Pravna klinika Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava

Contractus contrahentibus lex esto.

(Za pogodbeni stranki naj bo pogodba zakon.)*

Pravna klinika Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava je obštudijska dejavnost, ki študentom omogoča seznanitev s praktičnimi vidiki pogodbenega prava ter pridobivanje novih znanj in veščin na področju pogajanj za sklenitev pogodb, priprave pogodb ter njihove razlage. Priprava in sklepanje pogodb je sestavni del odvetniškega in notarskega poklica ter dejavnosti pravnih služb gospodarskih družb, zaradi česar klinika stremi k temu, da študentom že v času študija omogoči pridobitev praktičnih znanj s tega področja. Klinika poteka v sodelovanju s predavatelji iz odvetniških družb Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Šelih in partnerji, Kavčič, Bračun in partnerji, pravniki iz gospodarskih družb ter sodniki.

V študijskem letu 2019/20 bo klinika potekala v zimskem semestru. Prvi del klinike je namenjen teoretičnim izhodiščem, v okviru katerih se študentje pod vodstvom odvetnikov, strokovnjakov iz prakse in sodnikov seznanijo s pripravo različnih tipov pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava, tehnikami pogajanj, načinom komunikacije s strankami, terminologijo, vezano na sklepanje pogodb,  ter oblikovanjem in razlago pomembnih pogodbenih klavzul. V drugem delu študentje s pomočjo pridobljenih teoretičnih znanj samostojno pripravijo osnutek pogodbe v vnaprej določenem primeru in ga v okviru klinike tudi predstavijo.

Pravna klinika, sodelovanje na kateri je ovrednoteno s 4 ECTS, študentom omogoča:

  • nadgradnjo teoretičnih in pridobivanje novih praktičnih znanj s področja civilnega in gospodarskega pogodbenega prava;
  • razvoj sposobnosti priprave pogodb in pravnega izražanja;
  • pridobivanje veščin za dobro komunikacijo s pogodbenimi partnerji in strankami;
  • seznanitev z delom odvetnikov, pravnikov gospodarskih družb in sodnikov.

Na kliniko se lahko prijavite:

  • študentje, vpisani v 3. letnik I. stopnje,
  • študentje, vpisani v 4. letnik I. stopnje,
  • študentje, vpisani na II. stopnjo in
  • absolventi.
Za vse dodatne informacije pišite na karmen.lutman@pf.uni-lj.si ali filip.dougan@pf.uni-lj.si.


* Prevod: J. Kranjc, Latinski pravni reki, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 53.