Predčasno opravljanje izpitov višjega letnika (91. člen Pravil PF)

Predčasno lahko opravljajo izpite višjega letnika študenti, ki pavzirajo ali so v letnik ponovno vpisani (redno ali izredno), ob naslednjih pogojih:

-     opravljeni vsi izpiti iz nižjega letnika,
-     opravlja se največ štiri izpite, ki jih študent prijavi do začetka poletnega semestra,
-     izpit je mogoče opravljati po zaključku predavanj pri tem predmetu, če študent opravi vse obveznosti, ki so pogoj za  
      pristop k izpitu,
-     na izpit je mogoče pristopiti le enkrat (pred vpisom v višji letnik).
Cena izpita je 83,46 EUR.

Pavzerji in ponovno vpisani izredni študenti opravljajo manjkajoče obveznosti tekočega letnika na izrednih in rednih rokih, ponovno vpisani redni študenti pa le na rednih rokih.

Opozarjamo na določbo Zakona o visokem šolstvu (66. člen), da lahko v času študija študent ponavlja letnik le enkrat in v tem primeru ne more vpisati dodatnega leta.