Katedra za upravno pravo

Katedra za upravno pravo pokriva področje, za katerega lahko rečemo, da je klasično, saj je bilo vsebovano že v drugem delu učnega reda iz leta 1919, ko je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani. Takrat poimenovano področje Upravni nauk in upravno pravo se je skozi čas spreminjalo, hkrati s spremembami organizacije študija in siceršnjim pestrim dogajanjem v 20. stoletju. Tako je od prvotnih stolic, preko seminarjev, prišlo do sedanje delitve na katedre. V njeni bogati tradiciji so na področju, ki ga katedra pokriva, predavali številni predavatelji, med katerimi najdemo naslednja imena: Pitamic, Steska, Vodopivec, Andrejka, Jurkovič, Kukman, Vavpetič, Bučar, Godec, Šturm in Jerovšek.

Katedra za upravno pravo pokriva področje, ki se spreminja hitreje, kot katerokoli drugo pravno področje. Za to področje je značilna stalna in močna interakcija med javno upravo in njenim okoljem. Javna uprava se mora hitro in intenzivno odzivati na dogajanja v okolju, na katerega tudi sama pomembno vpliva in ga v mnogih primerih tudi odločilno oblikuje. Zato je področje preučevanja katedre tako pravna ureditev organizacije javne uprave same, z vsemi njenimi značilnostmi in funkcijami, kakor tudi pravna ureditev njene interakcije z okoljem, tako domačim, kot tudi mednarodnim, v katerega je vključena Republika Slovenija in nenazadnje tudi v intenzivnemu procesu globalizacije. Staro, poudarjeno regulatorno področje, dobiva nove značilnosti in razsežnosti pomembnega dejavnika v celotnem sodobnem družbenem razvoju.

To področje katedra pokriva s predmeti v četrtem letniku I. stopenjskega študija, v splošnem in državnopravnem usmeritvenem sklopu II. stopenjskega študija ter v modulu Upravno pravo na III. stopnji študija Prava.  Jedro programa, ki ga izvaja, predstavljajo predmeti Javna uprava, Upravno pravo, Upravno procesno pravo ter Upravno pravo in postopek. Ob teh katedra izvaja številne obvezne in izbirne predmete, s katerimi lahko študentje razširjajo in poglabljajo svoje znanje. Za študente na I. stopenjskem študiju je obvezni predmet katedre Pravo varstva okolja in Davčno pravo, izbirni pa Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti, Upravne institucije ter Javne službe in pravo EU. Na drugi stopnji sta med izbirnimi predmeti tudi Upravna znanost ter Lokalna samouprava (slednji v sodelovanju z Katedro za ustavno pravo), na III. stopenjskem študiju pa Pravo javnih uslužbencev, Evropsko upravno pravo, Pravo varstva okolja, Razvoj javne uprave ter Uvod v upravno znanost.
 
Člani katedre so vseskozi aktivni pri znanstveno raziskovalnem, kot tudi aplikativnem delu, saj sodelujejo pri projektih in izdelujejo ekspertna mnenja, pogosti pa so tudi njihovi nastopi v medijih. Na te načine se odzivajo na aktualna dogajanja v realnem življenju, pridobljena spoznanja, ki so praviloma tudi objavljena doma in v tujini, pa prenašajo v obliki predavanj na številne generacije študentov. Svojo odprtost izkazuje tudi pri izvedbi programov, saj katedra k izvedbi vabi tudi druge strokovnjake, ki s svojim znanjem in izkušnjami obogatijo vsebino, ki je predstavljena študentom.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115