Avgust 2022

Seznam novosti 2022/08 

PC Civilno pravo

1. DENK, Christina     IZVR : Praxiskommentar internationales Zivilverfahrensrecht. Bd. 2, EuVTVO, EuMahnVO, EuBagVO, EuKoPfVO / [Christina Denk ... et al.] ; herausgegeben von Andreas Geroldinger, Matthias Neumayr. - Wien : LexisNexis, 2021. - XVIII, 704 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kommentar)

Sorodni elektronski vir: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1762957051inh.htm - vsebinsko kazalo. - Avtorji navedeni na str. XVII-XVIII. - Bibliografija: str. XV-XVI. - Kazalo

ISBN 978-3-7007-7523-2 ISBN 3-7007-7523-7

347.952:061.1EU

COBISS.SI-ID 118402307

2. ENOTNA pravila za garancije na poziv z vzorčnimi obrazci : EPGP 758 : revizija 2010 / [prevod pravil Ivanka Gasar]. - Ponatis. - Ljubljana : Združenje bank Slovenije - GIZ, 2019, cop. 2010. - 71 str. ; 23 cm

Prevod dela: ICC uniform rules for demand guarantees. - 150 izv. - Vzpor. angl. besedilo in slov. prevod, uvod samo v slov.

ISBN 978-961-6664-02-8

339.5(4)(094)

COBISS.SI-ID 300539904

3. HÖHNE, Thomas     Das Recht der Vereine : Privatrecht, Öffentliches Recht, Steuerrecht / von Thomas Höhne, Gerhard Jöchl, Andreas Lummerstorfer ... [et al.]. - 6., neu bearbeitete Aufl. - Wien : LexisNexis, 2020. - XLVIII, 932 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija str.: XXIX-XLVII. - Kazalo

ISBN 978-3-7007-7186-9

061(436)(094)

COBISS.SI-ID 119298819 

4. SKULJ, Saša     Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik = Construction : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov : [rdeča knjiga FIDIC] / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ponatis. - Ljubljana : GZS, Združenje za svetovalni inženiring, 2021. - 162 str. : tabele ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - 50 izv.

ISBN 978-961-6666-27-5 : 59,46 EUR

347.45/.47:69(035)

COBISS.SI-ID 117921539

5. SKULJ, Saša     Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec = Plant and design-build for electrical and mechanical plant, and for building and engineering works, designed by the contractor : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov : [rumena knjiga FIDIC] / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ponatis. - Ljubljana : GZS, Združenje za svetovalni inženiring, 2015. - 165 str. : tabele ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - 150 izv.

ISBN 978-961-6666-29-9 : 59,46 EUR

347.45/.47:69(035)

COBISS.SI-ID 117924867

PH Pravna zgodovina

6. HARKE, Jan Dirk     Actio de dolo : Arglistklage im römischen Recht / von Jan Dirk Harke. - Berlin : Duncker & Humblot, 2020. - 126 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; Bd. 190, ISSN 0720-7379)

Bibliografija: str. 120-121. - Kazalo. - Fazit

ISBN 978-3-428-15911-6

343.222.2(37)

COBISS.SI-ID 119532291

7. KORNEMANN, Ernst     Geschichte der Spätantike / Ernst Kornemann ; hrsg. von Hermann Bengtson. - München : C. H. Beck, 1978. - 352 str. : zvd. ; 18 cm. - (Beck'sche schwarze Reihe ; Bd. 175)

Bibliografija: str. 315-[338]. - Kazalo

ISBN 3-406-06775-1

94(4)"0375/1492"

COBISS.SI-ID 2295136

8. LIEBS, Detlef     Römische Jurisprudenz in Africa : mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen / von Detlef Liebs. - 2., neu bearb. Aufl. - Berlin : Duncker und Humblot, 2005. - 156 str. ; 23 cm. - (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 44, ISSN 0720-6704)

Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/972763406/04 - Inhaltsverzeichnis. - Sorodni elektronski vir: http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516179/U1 - Volltext. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-428-11617-1 ISBN 3-428-11617-8

34(37)(6)

COBISS.SI-ID 119657731

9. MOŽINA, Jože     Slovenski razkol : okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora : [znanstvena monografija] / Jože Možina ; [prevodi povzetkov Tatiana Bajuk Senčar, Tamara Griesser Pečar, Peter Černic]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Medijske in raziskovalne storitve, J. Možina ; Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba ; v Celovcu : Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2019 [i. e.] 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 621 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 553-567. - Povzetek v angl., nem. in it. - Kazali

ISBN 978-961-94857-0-5 (Medijske in raziskovalne storitve, J. Možina) : 58,00 EUR ISBN 978-961-278-468-3 (Celjska Mohorjeva družba) ISBN 978-3-7086-1082-5 (Mohorjeva založba Celovec) ISBN 978-88-96632-84-0 (Goriška Mohorjeva družba)

94(497.4)"1942"

COBISS.SI-ID 97173251

10. PRODI, Paolo, 1932-     Eine Geschichte der Gerechtigkeit : vom Recht Gottes zum modernen Rechtsstaat / Paolo Prodi ; aus dem Italienischen von Annette Seemann. - 2. Aufl. - München : Beck, 2005. - 488 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013013928&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013013928&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext). - Kazalo

ISBN 978-3-406-49519-9

34(091)

COBISS.SI-ID 119558659 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

11. INSTITUTI javnega naročanja / urednica Miriam Ravnikar Šurk. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 536 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-499-7 : 88,00 EUR

351.712(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 113726467

12. MYL, Małgorzata     Członkowie rodziny jako ofiary poważnych naruszeń praw człowieka : studium z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego / Małgorzata Myl. - Wydanie I. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. - 312 str. ; 24 cm. - ([Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach] ; 4084)

Bibliografija: str. [261]-306. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-83-226-4097-5

341.231.14

COBISS.SI-ID 117072643

13. REITTER, Antonia     Rechtspaternalismus und Biomedizinrecht : Schutz gegen den eigenen Willen im Transplantationsgesetz, Arzneimittelgesetz und Embryonenschutzgesetz / von Antonia Reitter. - Berlin : Duncker & Humblot, 2020. - 417 str. ; 24 cm. - (Schriften zum öffentlichen Recht, ISSN 0582-0200 ; Bd. 1419)

Bibliografija: str. 394-414. - Kazalo. - Dokt. dis. na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

ISBN 978-3-428-15780-8

342.7:57.089(043)(430)

COBISS.SI-ID 119215875

14. TIEDEMANN, Paul, 1950-     Philosophical foundation of human rights [Elektronski vir] / Paul Tiedemann. - E-knjiga. - Cham : Springer, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVI, 406 str.)) : ilustr. - (Springer textbooks in law, ISSN 2510-0009)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-42262-2 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 8. 2022. - Bibliografija in povzetek v angl. pri večini poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-030-42262-2 (PDF) doi: 10.1007/978-3-030-42262-2

342.7:340.12(075.8.034.2)

COBISS.SI-ID 119553283 

PL Zakonodaja

15. HISTORISCH-kritischer Kommentar zum BGB / herausgegeben von Mathias Schmoeckel, Joachim Rückert, Reinhard Zimmermann. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2003-2018. - 6 zv. ; 24 cm

Ov. nasl. - Kazala

Dosedanja vsebina: Bd. I: Allgemeiner Teil [Paragraphen] 1-240 / Redaktion Mathias Schmoeckel ; bearbeitet von Fred Bär ... [et al.]. - 2003. - XXVIII, 1121 str. - Bibliografija: str. XIX-XXVI Bd. II: Schuldrecht. Allgemeiner Teil [Paragraphen] 241-432 / Redaktion Reinhard Zimmermann. - 2007. - 2 zv. (XXXIV; XX, 2776 str). - Bibliografija: str. XXIII-XXXI Bd. III: Schuldrecht. Besonderer Teil [Paragraphen] 433-853 / Redaktion Joachim Rückert und Frank L. Schäfer ; bearbeitet von Christiane Birr ... [et al.]. - 2013. - 2 zv. (XXXVI; XIX, 3034 str). - Bibliografija: str. XXIV-XXXIII Bd. IV: Familienrecht [Paragraphen] 1297-1921 / Redaktion Mathias Schmoeckel ; bearbeitet von Anja Amend-Traut ... [et al.]. - 2018. - XXXVIII, 1622 str. - Bibliografija: str. XXIII-XXXVIII

ISBN 3-16-147909-2 (Bd. 1) ISBN 978-3-16-149376-8 (Bd. 2) ISBN 978-3-16-150528-7 (Bd. 3) ISBN 978-3-16-156399-7 (Bd. 4)

347(430)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 6574929

16. KRANJC, Vesna, 1956-     Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem / Vesna Kranjc ; [stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. - 2., spremenjena in dopolnjena izdaja z novelama ZJN-3A in ZJN-3B, 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 541 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

200 izv. - Nasl. na ov.: Zakon o javnem naročanju s komentarjem. - Bibliografija: str. 521-524. - Kazalo

ISBN 978-961-247-482-9 : 244,00 EUR

351.712(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 90205955

17. SLOVENIJA. Zakoni itd.     Stanovanjski zakon (SZ-1) : z novelo SZ-1E / uvodna pojasnila Franci Gerbec ; [stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 298 str. : tabele ; 21 cm

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-247-500-0 : 156,00 EUR

349.444(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 113786115

18. ZAKON o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem / urednika Urška Skok Klima, Sašo Matas ; avtorice Milena Basta Trtnik ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 702 str. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Hrbtni nasl.: Zakon o javnem naročanju. - Bibliografija: str. 675-682 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-689-7 (trda vezava) : 228,00 EUR

351.712(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 113485059 

PV Varia

19. HARARI, Yuval Noah     21 nasvetov za 21. stoletje / Yuval Noah Harari ; [prevedla Polona Mertelj]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 358 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: 21 lessons for the 21st century. - O avtorju na zadnji str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-01-5943-8 : 14,99 EUR

316.42 008

COBISS.SI-ID 53464835

20. HARARI, Yuval Noah     Homo deus : a brief history of tomorrow / Yuval Noah Harari. - London : Vintage, 2017. - 513 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 463-499. - Kazalo

ISBN 978-1-784-70393-6 (broš.)

316.722"313"+930.85(100) 930.85(100)+316.722"313"

COBISS.SI-ID 13240604

21. HARARI, Yuval Noah     Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 432 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Izv. stv. nasl.: Historyah shel ha-mahar. - 1.500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 399-432

ISBN 978-961-01-5117-3 : 15,99 EUR

308(100)"313"

COBISS.SI-ID 303457536

22. HARARI, Yuval Noah     Sapiens : kratka zgodovina človeštva / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 2. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 440 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kitsur Toldot ha-Enoshut. - O avtorju na zadnji str. ov. - 2.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 427-440

ISBN 978-961-01-4492-2 : 15,99 EUR

316.722 94(100)

COBISS.SI-ID 53465347 

Magistrske diplomske

1. LOGAR, Nika, 1996-     Pravna ureditev pojasnilne dolžnosti v okviru pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Nika Logar. - Ljubljana : [N. Logar], 2022. - 61 f. ; 30 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 57-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:61(043.2)

COBISS.SI-ID 118754307

2. POGORELČNIK, Kaja     Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov pacienta : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Kaja Pogorelčnik. - Ljubljana : [K. Pogorelčnik], 2022. - 48 f. ; 30 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 45-48. - Povzetek ; Abstract: Right to protection of privacy and protection of patient personal data. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:61(043.2)

COBISS.SI-ID 118753027

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115