Izredni študij

1. Obseg in trajanje študija
Izredni študij je ena od dveh oblik organizacije prvostopenjskega univerzitetnega študija, zato se izvaja po enakem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznem  predmetu (to zlasti velja za obseg predavanj, seminarjev in vaj, izdelava seminarskih  nalog, predhodnih preizkusov znanja, kolokvijev ipd.) se določijo z učnim načrtom in vsakoletnim načrtom pedagoškega dela. Če se v program izrednega študija posameznega letnika vpiše manjše število študentov, predavanj ne bo, temveč bo študij organiziran z uporabo drugih oblik pedagoškega dela (individualne in skupinske konzultacije, seminarji ipd.).

2. Status študenta
Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani enako obravnavata redne in izredne študente. Iz tega izhaja, da imajo izredni študenti enake pravice in obveznosti kot redni študenti. Status študenta se pridobi z vpisom na univerzo, ne glede na to ali gre za vpis v redni ali izredni študij. Pogoj za vpis v izredni študij ni več sklenjeno delovno razmerje, kot je to nekoč urejal zakon o visokem šolstvu. Študenti izrednega študija, ki niso zaposleni ali niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Republiškem zavodu za zaposlovanje, imajo tako kot redni študentje v okviru veljavnih predpisov pravico do zdravstvenega zavarovanja, do družinske pokojnine in do preživnine, pravic v Študentski organizaciji, možnost opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi), možnost bivanja v študentskih domovih, ipd.

3. Študijske obveznosti
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Za tekoče študijsko leto se lahko predpišejo študentom z načrtom pedagoškega dela še posebne obveznosti po posameznih letnikih in predmetih. Mednje sodijo zlasti pisni preizkusi znanja, testi oziroma kolokviji in seminarske naloge.

4. Vpis v višji letnik izrednega študija
Vpis v višji letnik na izrednem študiju ureja Pravilnik o prehodih 

5. Šolnine in drugi prispevki
Program izrednega študija se financira s šolninami. Šolnina za posamezni letnik je določena  z vsakoletnim cenikom storitev UL. Šolnina zajema organiziranje predavanj, seminarjev in vaj, opravljanje izpitov, kolokvijev, testov, skupinskih in individualnih konzultacij.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115