Februar 2021

Seznam novosti 2021/02

DIS Disertacije

1. DEKLEVA, Nežka, pravnica     Spor polne jurisdikcije : doktorska disertacija / Nežka Dekleva. - Ljubljana : [N. Dekleva], 2020. - XVIII, 297 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124514. - Mentor Rajko Pirnat. - Bibliografija: str. 286-297. - Povzetek ; Abstract: Administrative dispute of full jurisdiction. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.3)

COBISS.SI-ID 53272579

2. VREČKO, Ines     Criminological approaches to animal cruelty : doctoral thesis / Ines Vrečko. - Ljubljana : [I. Vrečko], 2020. - XX, 245 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124572. - Mentor Dragan Petrovec. - Bibliografija: f. 215-245. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.3)

COBISS.SI-ID 53270531 

PC Civilno pravo

3. ALGORITHMIC conflict resolution : the CREA platform / edited by Francesco Romeo, Flora Amato and Fabrizio Corona. - Napoli : Editoriale scientifica, cop. 2020. - 119 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 113-119

ISBN 978-88-9391-627-1

347.2(082) 004(082)

COBISS.SI-ID 50447107

4. BARRY, Brian M.     How judges judge : empirical insights into judicial decision-making / Brian M. Barry. - Abingdon : Informa Law from Routledge ; New York : Routledge, 2021. - XV, 295 str. : tabela ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-0-367-08624-4 (Routledge)

347.95+347.962

COBISS.SI-ID 51317507

5. BESL, Leonhard, 1973-     Die Familie : Neuinterpretation einer traditionellen Form sozialer Organisation / Leonhard Besl. - Hamburg : Dr. Kovač, 2020. - 102 str. ; 21 cm. - (Schriftenreihe Schriften zur Sozialisationsforschung, ISSN 1613-1479 ; Bd. 8)

Bibliografija: str. 93-102

ISBN 978-3-339-11520-1 ISBN 3-339-11520-6

316.36 347.61/.64

COBISS.SI-ID 51303939

6. ČOVIĆ, Ana, 1980-     Porodičnopravni aspekti verskih brakova / Ana Čović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2020 (Beograd : Službeni glasnik). - 199 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 175)

200 izv. - Bibliografija: str. 189-199

ISBN 978-86-80186-62-7

347.62 348

COBISS.SI-ID 28227337

7. INFORMED choices in cross-border enforcement : the European state of the art and future perspectives / edited by Jan Von Hein, Thalia Kruger. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2021. - XXXII, 589 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78068-969-2 ISBN 1-78068-969-1

347.952:061.1EU

COBISS.SI-ID 51491075

8. The INTERACTION between family law, succession law and private international law : adapting to change / edited by Jens M. Scherpe, Elena Bargelli. - Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2021. - XV, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (European family law series : EFL ; 50)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-78068-984-5

341.9(4-6EU)(082) 347.61/.64(4-6EU)(082) 347.65/.68(4-6EU)(082)

COBISS.SI-ID 50176771

9. ÖFFENTLICHES Wirtschaftsrecht : Handbuch / Michael Holoubek, Michael Potacs (Hrsg). - 4. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2019. - 2 zv. (XXVII, 1616; XIX, 1829 str.) ; 24 cm

Bibliografija v začetnem delu poglavij in v opombah na dnu str. - Kazali

ISBN 978-3-7046-8067-9 ISBN 3-7046-8067-2

347:35(436)

COBISS.SI-ID 51499523

10. SAVIN, Andrej     EU Internet law / Andrej Savin. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2018, cop. 2017. - XXIV, 360 str. ; 24 cm. - (Elgar European law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78471-796-4 (broš.) ISBN 978-1-78471-795-7 (trda vezava)

34:004.738.5:061.1(EU)

COBISS.SI-ID 51090947 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

11. MIGRATION and social protection in Europe and beyond. Vol. 2, Comparing consular services and diaspora policies [Elektronski vir] / Jean-Michel Lafleur, Daniela Vintila, editors. - E-zbornik. - Cham : Springer, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 484 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51245-3 (Odprti dostop) - 2. del. - Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51241-5 (Odprti dostop) - 1. del. - Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51237-8 (Odprti dostop) - 3. del. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 2. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-030-51245-3 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-030-51245-3

364(4)(082.034.2) 314.15(4)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 38654723

12. MIGRATION and social protection in Europe and beyond. Vol. 3, A focus on non-EU sending states [Elektronski vir] / Jean-Michel Lafleur, Daniela Vintila, editors. - E-zbornik. - Cham : Springer, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 452 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51237-8 (Odprti dostop) - 3. del. - Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51241-5 (Odprti dostop) - 1. del. - Sorodni elektronski vir: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51245-3 (Odprti dostop) - 2. del. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-030-51237-8 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-030-51237-8

364(082.034.2) 314.15(082.034.2)

COBISS.SI-ID 50030339

13. MIŠIČ, Luka     Ovire pri koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU na področju denarnih nadomestil [Elektronski vir] / Luka Mišič, Sara Bagari, Grega Strban. - E-knjiga. - Ljubljana : Pravna fakulteta : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (138 str.)) : Tabele

Način dostopa (URL): https://www.ess.gov.si/_files/13709/Raziskava_Eures_2020_Ovire_koordinacija_EU_DN.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 3. 2021. - Raziskava je bila izvedena v okviru projekta "Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES", ki se izvaja v skladu s Pogodbo številka 2611-17-381301 o sofinanciranju operacije, deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ ali Zavod) in poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020. - Povzetek. - Bibliografija: str. 98-100

349.3(497.4)

COBISS.SI-ID 53399299 

PEF Ekonomija, sociologija

14. BEAUVOIR, Simone de     Starost. 2, Biti v svetu / Simone de Beauvoir ; [prevod Tomaž Gerdina, prevod spremne besede Iva Klemenčič ; spremna beseda Gunhild Hammarström]. - 1. natis. - Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020 (Ljubljana : Demat). - Str. 331-659 : tabele ; 21 cm

Prevod dela: La vieillesse. - 400 izv. - Razmišljanja o Starosti / Gunhild Hammarström ; prevedla Iva Klemenčič: str. 639-659. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-94813-1-8 : 29 EUR

316.346.32-053.9

COBISS.SI-ID 302991616

15. NUDGE and the law : a European perspective / edited by Alberto Alemanno and Anne-Lise Sibony ; [with a foreword by Cass Sunstein]. - Paperback ed. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2017, cop. 2015. - XXVI, 372 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Modern studies in European law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-1835-5 ISBN 1-5099-1835-3

316.62(082) [32+34+35](082) 061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 50324739 

PFI Teorija in filozofija prava

16. DIERKSMEIER, Claus, 1971-     Corona und die "offene Gesellschaft" [Elektronski vir] / Claus Dierksmeier. - E-knjiga. - Mönchengladbach : Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)). - (Kirche und Gesellschaft, ISSN 2699-6278. Grüne Reihe ; Nr. 473)

Način dostopa (URL): https://www.gruene-reihe.eu/wp-content/uploads/2020/10/Gruene-Reihe_Dierksmeier_473.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 2. 2021. - Opombe z bibliografijo: str. 15-16

123(0.034.2)

COBISS.SI-ID 52468483

17. KANTS Staat der Freiheit (konferenca) (2010 ; Marburg)     Kants Staat der Freiheit : zur Interpretation der Rechtslehre Kants durch Julius Ebbinghaus : mit einem Anhang: Julius Ebbinghaus: Vorlesung über "Rechts- und Staatsphilosophie seit Kant", Marburg Wintersemester 1954/55 / herausgegeben von Manfred Baum und Dieter Hüning. - Stuttgart : F. Steiner, cop. 2020. - 266 str. : tabela ; 24 cm. - (Staatsdiskurse ; Bd. 38)

"Die Beiträge dieses Bandes wurden ursprünglich anlässlich einer philosophischen Tagung "Kants Staat der Freiheit" verfasst, die das Institut für Philosophie der Universität Marburg am 9. November 2010 aus Anlass der 125. Geburtstags von Julius Ebbinghaus in Marburg veranstaltete. Sie wurden in der Folgezeit über-arbeitet und durch zusätzliche Beiträge ergänzt." --> predgovor. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Iz vsebine: "Rechts- und Staatsphilosophie seit Kant" : Wintersemester 1954/1955 / Julius Ebbinghaus

ISBN 978-3-515-12813-1 ISBN 3-515-12813-1

340.12(082) 321.01(082) 1Kant I.(082) 929Ebbinghaus J.(082)

COBISS.SI-ID 52994819

18. KOPAONIČKA škola prirodnog prava. Susret (31 ; 2018 ; Kopaonik)     Završni dokument : opšte konstatacije, osnovni referat, poruke : Kopaonička škola prirodnog prava, trideset prvi susret : Kopaonik, 13-17. decembar 2018. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava - S. Perović, 2019 (Petrovaradin : Futura). - 211 str. : slika S. Perovića ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2019/06/KOP_ZD_2019_za-sajt-bezkorica.pdf. - "Trideset prvi susret pravnika Kopaoničke škole prirodnog prava odr-žan je na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2018. godine, pod stalnim naslo-vom Pravda i pravo, a sa godišnjom temom Pravo i zapovest razuma." --> str. 29. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in povzetek v angl. pri enem prispevku

ISBN 978-86-7542-195-5

340.122(082) 929:34Perović S.(082)

COBISS.SI-ID 329599751 

PH Pravna zgodovina

19. PRINCIPLE and pragmatism in Roman law / edited by Benjamin Spagnolo and Joe Sampson. - Oxford [etc.] : Hart, 2020. - XIV, 223 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 195-209. - Kazali

ISBN 978-1-5099-3895-7 ISBN 1-5099-3895-8

340.125(37)

COBISS.SI-ID 49528579 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

20. ECHEVERRÍA, Gabriel     Towards a systemic theory of irregular migration [Elektronski vir] : explaining Ecuadorian irregular migration in Amsterdam and Madrid / Gabriel Echeverría. - E-knjiga. - Cham : Springer Open, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 246 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-40903-6 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Opis vira z dne 2. 2. 2021. - Bibliografija pri večini, povzetek v angl. pri enem poglavju

ISBN 978-3-030-40903-6 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-030-40903-6

314.15(866:4)(0.034.2) 343.343.6(460+492)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 49825539

21. KOTUBY, Charles T., Jr.     General principles of law and international due process : principles and norms applicable in transnational disputes / Charles T. Kotuby Jr. and Luke A. Sobota. - New York : Oxford University Press, 2017. - XVIII, 281 str. ; 27 cm. - (CILE studies / Center for International Legal Education, University of Pittsburgh School of Law ; vol. 6)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-0-19-064270-9

341.6 340.131

COBISS.SI-ID 50146051

22. POLITICS of (dis)integration [Elektronski vir] / Sophie Hinger, Reinhard Schweitzer, editors. - E-zbornik. - Cham : Springer Open, cop. 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 217 str.)) : ilustr., zvd. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25089-8 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-030-25089-8 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-030-25089-8

314.15(082.034.2) 316.444.063(082.034.2)

COBISS.SI-ID 49913347

23. PROTEST movements in asylum and deportation [Elektronski vir] / Sieglinde Rosenberger, Verena Stern, Nina Merhaut, editors. - E-zbornik. - Cham : Springer Open, cop. 2018. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XV, 294 str.)) : ilustr., tabele, graf. prikazi. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-74696-8 (Odprti dostop). - Način dostopa (URL): http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27738 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-74696-8 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-319-74696-8

341.43(4)(082.034.2) 314.15(4)(082.034.2) 316.485.22(4)(082.034.2) 323.23(4)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 4733640

24. SOUTH-North migration of EU citizens in times of crisis [Elektronski vir] / Jean-Michel Lafleur, Mikolaj Stanek, editors. - E-zbornik. - Switzerland : Springer Open, cop. 2017. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 224 str.)) : tabele, graf. prikazi. - (IMISCOE research series, ISSN 2364-4095)

Način dostopa (URL): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39763-4 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-39763-4 (PDF, ePUB) doi: 10.1007/978-3-319-39763-4

314.15(4-6EU)(082.034.2) 338.124(4-6EU)(082.034.2) 061.1EU(082.034.2)

COBISS.SI-ID 50018563

25. SUNSTEIN, Cass R., 1954-     Why nudge? : the politics of libertarian paternalism / Cass R. Sunstein. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2014. - VIII, 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Storrs lectures on jurisprudence ; 2012)

Nasl. str. čez dve str. - Bibliografija z opombami: str. 167-186. - Kazalo

ISBN 978-0-300-19786-0 (trda vezava) ISBN 0-300-19786-1 (trda vezava) ISBN 978-0-300-21269-3 (broš.) ISBN 0-300-21269-0 (broš.)

32:33:366.1(73) 366.1:159.952.1(73)

COBISS.SI-ID 49732611 

PK Kazensko pravo

26. ABRAHAM, Markus     Sanktion, Norm, Vertrauen : zur Bedeutung des Strafschmerzes in der Gegenwart / von Markus Abraham. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2018. - 290 str. ; 24 cm. - (Strafrechtliche Abhandlungen : SRA, ISSN 0720-7271. Neue Folge ; Bd. 283)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 270-287. - Kazalo

ISBN 978-3-428-15328-2 (tisk) ISBN 3-428-15328-6 (tisk) ISBN 978-3-428-85328-1 (tisk in e-knjiga) ISBN 3-428-85328-8 (tisk in e-knjiga)

343.2.01

COBISS.SI-ID 52973827

27. MEĐUNARODNI naučni skup Uloga društva u borbi protiv korupcije (5 ; 2020 ; Beograd)     Uloga društva u borbi protiv korupcije : V međunarodni naučni skup : tematski zbornik radova međunarodnog značaja : Beograd, oktobar 2020. godine = The role of society in the figth [i. e. fight] against corruption : V international scientific thematic conference : thematic conference proceedings of international significance : Belgrade, October 2020 / [organizatori] Institut za uporedno pravo [i] Institut za kriminološka i sociološka istraživanja [i] Pravosudna akademija = [organizers] Institute of Comparative Law [and] Institute of Criminological and Sociological Research [and] Judicial Academy ; urednici, editors Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja = Belgrade : Institute of Comparative Law : Institute of Criminological and Sociological Research, 2020 (Beograd : Službeni glasnik). - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v srb. ali angl., kazalo in predgovor v srb. in angl. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-80186-63-4 (IUP) ISBN 978-86-80756-37-0 (IKSI)

343.352(082) 343.85(082)

COBISS.SI-ID 28588553

28. PREVENTIVE detention : asking the fundamental questions / Patrick Keyzer (ed.). - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2013. - IX, 307 str. : tabela ; 24 cm

O avtorjih: str. 303-307. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-1-78068-117-7 ISBN 1-78068-117-8

343.852:342.7

COBISS.SI-ID 49754371

29. SECRET Barrister     The Secret Barrister : stories of the law and how it's broken. - Paperback ed. - London : Picador, 2019, cop. 2018. - 373 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 345-372

ISBN 978-1-5098-4114-1 ISBN 1-5098-4114-8

343.1(410)

COBISS.SI-ID 52148739 

PL Zakonodaja

30. STRAFPROZESSORDNUNG : mit GVG und EMRK : Kommentar / Satzger, Schluckebier, Widmaier ; herausgegeben von Helmut Satzger, Wilhelm Schluckebier ; bearbeitet von Markus Andrä ... [etc.]. - 4. Aufl. - Köln : C. Heymann, 2020. - XXXVII, 2671 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: StPO. - Bibliografija: str. XXXI-XXXVII. - Kazalo. - Iz vsebine: Strafprozessordnung (StPO) ; Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

ISBN 978-3-452-29249-0 ISBN 3-452-29249-5

343.1(430)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 53084419 

PV Varia

31. DEJSTVA o Koreji = Hangugui eojaewa oneul / [prevod Kang Byoung Yoong in Eva Vučkovič]. - [Sejong] : Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2020, cop. 1973 (Vienna : Cultural Department of the Embassy of the Republic of Korea). - 282 str. : ilustr., zvd., portreti ; 21 cm

Besedilo v slov., prevedeno iz kor.

308(519.5) 908(519.5)

COBISS.SI-ID 49305859

32. ENGAGING researchers with data management [Elektronski vir] : the cookbook / Connie Clare ... [et al.]. - E-knjiga. - Cambridge (UK) : Open Book Publishers, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 153 str.)) : ilustr., portreti. - (Open report series, ISSN 2399-6676 ; vol. 8)

Način dostopa (URL): https://www.openbookpublishers.com/product/1080 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 2. 2021. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-78374-799-3 (PDF) doi: 10.11647/OBP.0185

001.103(035.034.2) 005.94(035.034.2)

COBISS.SI-ID 51101955

33. JUDGMENT and decision making as a skill : learning, development and evolution / edited by Mandeep K. Dhami, Anne Schlottmann, and Michael R. Waldmann. - 1st paperback ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013, cop. 2012. - XV, 311 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-521-76781-1 (trda vezava) ISBN 0-521-76781-4 (trda vezava) ISBN 978-1-107-67652-7 (broš.) ISBN 1-107-67652-5 (broš.)

159.9

COBISS.SI-ID 49687043

34. POSTIZANJE rodne ravnopravnosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu : istraživačko-strateška studija = Achieving gender equality at the University of Belgrade Faculty of Law : research and policy study / Dragica Vujadinović ... [et al.]. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo = Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Law, Publishing and Information Center, 2020 (Zemun : Birograf). - 255 str. : tabele ; 24 cm

Srb. besedilo in prevod v angl. - 150 izv. - Besedilo tiskano v dveh stolp. - Bibliografija: str. 90-94, 214-218

ISBN 978-86-7630-922-1

34:378.4.093.5(497.11Beograd) 305:378(497.11)

COBISS.SI-ID 29138441 

PZ Zborniki

35. The EUROPEAN common ground of available rights / a cura di Silvio Martuccelli, Francesco Romeo, Marco Giacalone. - Napoli : Editoriale scientifica, cop. 2020. - 244 str. : tabela, graf. prikazi, zvd. ; 23 cm

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-88-9391-626-4

34(082) 004(082) 061.1EU(082)

COBISS.SI-ID 49417987

36. VERDROSS, Alfred     Gesammelte Schriften / Alfred Verdross ; Heribert Franz Köck, Herbert Schambeck (Hrsg). - Wien : Verlag Österreich, 2019. - 4 zv. ([CCXVIII], 3376 str.) : avtorj. sl. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://media.obvsg.at/AC15557099-1001 (kazalo vsebine). - O avtorju: str. 3353-3355. - O urednikih: str. 3375-3376. - Besedilo v različnih jezikih. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Chronologisches Verzeichnis der Publikationen von Alfred Verdross: str. 3357-3374

ISBN 978-3-7046-8267-3

340.12+341(081)

COBISS.SI-ID 51140867 

Magistrske diplomske naloge

1. GABROVŠEK, Katja     Teza o ločenosti med pravom in moralo : magistrsko diplomsko delo / avtorica Katja Gabrovšek. - Ljubljana : [K. Gabrovšek], 2020. - 45 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124433. - Mentor Aleš Novak. - Bibliografija: f. 41-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:17(043.2)

COBISS.SI-ID 53305347

2. KIMOVEC, Anže     Komunikacijska zasebnost delavca na delovnem mestu : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Anže Kimovec. - Ljubljana : [A. Kimovec], 2021. - IX, 60 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124515. - Mentor Luka Tičar. - Bibliografija: f. 53-59. - Povzetek ; Abstract: Specifics of the labour law regulation on the occupation of physicians. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2(043.2)

COBISS.SI-ID 53297411

3. SEVER, Tomaž, 1992-     Povračilni zahtevki javnih socialnih zavodov proti zavarovalnicam na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti : (magistrska diplomska naloga) / avtor Tomaž Sever. - Ljubljana : [T. Sever], 2020. - 52 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124484. - Mentor Damjan Možina. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 49419779

4. SOTOŠEK, Larisa     Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Larisa Sotošek. - Ljubljana : [L. Sotošek], 2021. - VII, 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124708. - Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 42-46. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9:347.775(043.2)

COBISS.SI-ID 51487747

5. ŠABIĆ, Aida     Pravo EU in EKČP : perspektiva po Mnenju 2/13 : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Aida Šabić. - Ljubljana : [A. Šabić], 2020. - III, 55 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124113. - Mentor Matej Accetto. - Bibliografija: f. 48-55. - Povzetek ; Abstract: EU law and the ECHR: perspective after Opinion 2/13. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34(043.2)

COBISS.SI-ID 53299203

6. ŠTEFE, Maša     Načelo enakosti spolov v mednarodnem pravu oboroženih spopadov : mednarodnopravna ureditev in izzivi : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Maša Štefe. - Ljubljana : [M. Štefe], 2021. - 49 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124566. - Mentorica Vasilka Sancin. - Bibliografija: f. 42-49. - Povzetek ; Abstract: The principle of gender equality in the international law of armed conflict. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.2)

COBISS.SI-ID 50787075

7. VUJINOVIĆ, Dajana     Pravica do pokojnine delavcev migrantov : magistrsko diplomsko delo / Dajana Vujinović. - Ljubljana : [D. Vujinović], 2021. - 56 f. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124516. - Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. 53-56. - Povzetek ; Abstract: The right to a pension for migrant workers. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 49413379

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115