16646737

3. BOSNIČ, Maja     Analiza predloga ZVPot-1 na področju prenosa Direktive 99/44 o potrošniški prodajni pogodbi : magistrsko diplomsko delo / avtorica Maja Bosnič. - Ljubljana : [M. Bosnič], 2019. - 78 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106555. - Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: f. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

366.54:347.4(043.2)

COBISS.SI-ID 16627793

4. DRAGANIĆ, Ana     Dolžnost informiranja pri potrošniški kreditni pogodbi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Draganić. - Ljubljana : [A. Draganić], 2019. - 63 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106808. - Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: str. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.44:366.54(043.2)

COBISS.SI-ID 16644177

5. GARTNER, Tina     Kriteriji za uporabo pravila poslovne presoje in njihovi vplivi na delovanje pravila v praksi : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tina Gartner. - Škofja Loka : [T. Gartner], 2019. - IV, 60 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106847. - Mentor Klemen Podobnik. - Bibliografija: f. 55-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7(043.2)

COBISS.SI-ID 16664657

6. HOMAR, Mirjam     Pristojnost v kraju škodnega dogodka v novejši praksi Sodišča Evropske unije : magistrsko diplomsko delo / avtorica Mirjam Homar. - Ljubljana : [M. Homar], 2019. - 49 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106536. - Mentor Aleš Galič. - Bibliografija: f. 42-49. - Povzetek ; Abstract: Jurisdiction of the courts for the place where the harmful event occurred in the recent case law of the ECJ. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.5:061.1EU(043.2) 341.98:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 16623953

7. IVANOVIĆ, Neja     Varstvo otrokovih koristi po Družinskem zakoniku : magistrsko diplomsko delo / Neja Ivanović. - Ljubljana : [N. Ivanović], 2019. - 39 str. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106804. - Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.61/.64(497.4)(043.2) 342.726-053.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16659793

8. KAMBER, Ilaria     Licitacijski načini sklepanja gospodarskih pogodb : magistrsko diplomsko delo / avtorica Ilaria Kamber. - Ljubljana : [I. Kamber], 2019. - 35 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106509. - Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.441.1(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 16624209

9. KOLMAN, Katja, 1992-     Eksternalizacija kontrole migracij v Evropski uniji : magistrsko diplomsko delo / avtorica Katja Kolman. - Ljubljana : [K. Kolman], 2019. - VI, 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106415. - Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: str. 80-98. - Povzetek ; Abstract: The externalisation of migration controls in the European Union. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

314.15:341(043.2) 342.7:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 16623697

10. LOBE, Tea     Procesna vprašanja pridobitve dovoljenja za promet z zdravili : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tea Lobe. - Ljubljana : [T. Lobe], 2019. - 54 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106806. - Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: f. 50-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

3.077.3:615(043.2)

COBISS.SI-ID 16644945

11. LOVŠIN, Petra, 1992-     Varstvo otrokovih koristi v postopkih družinske mediacije : (magistrsko diplomsko delo) / Petra Lovšin. - Ljubljana : [P. Lovšin], 2019. - 38 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106805. - Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: f. 35-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.62:347.965.42(043.2) 342.726-053.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16653393

12. PAVLETIČ, Žiga     Kazenskopravna krivda kot družbi potrebna fikcija : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Žiga Pavletič. - Ljubljana : [Ž. Pavletič], 2019. - 87 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106810. - Mentor Matjaž Ambrož. - Bibliografija: f. 82-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.222:159.947.2(043.2) 343.222:123(043.2)

COBISS.SI-ID 16651601

13. VENKO, Tajda     Ugovor tretjega v civilnem izvršilnem postopku : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i. e. avtorica] Tajda Venko. - Ljubljana : [T. Venko], 2019. - 58 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106363. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 54-58. - Povzetek ; Summary: Third party objection in civil enforcement proceedings. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.952(497.4+436)(043.2)

COBISS.SI-ID 16623441

14. VRISK, Boštjan     Primerjalnopravna analiza dopinga in ureditve zanj v športnih organizacijah : (magistrska naloga) / avtor Boštjan Vrisk. - Ljubljana : [B. Vrisk], 2019. - IV, 94 f. : tabeli ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106507. - Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: f. 80-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

340.5:796.011.5(043.2) 796.011.5:178.8(043.2)

COBISS.SI-ID 16626513

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115