Vabilo k sodelovanju

Študentke in študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani vabimo k sodelovanju v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo v študijskem letu 2019/20.

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo je pri Univerzi v Ljubljani uradno potrjena (akreditirana) obštudijska dejavnost in se izvaja kot ena od pravnih klinik, ki so se v preteklih letih kot uspešen način izobraževanja bodočih pravnic in pravnikov uveljavile tudi na naši fakulteti. Delovanje Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je namenjeno krepitvi znanja in pridobivanju izkušenj študentk in študentov Pravne fakultete UL na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti.

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo se je v tej obliki začela prvič izvajati v študijskem letu 2017/2018, sicer pa gre za vsebinsko razširjeno nadaljevanje že uveljavljane obštudijske dejavnosti, Pravne svetovalnice LGBT, ki se na fakulteti kontinuirano izvaja že od študijskega leta 2014/15.

Koordinator Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič ob pomoči as. dr. Mojce Zadravec.


Pogoji za sodelovanje, postopek prijave in izbire
  • V svetovalnici lahko sodelujejo študenti in študentke prvostopenjskega (3. in 4. letnik) in drugostopenjskega študijskega progama pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (vključno z absolventi in absolventkami). Pri izbiri bodo imeli prednost študenti in študentke višjih letnikov.
  • Prijavi, ki naj vsebuje osnovne kontaktne podatke prijavitelja oziroma prijaviteljice, je treba priložiti (1) življenjepis in (2) kratko motivacijsko pismo (največ 500 besed), v katerem prijavitelj oziroma prijaviteljica pojasni, zakaj bi želel oziroma želela sodelovati v svetovalnici.
  • V postopku izbire so lahko s prijavljenimi opravljeni tudi osebni razgovori, ki bodo potekali v četrtek, 10. oktobra, in petek, 11. oktobra.
  • Izbirni postopek bo zaključen, prijavljeni študenti in študentke pa obveščeni o rezultatih najkasneje do ponedeljka, 14. oktobra 2019.

Potek dela v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo

Dejavnosti svetovalnice so organizirane na dveh ravneh: (i) kot usposabljanje za delo v zimskem semestru ter (ii) pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu na področju delovanja svetovalnice v poletnem semestru.
(i)  Zimski semester: Po zaključku izbirnega postopka, tj. v drugi polovici oktobra 2019, bo za izbrane študente in študentke na fakulteti začelo organizirano usposabljanje za praktično delo pri eni od partnerskih organizacij. Poudarek usposabljanja je na pridobivanju (teoretičnega) znanja s področja protidiskriminacijskega prava (na mednarodni in nacionalni ravni). Usposabljanje bo izvedeno kot sklop predavanj oziroma seminarjev o pravnih mehanizmih varstva pred diskriminacijo.  

ii)  Poletni semester: Študentke in študenti so po uspešno opravljenem uvodnem (teoretičnem) usposabljanju razporejeni na delo v partnerske institucije (Zagovornik načela enakosti, Varuhinja človekovih pravic, Sektor za enake možnosti pri MDDSZ, Društvo informacijski center Legebitra, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC), kjer med letom, pod vodstvom zunanjih (delovnih) mentorjev in mentoric, strokovnjakov in strokovnjakinj z bogatimi delovnimi izkušnjami na tem področju, sodelujejo pri pravniškem delu na področju varstva pred diskriminacijo ter spodbujanja enakosti.  

Študenti in študentke bodo v delo svetovalnice vpeti do začetka meseca junija 2020. Svetovalno delo v okviru svetovalnice bo potekalo v skladu z dogovorjenim razporedom, ki bo ustrezno upošteval tudi študijske obveznosti v času izpitnega obdobja.


Pomen svetovalnice za študente in študentke

Študentom in študentkam sodelovanje v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo omogoča, da se pobliže seznanijo s področjem protidiskriminacijskega prava. Sodelovanje poleg tega ponuja priložnost za pridobivanje izkušenj in preizkus v praktičnem pravniškem delu. Ker je Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo kot obštudijska dejavnost tudi uradno potrjena (akreditirana) pri Univerzi v Ljubljani, lahko študenti in študentke za sodelovanje v svetovalnici pridobijo 4 ECTS. Za več informacij o kreditnem vrednotenju pravnih klinik glej naslednjo povezavo: http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/arhiv-3003/kreditno-vrednotenje-pravnih-klinik/.


Rok za prijavo

Prijavo lahko oddate na elektronski naslov tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si, in sicer najkasneje v petek, 4. oktobra 2019.

 

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115