Obvestilo glede pristopa na izredne in redne izpitne roke

Skladno s Pravili Pravne fakultete je jasno določeno, da so do pristopa na izredni izpitni rok upravičeni študenti dodatnega leta, izredni študenti in kandidati, ki nimajo statusa študenta, ter drugi študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3. in 4. odstavka 85. člena Pravil PF, če izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu. Iz tega izhaja, da lahko študenti, ki so redno ponovno vpisani v isti letnik (ponavljajo letnik), pristopajo le na redne izpitne roke izpitov iz predmetov tega letnika. Študentje, ki so redno vpisani v višji letnik, lahko v izrednih izpitnih rokih opravljajo manjkajoče izpite nižjega letnika brez posebnih prošenj (tretji odstavek 85. člena Pravil).

Skladno z drugim odstavkom 85. člena Pravil lahko po dogovoru z izpraševalcem prodekan za študijske zadeve izjemoma na podlagi pisne prošnje študenta dovoli opravljati izpit v izrednem izpitnem roku tudi študentu rednega študija, ki je končal predavanja iz predmeta, ki je predmet izpita. Tako dovoljenje bo dano le v primeru, da bo študent izkazal, da zaradi drugih obveznosti, povezanih s študijem (npr. udeležba na moot court tekmovanjih ali pripravah nanje, študijska izmenjava, poseben status študenta, pridobljen skladno s Pravili), ne bo mogel pristopiti na kakšnega od rednih izpitnih rokov in bo s tem soglašal izpraševalec posameznega predmeta. Prošnja se izpolni v ŠIS-u in prinese v referat.