Erasmus - izmenjave študentov

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij. 

Cilji mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 
Več informacij o programu ter kratko video predstavitev programa najdete na spletni strani Evropske komisije.

Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška in Turčija.

Status študenta v času izmenjave je izenačen s statusom študentov v državi gostiteljici. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje, članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Študent, ki odide na Erasmus izmenjavo, lahko glede na nacionalna pravila zaprosi za pridobitev finančne podpore iz programa (t.i. »Erasmus dotacija«, ki za vsak mesec izmenjave znaša med 350 in 450 EUR – odvisno od države, v kateri se bo izmenjava izvedla; pri izmenjavah z namenom prakse so zneski praviloma še za cca. 100 EUR višji), poleg tega pa tudi za pridobitev dodatka Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (70 EUR/mesec). Študenti, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, so upravičeni še do dodatne finančne podpore.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115