Junij 2021

Seznam novosti 2021/06

DIS Disertacije

1. KRATOVAC, Alja, pravnica     Neprištevnost in procesna nesposobnost v dialogu med sodiščem in izvedencem psihiatrom : doktorska disertacija / avtorica Alja Kratovac. - Ljubljana : [A. Kratovac], 2021. - 220 f. : Tabele ; 30 cm

Mentorica Katja Šugman Stubbs. - Bibliografija: f. 212-220. - Povzetek ; Summary: Insanity and the lack of capacity to stand trial in the dialogue between the court a psychiatric expert witness. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343:347.9(043.3)

COBISS.SI-ID 67939587

2. PLETERSKI Puharič, Nina     Sociološko razumevanje in pravno urejanje razmerij v družini : doktorska disertacija = Sociological understanding and legal regulation of family relationships : doctoral thesis / Nina Pleterski Puharič. - Ljubljana : [N. Pleterski Puharič], 2021. - VIII, 235 f. ; 30 cm

Mentor Albin Igličar, somentorica Barbara Novak. - Bibliografija: str. 208-235. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.3)

COBISS.SI-ID 67320323 

PC Civilno pravo

3. MEĐUNARODNA naučna konferencija Zaštita kolektivnih interesa potrošača (2020 ; online)     Zaštita kolektivnih interesa potrošača : međunarodna naučna konferencija održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu : zbornik radova = The protection of the collective interests of consumers : international scientific conference held on October 24, 2020 in Belgrade : proceedings / urednik, editor Katarina Ivančević ; [organizovao Pravni fakultet Univerziteta Union u saradnji sa Institutom za uporedno pravo]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union, 2021 (Beograd : Dosije studio). - 502 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v srb. ali angl. - 150 izv. - Bibliografija ter povzetek v srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-7952-050-0

366.542/.543(497.11)(082) 346.548(497.11)(082)

COBISS.SI-ID 36206857

4. OGNJANOVIĆ, Siniša B., 1952-     Obligaciono pravo : poseban deo / Siniša Ognjanović. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe : Univerzitet Privredna akademija, 2010 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 247 str. ; 24 cm

500 izv. - Izbrana bibliografija: str. 239-241. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-84613-98-3

347.4/.5(075.8)

COBISS.SI-ID 248907015

5, POČUČA, Milan, 1962-     Nasledno pravo / Milan Počuča. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 309 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 307-309

ISBN 978-86-6019-016-3

347.65/.68(075.8)

COBISS.SI-ID 267983367

6. POČUČA, Milan, 1962-     Ugovor o doživotnom izdržavanju / Milan Počuča. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2011 (Novi Sad : R-print). - 248 str. : obrazci ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 246-248

ISBN 978-86-6019-011-8

347.68(497.1+497.11)

COBISS.SI-ID 261820679

7. TURK, Boštjan J.     Služnosti, priposestvovanja, mejne obravnave : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. - 133 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 131-133. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-11-6 : 75 EUR

347.26(497.4)

COBISS.SI-ID 61299203

8. TURK, Boštjan J.     Univerzalni gradbeno pravni priročnik : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. - 141 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 139-141. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-10-9 : 75 EUR

69:34(497.4)(035) 349.442(497.4)

COBISS.SI-ID 61237763

9. TURK, Boštjan J.     Zavarovalno pravo : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. - 147 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 145-147. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-09-3 : 75 EUR

347.764

COBISS.SI-ID 61236227

10. ZAVAROVALNO pravo / Marko Pavliha ... [et al.] ; [stvarno kazalo Milan Gobec]. - 3., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 456 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 425-444. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-247-465-2 : 88,00 EUR

347.764

COBISS.SI-ID 62693123 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

11. BARTOLJ, Tjaša     Ocena vpliva pokojninskega sistema in sprememb zakonodaje na razlike v pokojninah med spoloma / [avtorice Tjaša Bartolj, Nataša Kump, Nada Stropnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2021 ([Begunje] : Cicero). - 92 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2021/02/MDMP-Ocena-vpliva-pokojninskega-sistema.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 91-92. - Summary

ISBN 978-961-6471-50-3

368.914.2:342.726(497.4)

COBISS.SI-ID 49301763

12. KONFERENCA pokojninskega in invalidskega zavarovanja (2 ; 2019 ; Bled)     Zbornik 2019 / 2. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, [Bled, 12. in 13. november 2019]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

Del dodatka k nasl. naveden na str. 3. - 200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-428-7 : 35,00 EUR

368.914(082) 364.324(082)

COBISS.SI-ID 302354176 

PEF Ekonomija, sociologija

13. BALDWIN, Richard E.     The economics of European integration / Richard Baldwin & Charles Wyplosz. - 6th ed. - London : McGraw-Hill Education, 2020. - XXII, 520 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-5268-4721-8 (broš.) ISBN 1-5268-4721-3 (broš.)

339.923

COBISS.SI-ID 36163933

14. CARLTON, Dennis W.     Modern industrial organization / Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff. - 4th ed., global ed. - Harlow : Pearson, cop. 2015. - 846 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 761-803. - Kazali

ISBN 1-292-08785-4 ISBN 978-1-292-08785-6

658.5:330

COBISS.SI-ID 12204572

15. PODJETNIŠTVO v novi stvarnosti : GEM Slovenija 2020 / avtorji Miroslav Rebernik ... [et al.] ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec ; izdajatelj Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. - 1. izd. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021 ([sl. l.] : Tiskarna Koštomaj). - VIII, 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/569. - V kolofonu nasl. tudi v angl.: Entrepreneurship in a new reality. - 250 izv. - Bibliografija: str. 123-129

ISBN 978-961-286-468-2 : brezplačna doi: 10.18690/978-961-286-467-5

334.7"2021"(497.4)

COBISS.SI-ID 62838787

16. RIDLEY-Duff, Rory     The case for FairShares : a new model for social enterprise development and the strengthening of the social and solidarity economy / by Rory Ridley-Duff. - Sheffield : FairShares Association, cop. 2015. - 193 str. : ilustr. ; 23 cm

Na nasl. str.: The FairShares Model is a project of Social Enterprise Europe Ltd. - Bibliografija: str. 64-71

ISBN 978-1-5123-7766-8 ISBN 1-5123-7766-X

330.342.146 347.191.11:005.35

COBISS.SI-ID 65825027

17. ROSS, Stephen A.     Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. - 10th ed., international student ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2020. - XXXVI, 652 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 26 cm. - (The McGraw-Hill Education series in finance, insurance, and real estate)

Na ov.: This International Student edition is for use outside of the U.S. - O avtorjih: str. V. - Kazal

ISBN 978-1-260-56556-0 ISBN 1-260-56556-4

336 658.14/.17

COBISS.SI-ID 66097155 

PFI Teorija in filozofija prava

18. BOURDIEU, Pierre     Language and symbolic power / Pierre Bourdieu ; edited and introduced by John B. Thompson ; translated by Gino Raymond and Matthew Adamson. - Reprinted. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2021, cop. 1991. - IX, 302 str. ; 23 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Language & symbolic power. - Delni prevod dela: Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques. - Opombe z bibliografijo: str. 252-291. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-0097-0 ISBN 978-0-7456-1034-4 (broš.)

81'27:32 165.212:316

COBISS.SI-ID 65813507

19. RESEARCH handbook on modern legal realism / edited by Shauhin Talesh, Elizabeth Mertz, Heinz Klug. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2021. - XIV, 519 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in legal theory)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-776-0 ISBN 1-78811-776-X

340.1 316.334.4

COBISS.SI-ID 65747971 

PH Pravna zgodovina

20. BUTTERWICK-Pawlikowski, Richard, 1968-     The Constitution of 3 May 1791 : testament of the Polish-Lithuanian Commonwealth / Richard Butterwick ; [maps Anna Bilny-Sachanowicz ; index Anna Krześniak]. - 1st ed. - Warsaw : Polish History Museum = Muzeum Historii Polski, 2021. - 183 str. : ilustr., zvd., portr., faks. ; 21 cm

Further reading: str. 167-172. - Opombe z bibliografijo: str. 173-178. - Kazalo

ISBN 978-83-65248-47-3 ISBN 83-65248-47-6

94(438+474.5)"17" 342.4(438+474.5)"1791.05.03"

COBISS.SI-ID 65712131

21. DECOCK, Wim, 1983-     Theologians and contract law : the moral transformation of the ius commune (ca. 1500-1650) / by Wim Decock. - Leiden ; Boston : M. Nijhoff, 2013. - XVI, 723 str. ; 25 cm. - (Legal history library : LHL, ISSN 1874-7493 ; vol. 9. Studies in the history of private law ; vol. 4)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 651-696. - Kazali

ISBN 978-90-04-23284-6

347.4(4)"1500/1650"

COBISS.SI-ID 67101187

22. RIGHTS at the margins : historical, legal and philosophical perspectives / edited by Virpi Mäkinen ... [et al.]. - Leiden ; Boston : Brill, cop. 2020. - XI, 265 str. ; 25 cm. - (Brill's studies in intellectual history, ISSN 0920-8607 ; vol. 316)

O avtorjih: str. VIII-IX. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-04-41677-2 ISBN 90-04-41677-3

316.344.7:342.7(091)

COBISS.SI-ID 66750723

23. ŠTURM, Lovro     Vom Kommunismus zur Demokratie / [Lovro Šturm, Jernej Letnar Černič, Tomaž Zalaznik ; Mira Miladinović Zalaznik (Hg.) ; aus dem Slowenischen von Mira Miladinović Zalaznik ; der Beitrag von Lovro Šturm lektoriert und mitredigiert von Tamara Griesser-Pečar]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 175 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. in v kazalu vsebine. - Besedilo v nem., prevedeno iz slov. - O avtorjih na hrbtu nasl. str. - Bibliografija in povzetek v nem. in angl. pri dveh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-7014-24-2 : 19 EUR

343.1(497.4)"1941/..." 323.282(497.4)"1945"

COBISS.SI-ID 39319555 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

24. AUERSPERGER Matić, Andrej     Just words : the effectiveness of civil justice in European human rights jurisprudence / Andrej Auersperger Matić. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2020. - XXV, 290 str. ; 24 cm

Temelji na avtorjevem doktoratu (Univerza Maastricht, 2017). - Bibliografija: str. 268-282. - Kazalo

ISBN 978-1-108-47977-6 (hbk) ISBN 978-1-108-84779-7!

341.231.14:341.645

COBISS.SI-ID 26370307

25. AVRAMOVIĆ, Nenad, 1955-     Međunarodno javno pravo / Nenad Avramović. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2011 (Novi Sad : R-print). - VII, 226 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 222-226

ISBN 978-86-6019-013-2

341.1/.8(075.8)

COBISS.SI-ID 261819655

26. A DISTRESS call for human rights [Elektronski vir] : the widening gap in migrant protection in the Mediterranean : follow-up report to the 2019 Recommendation / [prepared] by the Council of Europe Commissioner for Human Rights. - E-knjiga. - [Strasbourg] : Council of Europe, cop. 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.))

Način dostopa (URL): https://rm.coe.int/a-distress-call-for-human-rights-the-widening-gap-in-migrant-protectio/1680a1abcd (Brezplačno). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 6. 2021. - Opombe z bibliografijo: str. 31-34

314.15(262)(0.034.2) 342.7(4)(0.034.2) 341.176(4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 65943043

27. HARATSCH, Andreas, 1963-     Die Geschichte der Menschenrechte [Elektronski vir] / Andreas Haratsch. - 5. Aufl. - E-knjiga. - Potsdam : Universitätsverlag, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (140 str.)). - (Studien zu Grund- und Menschenrechten : die Schriftenreihe Studien zu Grund- und Menschenrechten, ISSN 2568-6348 ; 7)

Način dostopa (URL): https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/47988 (Odprti dostop). - Nasl. s prvega prikaza podatkov. - Nasl. na str. 3: Studien zu Grund- und Menschenrechten. - Opis vira z dne 22. 6. 2021. - Bibliografija: str. 107-140

ISBN 978-3-86956-499-9 (PDF) doi: 10.25932/publishup-47988

342.7(091.034.2)

COBISS.SI-ID 67675651

28. INSTITUTI javnega naročanja / urednica Miriam Ravnikar Šurk. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 32 cm

200 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-463-8

351.712(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 57838595

29. MEDNARODNO humanitarno pravo : zbornik ob 70-letnici sprejema ženevskih konvencij / urednik Andrej Grasselli ; [predgovor Anže Logar ; sporočilo Matej Tonin ; uvod Andrej Grasselli ; prevod Irena Kristan ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - XXVI, 583 str. : ilustr., faks. ; 25 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

Posamezni prispevki prevedeni v slov. iz nem. ali franc. - 200 izv. - Predgovor / Anže Logar: str. VII-IX. - Sporočilo / Matej Tonin: str. XI-XII. - Uvodnik / Andrej Grasselli: str. XIII-XIX. - Predstavitev avtorjev: str. 567-575. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Bibliografija Ivana Tomšiča: str. 36-37. - Summary

ISBN 978-961-235-929-4 (Fakulteta za družbene vede, Založba FDV) : 30 EUR

341.33/.34(082) 929Tomšič I.(082)

COBISS.SI-ID 29487875 

PK Kazensko pravo

30. BJELAJAC, Željko, 1967-     Organizovani kriminalitet : imperija zla / Željko Bjelajac ; [prevodilac Jelena Pandža]. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2013 (Novi Sad : Mala knjiga). - 437 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

Besedilo v srb., vsebinsko kazalo, odlomek iz recenzije, predgovor in o avtorju tudi v angl. - 200 izv. - Bibliografija: str. 419-436

ISBN 978-86-6019-034-7

343.9.02(075.8)

COBISS.SI-ID 277374471

31. HILLENKAMP, Thomas     [Vierzig Probleme aus dem Strafrecht]     40 Probleme aus dem Strafrecht. Besonderer Teil / von Thomas Hillenkamp und Kai Cornelius. - 13. neu bearbeitete Aufl. - München : F. Vahlen, 2020. - XVIII, 248 str. ; 24 cm. - (Klausurprobleme : Juristische Übungsbücher)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=39f1fcabfbf544f8a9be5df21e385982&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. - Sorodni elektronski vir: https://d-nb.info/117351970X/04 - kazalo vsebine. - Hrbtni nasl.: 40 Probleme aus dem Strafrecht BT. - Bibliografija: str. XV-XVIII. - Kazalo

ISBN 978-3-8006-5948-7 ISBN 3-8006-5948-4

343(430)

COBISS.SI-ID 65702147

32. KAZENSKOPRAVNI pregon sovražnega govora v Sloveniji po 297. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) : analiza tožilske prakse pregona kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v obdobju 2008-2018 / [pri pripravi analize so sodelovali Miha Horvat ... et al.]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Prima IP). - 175 str. : tabele ; 23 cm

500 izv. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-93381-8-6

343.63(497.4)"2008/2018"

COBISS.SI-ID 61715971

33. SELECTED aspects of human life in civil and criminal law / editors Suzana Kraljič, Damjan Korošec, Yener Ünver. - 1st ed. - Maribor : University of Maribor, University Press, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). - 194 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/573. - 50 izv.

ISBN 978-961-286-474-3 : brezplačno doi: 10.18690/978-961-286-473-6

343.6(497.4+560)(082)

COBISS.SI-ID 64557059 

PV Varia

34. HAWKINS, Peter, 1950-     Supervision in the helping professions / Peter Hawkins and Aisling McMahon ; with contributions from Judy Ryde, Robin Shohet and Joan Wilmot. - 5th ed. - London : Open University Press, 2020. - XIV, 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Supervision in context series)

Bibliografija: str. 287-309. - Kazalo

ISBN 0-3352-4834-9 ISBN 978-0-3352-4834-6

364.075.6 331.5.024

COBISS.SI-ID 65871875 

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

35. TEMELJI slovenstva / Peter Štih ... [et al.] ; [uredila Aljoša Harlamov in Nina Žitko Pucer ; imensko kazalo sestavila Mojca Šuster]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 353 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm

3.500 izv. - Bibliografija: str. 325-337. - Kazalo

ISBN 978-961-282-472-3 : 149,90 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 45827587 

Magistrske diplomske naloge 

1. BOČKO Kuhar, Juš     Prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku : magistrsko diplomsko delo / avtor Juš Bočko Kuhar. - Ljubljana : [J. Bočko Kuhar], 2021. - 49 f. ; 31 cm

Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 45-49. - Povzetek ; Abstract: Sale of real estate in enforcement proceedings. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.2)

COBISS.SI-ID 67673091

2. CEROVŠEK, Jakob     Veliko podatkovje kot element presoje koncentracij tehnoloških gigantov : magistrsko diplomsko delo / Jakob Cerovšek. - [Ljubljana : J. Cerovšek], 2021. - 69 str. ; 30 cm

Mentor Peter Grilc. - Bibliografija: str. 61-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:004(043.2)

COBISS.SI-ID 67183875

3. CLEMENTE, Ana     Dokaz z izvedencem v postopkih za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Ana Clemente. - Ljubljana : [A. Clemente], 2021. - 58 f. ; 31 cm

Mentorica Jerca Kramberger Škerl. - Bibliografija: f. 55-58. - Povzetek ; Abstract: Expert evidence in the proceedings for deciding on the care and upbringing, maintenance of a child and child's contacts with parents. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9:347.61/.68(043.2)

COBISS.SI-ID 67645699

4. GRADIŠNIK, Monika, 1996-     Civilnopravne posledice kršitve dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti : magistrsko diplomsko delo / avtorica Monika Gradišnik. - 2021 ; Ljubljana : [M. Gradišnik]. - 44 str. ; 31 cm

Mentor Miha Juhart. - Povzetek ; Abstract: Civil consequences of a breach of the duty to protect trade secrets. - Bibliografija: str. 41-44

347(043.2)

COBISS.SI-ID 67244803

5. GRLJ, Ana Maria     Dvojni status delavca in upokojenca : magistrsko diplomsko delo / Ana Maria Grlj. - Ljubljana : [A. M. Grlj], 2021. - VII, 49 f. ; 30 cm

Mentor Grega Strban. - Bibliografija: f. 44-48. - Povzetek ; Abstract: Double status of a person being a worker and pensioner. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349(043.2)

COBISS.SI-ID 65637123

6. KLAJDER, Jure     Primerjalna analiza oblikovanja in prodaje "zdravih poslovnih jeder" v okviru zunajsodnega in sodnega postopka : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Jure Klajder. - Ljubljana : [J. Klajder], 2021. - 78 f. ; 30 cm

Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.7:347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 67172355

7. KLAVŽAR, Jakob     Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke v teoriji in sodni praksi : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Jakob Klavžar. - Ljubljana : [J. Klavžar], 2021. - 58 f. ; 31 cm

Mentor Vid Jakulin. - Bibliografija: f. 55-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 66597123

8. OBLAK, Petra, pravnica     Vloga insolvenčnega prava v času gospodarske krize v Sloveniji : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Petra Oblak. - Ljubljana : [P. Oblak], 2021. - 67 f. ; 30 cm

Mentor Marko Simoneti. - Bibliografija: f. 61-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.736(043.2)

COBISS.SI-ID 67230723

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115