Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2016/17

Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) objavlja razpis, na katerem bo izbrala študente, ki se bodo v študijskem letu 2016/17 lahko udeležili enosemestrske izmenjave na naslednjih partnerskih univerzah, s katerimi ima sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum:
Za vsako od omenjenih univerz ima PF UL na voljo po dve mesti.

Podatki študentov, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo.

Zainteresirani študenti lahko izbirajo med izmenjavo v zimskem ali poletnem semestru, pri čemer pa naj upoštevajo študijski koledar tuje univerze, ne Univerze v Ljubljani.

Izbrani študenti se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Stroški poti in namestitve so prav tako obveznost izbranih študentov.

Opozarjamo, da pri tem razpisu ne gre za klasičen tip izmenjave, kjer bi izbrani študent samodejno dobil tudi štipendijo (kot je to npr. pri izmenjavah v okviru programa Erasmus+), ampak morajo imeti izbrani študenti dovolj lastnih finančnih sredstev. Izjema sta obe švicarski univerzi, ki bosta izbranim študentom namenili tudi manjšo štipendijo. Študenti, izbrani za izmenjavo na ostale navedene univerze, bodo lahko nekaj finančnih sredstev predvidoma lahko pridobili na razpisu za študijske obiske študentov, ki ga vsako leto objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Izbrani študenti bodo o tej možnosti posebej obveščeni.


POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Študent PF UL lahko sodeluje na razpisu, če:
  • je v času prijave (t.j. v študijskem letu 2015/16) vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija;
  • bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta na PF UL.

ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE
  • torek, 29. marec 2016 !!!
Pravočasne vloge so tiste, ki bodo do 12. ure tega dne v mednarodni pisarni (pritličje PF UL, desno do konca) ali v predalniku mednarodne pisarne, ki se nahaja v Dekanatu (prvo nadstropje PF UL). Prijave naj bodo oddane v prozorni mapi s stranskimi luknjami za vlaganje v fascikel, pri čemer naj bo na vrhu izpolnjen prijavni obrazec.

Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu (glej priponko) je potrebno priložiti:
  • potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2015/16;
  • potrdilo o vseh do sedaj opravljenih izpitih na PF UL, iz katerega je razvidna povprečna ocena vseh opravljenih izpitov (zadostuje izpis iz ŠIS-a);
  • dokazilo o znanju tujih jezikov (OP.: Vsi kandidati naj vnaprej dobro preverijo, v katerem jeziku potekajo predavanja na tuji univerzi in predložijo dokazila o znanju tega jezika. Za izmenjave v Zürichu, Pekingu in Šanghaju zadošča znanje anglešine, za izmenjave v Irkutsku in Moskvi je nujno znanje ruščine, za izmenjave v Podgorici je nujneo znanje črnogorskega oziroma srbsko-hrvaškega jezika, za izmenjave v Fribourgu se priporoča znanje francoščine ali nemščine, za izmenjave v Belo Horizontu pa znanje portugalščine).
  • življenjepis;
  • motivacijsko pismo (pričakovanja od študijskega bivanja v tujini, v slovenščini ali angleščini, dolžine najmanj eno in največ dve strani).
Vsak kandidat se lahko prijavi na več tujih institucij. V primeru oddaje več prijav naj kandidat za vsako tujo institucijo izpolni nov prijavni obrazec, na njem pa naj jasno označi rangiranje institucij.


VEČ INFORMACIJ
Več informacij o partnerskih fakultetah lahko zainteresirani študenti najdejo na spletnih straneh tujih univerz, za nekatere pa tudi v priloženih datotekah.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo:
  • na informativnem sestanku, ki bo v torek, 15. marca 2015, ob 14:00h v zlati predavalnici;
  • osebno  v mednarodni pisarni na PF UL (vsak delovni dan med  10. in 12. uro).
 
IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH
O končnem izboru kandidatov bo odločil fakultetni koordinator programa ERASMUS+ (doc. dr. Luka Tičar) oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi na podlagi pisnih prijav. Osnovna merila za izbor so: motivacija študenta, povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija in znanje tujih jezikov. Prednost bodo imeli študenti, ki se študijskih izmenjav v preteklosti še niso udeležili.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do petka, 8. aprila 2016.
E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.