Januar 2023

Seznam novosti 2023/1

dis disertacije

1
KURENT, Andreja, pravnica
    Ustavnopravni vidiki nujnega zakonodajnega postopka v Državnem zboru Republike Slovenije = Constitutional aspects of the urgent legislative procedure of the National Assembly of the Republic of Slovenia : doktorska disertacija / Andreja Kurent. - Ljubljana : [A. Kurent], 2022. - 414 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Franc Grad. - Bibliografija: str. 354-392. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.537.4(497.4)(043.3)
COBISS.SI-ID 138152195


PC Civilno pravo

2
BICKEL, Alexander M., 1924-1974
    The least dangerous branch [Elektronski vir] : the Supreme Court at the bar of politics / Alexander M. Bickel. - 2nd ed. / with a new foreword by Harry H. Wellington. - E-knjiga. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1986. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 303 str.))

Način dostopa (URL):
http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=52876&lang=sl&site=ehost-live (Dostop iz prostorov UL, CTK in NUK; oddaljeni dostop za študente in zaposlene UL ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 1. 2023. - Opombe z bibliografijo: str. 273-289. - Kazali

ISBN 978-0-585-35974-8 (PDF)
ISBN 0-585-35974-1 (PDF)

347.991(73)(0.034.2)
342.531.43(73)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 138198787

 3
INTERNATIONAL Institute of Space Law
    Proceedings of the International Institute of Space Law : 2018 / International Institute of Space Law ; editors P. J. Blount ... [et al.]. - Haag : Eleven International Publishing, 2019. - XLII, 1149 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6236-970-2

341.229+347.85(082)   
COBISS.SI-ID 138612739

4
PETRUCCI, Aldo, 1957-
    Fondamenti romanistici del diritto europeo. 1, La disciplina generale del contratto / Aldo Petrucci. - Torino : G. Giappichelli, 2018. - XIV, 417 str. ; 24 cm. - (Radici storiche del diritto europe ; 1)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-921-1116-5

347.4/.5(37)(091)EU    
COBISS.SI-ID 139636227

5
POGORELČNIK Vogrinc, Neža
    Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih / Neža Pogorelčnik Vogrinc. - 3. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 333 str. ; 23 cm. - (Zbirka Scientia iustitia ; 27)

100 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: 317-323 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-247-484-3 : 40,00 EUR

347.994.2        
COBISS.SI-ID 96408323

6
POLJANEC, Kristijan
    Legal theory of auction / Kristijan Poljanec. - Abingdon (GB) ; New York (USA) : Routledge, 2023. - XXIII, 224 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [212]-219. - Kazalo

ISBN 978-1-032-07919-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-032-33180-5 (broš.)
ISBN 978-1-003-31858-3! (e-knjiga)

347.451.6:658.849.7
COBISS.SI-ID 138189315

7
ROPPO, Vincenzo
    Diritto privato / Vincenzo Roppo. - Ottava ed. - Torino : Giappichelli, 2022. - XLIV, 991 str. ; 23 cm
ISBN 978-88-921-4353-1

347(075.8)       
COBISS.SI-ID 139756291

8
ROSE, Mark
    Authors and owners : the invention of copyright / Mark Rose. - 2nd printing. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1994. - X, 176 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [159]-169. - Kazalo

ISBN 0-674-05308-7 (trda vezava)
ISBN 0-674-05309-5 (broš.)

347.78             
COBISS.SI-ID 137134339

9
TJONG Tjin Tai, Then Foek Eric, 1967-
    Tort law : a comparative introduction / Eric Tjong Tjin Tai. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA, USA) : E. Elgar, 2022. - XIV, 221 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 208-212. - Kazalo

ISBN 978-1-80392-435-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-80392-437-3 (broš.)
ISBN 978-1-80392-436-6! (e-knjiga)

347.51             
COBISS.SI-ID 138126595


PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

10
    FUNDAMENTALS of labor law in Central Europe [Elektronski vir] / edited by Nóra Jakab. - E-zbornik. - Miskolc ; Budapest : CEA Publishing, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (252 str.)). - (Legal studies on Central Europe, ISSN 2786-359X)

Način dostopa (URL):
http://real.mtak.hu/154783/1/CEALSCEPhD07Jakab-LabourLaw_eBook.pdf (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25. 1. 2023. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-615-6474-13-1 (PDF)         
doi: 10.54171/2022.nj.fullce

349.2:342.7(4-191.2)    
COBISS.SI-ID 139347971

11
JORENS, Yves
    Cross-border EU employment and its enforcement : an analysis of the labour and social security law aspects and a quest for solutions / Yves Jorens. - Cham : Springer, cop. 2022. - 602 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 563-602

ISBN 978-3-031-18853-4 (trda vezava)
(e-knjiga). - ISBN 978-3-031-18854-1!

349.2-057.16EU
COBISS.SI-ID 138028035

12
KONFERENCA pokojninskega in invalidskega zavarovanja (4 ; 2021 ; Portorož)
    4. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja : zbornik 2021 : [13. in 14. september 2021, Portorož]. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 209 str., 17 str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Del dodatka k nasl. naveden na str. 5. - Izdaja navedena v CIP-u. - 130 izv. - Članek "Pogled predstavnika aktivnih zavarovancev v Svetu ZPIZ" avtorja Aljoše Čeča je priložen k zborniku. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-247-474-4 : 35,00 EUR

368.914(082)
364.324(082)
COBISS.SI-ID 74815747

13
KONFERENCA pokojninskega in invalidskega zavarovanja (5 ; 2022 ; Portorož)
    5. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja : zbornik 2022 : [12. in 13. september 2022, Portorož]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 142 str. : ilustr. ; 23 cm

120 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-502-4 : 35,00 EUR

368.914(082)
364.324(082)
COBISS.SI-ID 118456323
 
14
    The NEW world of work [Elektronski vir] : challenges and opportunities for social partners and labour institutions / edited by Daniel Vaughan-Whitehead, Youcef Ghellab, Rafael Muñoz de Bustillo Llorente. - E-zbornik. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar ; Geneva : International Labour Office, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXII, 637 str.)) : tabele, graf. prikazi, ilustr. - (The Elgaronline economics subject collection)

Način dostopa (URL):
https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781800888043/9781800888043.xml (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 1. 2023. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-80088-805-0 (PDF, E. Elgar). - ISBN 978-1-80088-804-3!
ISBN 978-92-2-034234-3 (PDF, ILO)
doi: 10.4337/9781800888050

331.105(082.034.2)      
COBISS.SI-ID 137236483


PEF Ekonomija, sociologija

15
    SPLOŠNO davčno pravo / Alenka Dolinšek ... [et al.] ; urednika Erik Kerševan, Jernej Podlipnik ; [stvarno kazalo Marjan Kos, Špela Lovšin ; recenzenta Matej Avbelj, Bojan Škof]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 408 str. : tabele ; 25 cm

Ostali avtorji Janez Čebulj, Nika Hudej, Nataša Jeromel Fišer, Erik Kerševan, Polonca Kovač, Jernej Podlipnik, Mateja Špes, Bruna Žuber. - 400 izv. - Bibliografija: str. 373-386. - Kazalo

ISBN 978-961-247-507-9

342:336.22       
COBISS.SI-ID 131325699

16
TIČAR, Bojan, 1965-
    Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov / Bojan Tičar, Štefka Korade Purg, Branko Vidič. - 1. izd. - Ljubljana : Nebra, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 538 str. : tabele ; 25 cm

150 izv. - Iz vsebine: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ; Zakon o minimalni plači (ZMinP) ; Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ; Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

ISBN 978-961-6750-10-3 : 48,50 EUR

331.2:35(094) 
COBISS.SI-ID 289373952


PFI Teorija in filozofija prava


17
DROSDECK, Thomas
    Die herrschende Meinung : Autorität als Rechtsquelle : Funktionen einer juristischen Argumentationsfigur / von Thomas Drosdeck. - Berlin : Duncker & Humblot, cop. 1989. - 153 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtstheorie, ISSN 0582-0472 ; Heft 137)

Bibliografija: str. 141-153. - Dokt. disert. na: Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main

ISBN 3-428-06673-1

340.14(430)(043.2)
COBISS.SI-ID 136401411

18
FERLINC, Andrej, pravnik
    Pravna država v Sloveniji in onkraj / Andrej Ferlinc ; spremna beseda Iztok Simoniti. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2023 ([Ljubljana] : Primitus). - 151 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo)

O avtorju: str. [152]. - Bibliografija: str. 119-124 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-295-031-6 : 20 EUR

340.131
COBISS.SI-ID 130102531

19
HUHN, Wilson Ray, 1950-
    The five types of legal argument / Wilson Huhn. - 4th ed. - Durham : Carolina Academic Press, cop. 2008. - XII, 212 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip083/2007044665.html. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-5310-2441-3

340.12(73)
COBISS.SI-ID 139763715

 20
    LEGAL skills / Lisa Cherkassky ... [et al.]. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2011. - XII, 458 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 452-454. - Kazalo. - Vsebina: An introduction to the English legal system and its sources ; Using a law library ; Legal research ; Critical thinking ; Written and oral communication ; Study skills ; Professional communication ; People skills ; Career planning and development

ISBN 978-0-230-23008-8

34(035)
COBISS.SI-ID 137177859

21
MÖLLERS, Thomas M. J.
    Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten : Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit, Studienarbeit, Staatsexamen, Dissertation / Thomas M. J. Möllers. - 10. neubearb. Aufl. - München : F. Vahlen, 2021. - XXIV, 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Vahlen Jura)

Bibliografija: str. [XXI]-XXIV. - Kazalo

ISBN 978-3-8006-6392-7 (broš.)
ISBN 978-3-8006-6393-4! (e-knjiga)

001.891:34(075.8)
COBISS.SI-ID 136907011

22
PERIĆ, Berislav, 1921-
    Filozofija povijesti i pravna znanost / Berislav Perić ; prijevod na engleski Smiljan Čubelić uz suradnju autora. - Zagreb : B. Perić, 1996. - XIX, 652 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Predgovor / Preface

ISBN 953-96768-0-0
ISBN 978-953-96768-0-1

340.12(091)
COBISS.SI-ID 140136963
 

PH Pravna zgodovina

23

    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 2, 1042-1350 / edited by H. E. Hallam. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [etc.] : University Press, 2011, cop. 1988. - XXXIX, 1086 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 1009-1029. - Kazali

ISBN 978-0-521-20073-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-20011-0 (broš.)

94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139150339

24
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 3, 1348-1500 / edited by Edward Miller. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [etc.] : University Press, 2011, cop. 1991. - XXV, 982 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 920-932. - Kazali

ISBN 978-0-521-20074-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-20012-7 (broš.)

94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139168515

25
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor H. P. R. Finberg. Vol. 4, 1500-1640 / edited by Joan Thirsk. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [etc.] : University Press, 2011, cop. 1967. - XL, 919 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 871-885. - Kazalo

ISBN 978-0-521-06617-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-20020-2 (broš.)

94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139181571

26
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 5, 1640-1750. Part 1, Regional farming systems. - 1st paperback ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011, cop. 1984. - XXXI, 480 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 429-447. - Kazalo

ISBN 978-0-521-26257-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-40116-7 (broš. 1. del)
94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139199747

27
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 5, 1640-1750. Part 2, Agrarian change. - 1st paperback ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011, cop. 1985. - XXX, 952 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 903-921. - Kazalo

ISBN 978-0-521-26257-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-40117-4 (broš. 2. del)
94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139210499

28
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 6, 1750-1850. Parts 1-2 / edited by G. E. Mingay. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [et al.] : University Press, 2011, cop. 1989. - 2 zv. (XXII, 1215 str., [120] str. pril.) : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija. - Kazalo

ISBN 978-0-521-22726-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-40111-2 (broš. 1. del)
ISBN 978-1-107-40112-9 (broš. 2. del)
94:63(410)      
COBISS.SI-ID 139251459

29
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 7, 1850-1914. Parts 1-3 / edited by E. J. T. Collins. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [et al.] : University Press, 2011, cop. 2000. - 3 zv. (XL, XV, XV, 2277 str.) : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 2158-2196. - Kazalo

ISBN 978-0-521-66214-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-40107-5 (broš. 1. del)
ISBN 978-1-107-40108-2 (broš. 2. del)
ISBN 978-1-107-40109-9 (broš. 3. del)
94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139267075

30
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editor Joan Thirsk. Vol. 8, 1914-39 / edited by Edith H. Whetham. - 1st paperback ed. - Cambridge ... [etc.] : University Press, 2011, cop. 1978. - XXIII, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 335-339. - Kazalo

ISBN 978-0-521-21780-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-20013-4 (broš.)

94:63(410)      
COBISS.SI-ID 139329027
 
31
    The AGRARIAN history of England and Wales / general editors Joan Thirsk, H. P. R. Finberg. Vol. 1. Part 1, Prehistory ; edited by Stuart Piggott. Part 2, A.D. 43-1042 ; edited by H. P. R. Finberg. - 1st paperback ed. - London ; New York : Cambridge University Press, 2011, cop. 1972-1981. - 1 zv. (XXI, 451 str. ; XVIII, 566 str.) : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

ISBN 978-0-521-08741-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-40114-3 (broš.)

94:63(410)       
COBISS.SI-ID 139116547

32
ASCHERI, Mario
    I diritti del Medioevo italiano : secoli XI-XV / Mario Ascheri. - 1a ed. "Aulamagna". - Roma : Carocci editore, 2022. - 452 str. ; 22 cm. - (Aulamagna ; 122)

Bibliografija: str. 391-428. - Kazalo

ISBN 978-88-290-1599-3

34(450)(091)"10/14"    
COBISS.SI-ID 139716099

33
CAPOGROSSI Colognesi, Luigi
    Storia di Roma tra diritto e potere : la formazione di un ordinamento giuridico / Luigi Capogrossi Colognesi. - Terza ed. - Bologna : il Mulino, 2021, cop. 2009. - 453 str. ; 22 cm. - (Strumenti : diritto)

Bibliografija: str. [433]-440. - Kazalo

ISBN 978-88-15-28787-8

34(37)(091)
COBISS.SI-ID 139639043

34
COPPOLA Bisazza, Giovanna
    Institutiones : manuale di diritto privato romano / Giovanna Coppola Bisazza. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021. - XII, 495 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-28-82892-1

347(37)(091)    
COBISS.SI-ID 138809603

35
DURET, Caroline
    Causa contractus : définition et fonctions en droit romain classique / Caroline Duret. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2022. - XX, 323 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Collection latine. Série II ; volume 19)

Bibliografija: str. 295-315. - Kazalo

ISBN 978-3-7190-4638-5

347.4(37)(091)
COBISS.SI-ID 140104195

36
SCHIAVONE, Aldo
    Ius : l'invenzione del diritto in Occidente / Aldo Schiavone. - Nuova ed. - Torino : Einaudi, 2017. - XVI, 586 str. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi : storia ; 675)

Bibliografija: str. [445]-560. - Kazalo. - Vsebina: La tradizione e la storia ; Come nasce una tecnica ; La scienza, le forme, il dominio ; Nel cuore dell'Impero

ISBN 978-88-06-23324-2

34(37)(091)     
COBISS.SI-ID 136630531

37
    Il SISTEMA aperto del diritto romano : antologia di testi / [a cura di] Gianni Santucci. - Seconda ed. - Torino : G. Giappichelli editore, 2018. - XVII, 171 str. ; 24 cm

Vsebuje odlomke iz lat. izvirnih besedil in prevode v ital. j. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-921-1711-2

34(37)(091)     
COBISS.SI-ID 140115459

38
STIPČEVIĆ, Aleksandar
    Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. - 2., prošireno i dopunjeno izd. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006. - 847 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Peristil)

Bibliografija: str. 725-743. - Kazalo

ISBN 953-150-729-5

02(091)
655      
COBISS.SI-ID 1905685

39
STRECK, Michael
    St. Ivo 1247-1303 : Schutzpatron der Richter und Anwälte / von Michael Streck, Annette Rieck. - Köln : O. Schmidt, 2007. - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 131-135

ISBN 978-3-504-06132-6
ISBN 3-504-06132-4

34(091)
COBISS.SI-ID 136427011


PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

40

BELLAL, Annyssa
    The additional protocols to the Geneva conventions : in context / Annyssa Bellal and Stuart Casey-Maslen. - First ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2022. - XXIII, 338 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. [313]-332. - Kazalo

ISBN 978-0-19-286890-9

341.24:342.7
COBISS.SI-ID 138784771

41
BUCKLEY, Carla
    The European convention on human rights : principles and law / Carla M. Buckley, Krešimir Kamber, Pamela McCormick. - Strasbourg : Council of Europe, 2022. - 406 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-92-871-9190-8
ISBN 92-871-9190-5

341.231.14:061.1(EU)
COBISS.SI-ID 139774979
 
42
    CONTEMPORARY concepts of administrative procedure : between legalism and pragmatism / edited by Zbigniew Kmieciak. - Łódź : Łódź University Press ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023. - 301 str. ; 22 cm. - (Comparative legal studies / University of Łódź)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki v ang. pri vseh prispevkih

ISBN 978-83-8220-927-3 (broš., Łódź University Press)
ISBN 978-83-8286-509-7 (broš., Wolters Kluwer Polska)

342
COBISS.SI-ID 130758915

43
    GEOPOLITICS of the Caspian Region / edited by Ahmet Yükleyen. - Istanbul : Caspian Strategy Institute, 2015. - VIII, 236 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Caspian strategy publications)

Bibliografija pri prispevkih

ISBN 978-605-65529-0-8

327(262.81)
COBISS.SI-ID 137116163

44
GRAD, Franc
    Ustavno pravo / Franc Grad, Igor Kaučič, Saša Zagorc ; [stvarno in imensko kazalo Bruna Žuber, Marjan Kos]. - 4., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pravna fakulteta : Litteralis, 2022 ([Ljubljana] : Litteralis). - 899 str. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 874-879. - Kazalo

ISBN 978-961-7162-03-5 (Pravna fakulteta) : 52,00 EUR

342      
COBISS.SI-ID 116027651

45
    Das GRUNDGESETZ : ein literarischer Kommentar / herausgegeben von Georg M. Oswald. - 1. Aufl. - München : C.H.Beck, 2022. - 380 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir:
http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=5bd4a2e32fed44768cfb03647964f3cb&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Kazalo

ISBN 978-3-406-79032-4

342(430)(0.072)           
COBISS.SI-ID 136782851

46
HOFSTÄTTER, Christoph
    Die Kausalgerichtsbarkeit des Verfassungsgerichtshofes : eine rechtshistorische, rechtsdogmatische, rechtsvergleichende und rechtspolitische Vermessung des Art 137 B-VG / Christoph Hofstätter. - Wien : Verlag Österreich, 2020. - XXIX, 623 str. ; 23 cm. - (Forschungen aus Staat und Recht, ISSN 0071-7657 ; 187)

Bibliografija: str. 585-623

ISBN 978-3-7046-8480-6

342.4(436)       
COBISS.SI-ID 138329347

47
KAGAN, Robert, 1958-
    Of paradise and power : America and Europe in the new world order / Robert Kagan. - 1st ed. - New York : A. A. Knopf, 2003. - 103 str. ; 20 cm

ISBN 1-4000-4093-0
ISBN 978-1-4000-4093-3

327(73:4)
COBISS.SI-ID 26201181

48
    KOMMENTAR zum Bundesverfassungsrecht : B-VG und Grundrechte / Arno Kahl, Lamiss Khakzadeh, Sebastian Schmid (Hrsg.). - Wien : J. Sramek, 2021. - XLIII, 2036 str. ; 24 cm. - (Verfassungsrecht)

Bibliografija: str. XLI-XLIII. - Kazalo

ISBN 978-3-7097-0255-0 (trda vezava)

342(436)
COBISS.SI-ID 136941571

49
KONFERENCA prava varstva osebnih podatkov (1 ; 2022 ; Portorož)
    1. konferenca prava varstva osebnih podatkov : 14. in 15. november 2022, Portorož : zbornik 2022. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 66 str. : ilustr. ; 24 cm

170 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-504-8 : 35,00 EUR

342.738(497.4)(082)     
COBISS.SI-ID 127385603

50
LASSER, Mitchel de S.-O.-L'E.
    Judicial dis-appointments : judicial appointments reform and the rise of European judicial independence / Mitchel de S.-O.-l'E. Lasser. - First ed. - Oxford (UK) : Oxford University Press, 2020. - XII, 467 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 437-450. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; The prehistory and history of the 255 panel ; The 255 Panel in operation ; The prehistory and history of the APE ; The APE in operation ; The primary literature : taking measures (and more measures) ; The secondary literature : what to make of judicial independence? ; Formalization and judicial quality ; Formalized quality in operation ; The juicy bits ; Scandal theory in context ; Different ways to connect the dots ; A crisis in legitimacy and authority ; Conclusion: Disentangling three types of judicial legitimacy

ISBN 978-0-19-886885-9

341.6EU
COBISS.SI-ID 138588419

51
LATOUR, Bruno, 1947-2022
    The making of law : an ethnography of the Conseil d'Etat / Bruno Latour ; translated by Marina Brilman and Alain Pottage. - Cambridge (UK) ; Malden (MA, USA) : Polity, cop. 2010. - XII, 297 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [282]-290. - Kazalo. - Vsebuje tudi: In the shadow of Bonaparte ; How to make a file ripe for use ; A body in a palace ; The passage of law ; Scientific objects and legal objectivity ; Talking of law?

ISBN 978-0-7456-3985-7 (broš.)
ISBN 978-0-7456-3984-0 (trda vezava)

342.9(44)
COBISS.SI-ID 138402051

52
LOCHAK, Danièle
    La justice administrative / Danièle Lochak. - Paris : Montchrestien, 1992. - 158 str. ; 20 cm. - (Clefs. Politique, ISSN 1159-2281)

Bibliografija: str. 155-156. - Kazalo

ISBN 2-7076-0536-0

342.9(44)
COBISS.SI-ID 136201475
 
53
LÜBBE-Wolff, Gertrude, 1953-
    Beratungskulturen [Elektronski vir] : wie Verfassungsgerichte arbeiten, und wovon es abhängt, ob sie integrieren oder polarisieren / Gertrude Lübbe-Wolff. - E-knjiga. - Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2022. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (870 str.))

Način dostopa (URL):
https://www.kas.de/documents/252038/16166715/Beratungskulturen.+Wie+Verfassungsgerichte+arbeiten%2C+und+wovon+es+abh%C3%A4ngt%2C+ob+sie+integrieren+oder+polarisieren.pdf/a68323e0-dd86-6b7b-202e-bd4130edb511?t=1658403065191 (Odprti dostop). - Način dostopa (URL):
https://www.kas.de/documents/252038/16166715/Beratungskulturen.+Wie+Verfassungsgerichte+arbeiten%2C+und+wovon+es+abh%C3%A4ngt%2C+ob+sie+integrieren+oder+polarisieren.pdf/a68323e0-dd86-6b7b-202e-bd4130edb511?version=1.1&t=1662635382950 (Odprti dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 1. 2023. - Bibliografija: str. 686-869

ISBN 978-3-98574-072-7 (PDF)         
ISBN 3-98574-072-0 (PDF)

342.565.2:340.5(0.034.2)         
COBISS.SI-ID 137328643

54
WENDT, Alexander, 1958-
    Družbena teorija mednarodne politike / Alexander Wendt ; [prevod Saša Horvat Šimonka]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 523 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 6)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Prevod dela: Social theory of international politics. - Sprotni tisk. - Wendtov svet : na pot prevodu Družbene teorije mednarodne politike Alexandra Wendta / Marko Lovec in Ana Bojinović Fenko: str. 9-35. - Bibliografija: str. 463-508. - Kazalo

ISBN 978-961-295-029-3 (broš.) : 29,00 EUR

327:316          
316.334.3:327             
COBISS.SI-ID 125840643


PK Kazensko pravo

55

    The PROTECTION of human rights in the administration of criminal justice : a compendium of United Nations norms and standards / by M. Cherif Bassiouni ; with the collaboration of Alfred de Zayas. - Irvington-on Hudson, N.Y. : Transnational Publishers ; Geneva : Centre for Human Rights, United Nations, cop. 1994. - XXIX, 500 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-941320-87-1               
343.1:342.7(094.2)       
COBISS.SI-ID 135937283


PL Zakonodaja

56

ARAS Kramar, Slađana
    Komentar obiteljskog zakona. Knj. 2, članci 345. do 562. : postupak pred sudom i prijelazne i završne odredbe : sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom / Slađana Aras Kramar. - Zagreb : Organizator, 2022. - XXXVIII, 828 str. ; 25 str. - (Biblioteka pravo ; Knj. 95)

Bibliografija: str. 799-828. - Kazalo

ISBN 978-953-7585-82-2 (2. knjiga)
ISBN 978-953-7585-80-8 (1. in 2. knjiga)

347.6/.64(497.5)(094)(0.072)
COBISS.SI-ID 139795715

57
REŠETAR, Branka
    Komentar obiteljskog zakona. Knj. 1, članci 1. do 344. : temeljna načela, brak, pravni odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija : sa sudskom praksom, literaturom i stvarnim kazalom / Branka Rešetar. - Zagreb : Organizator, 2022. - LXXVIII, 1200 str. ; 25 str. - (Biblioteka pravo ; Knj. 94)

Bibliografija: str. 1167-1200. - Kazalo

ISBN 978-953-7585-81-5 (1. knjiga)
ISBN 978-953-7585-80-8 (1. in 2. knjiga)

347.6/.64(497.5)(094)(0.072)
COBISS.SI-ID 139792387

58
SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Obligacijski zakonik : jubilejna izdaja ob 20. obletnici sprejetja / uvodna pojasnila Miha Juhart ; [stvarno kazalo Mitja Pukšič]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Litteralis). - 400 str. ; 21 cm

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-247-506-2 : 174,00 EUR

347.4/.5(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 128431363


PV Varia

59

GRAEBER, David
    Pričetek vsega : nova zgodovina človeštva / David Graeber in David Wengrow ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 769 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The dawn of everything. - 500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 701-754. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-47-0 : 29,90 EUR

94(100)
930.85
316.722
COBISS.SI-ID 118359043

60
GRAEBER, David
    Utopija pravil : o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije / David Graeber ; prevedla Seta Knop. - Ljubljana : Beletrina, 2017 ([S. l. : s. n.]). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: The utopia of rules. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-284-288-8 : 27,00 EUR

316.462
323.3-057.3
COBISS.SI-ID 292382208

61
SMOLIK, Marijan, 1928-2017
    Semeniška knjižnica / Marijan Smolik ; [fotografije Marjan Smerke v sodelovanju s Tonetom Seifertom]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Bogoslovno semenišče, 2010 (Ljubljana : Hren). - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Vademecum na kratko)

Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Summary ; Riassunto ; Zusammenfassung ; Résumé

ISBN 978-961-218-877-1 : 18 EUR

026(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 249992448


PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

62

CREME, Phyllis, 1942-
    Kako pisati na univerzi / Phyllis Creme, Mary R. Lea ; prevedla Mateja Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Writing at university. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 228-229. - Kazalo

ISBN 978-961-241-698-0 : 22,90 EUR

001
COBISS.SI-ID 265280256


Magistrske diplomske naloge
 
1
CIRMAN, Nina, pravnica
    Evtanazija v izbranih pravnih sistemih in religijah : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Nina Cirman. - Ljubljana : [N. Cirman], 2022. - X, 56 f. ; 30 cm

Mentor Aleš Novak. - Bibliografija: f. 38-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

340.1:179.7(043.2)
COBISS.SI-ID 137859587

2
PAPEŽ, Maja, 1998-
    Zakonodajnopravna ureditev delovanja nepremičninskih skladov v Republiki Sloveniji : magistrsko diplomsko delo / Maja Papež. - Ljubljana : [M. Papež], 2022. - 82 f. ; 30 cm

Mentor Miha Juhart. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 77-82

347.2(043.2)
COBISS.SI-ID 139612163
 
3
TRATNIK, Laura
    Merila presoje dopustnosti dokaznih predlogov v upravnem sporu : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Laura Tratnik. - Ljubljana : [L. Tratnik], 2022. - VI, 52 f. ; 30 cm

Mentorica Bruna Žuber. - Bibliografija: f. 46-52. - Povzetek ; Abstract: Criteria for assessing the admissibility of evidentiary proposals in an administrative dispute. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342(043.2)
COBISS.SI-ID 137842691

4
WEINBERGER, Juš
    Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime v teoriji in sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Juš Weinberger. - Ljubljana : [J. Weinberger], 2022. - VI, 62 f. ; 31 cm

Mentor Vid Jakulin. - Bibliografija: f. 58-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)
COBISS.SI-ID 138042627

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115