Maj 2020

Seznam novosti 2020/05

DIS Disertacije

1. CEVC, Agata     Odškodninska odgovornost sodnikov in arbitrov : (doktorska disertacija) / Agata Cevc. -Ljubljana : [A. Cevc], 2019. -253 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116202. -Mentor Aleš Galič. -Bibliografija: str. 274-309. -Povzetek ; Abstract: Civil liability of judges and arbitrators. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.51:347.769(043.3)

COBISS.SI-ID 17353475

2. JURGEC, Lovro     Pravna ureditev investicijskih skladov in družb za upravljanje : doktorska disertacija = Regulation of investment funds and management companies / Lovro Jurgec. -Ljubljana : [L. Jurgec], 2019. -328 str. : graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115218. -Naslov na nasl. str. v slov. in angl., besedilo v slov. -Mentor Miha Juhart, somentor Gregor Dugar. -Bibliografija: str. 311-328. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336:347(043.3)

COBISS.SI-ID 13628675

3. MIKLIČ, Matija     Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU : doktorska disertacija / Matija Miklič. -Ljubljana : [M. Miklič], 2020. -V, 309 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115928. -Mentor Peter Grilc, somentor Bojan Bugarič. -Bibliografija: str. 274-309. -Povzetek ; Abstract: The principle of sound financial management under shared management of EU funds. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330:061.1EU(043.3)

COBISS.SI-ID 14264067

4. MUCAJ, Avdylkader     Challenges of public enforcement of competition law in Kosovo = Izzivi javnopravnega uveljavljanja konkurenčnega prava na Kosovu : doctoral dissertation / Avdylkader Mucaj. -Ljubljana : [A. Mucaj], 2019. -XII, 283 str. : Ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115995. -Mentorica Ana Vlahek. -Bibliografija. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347(043.3)

COBISS.SI-ID 16849411

5. PECIN, Suzana     Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije : doktorska disertacija / avtorica Suzana Pecin. -Ljubljana : [S. Pecin], 2019. -429, 48 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115219. -Mentor Franc Grad. -Bibliografija: str. 1-48. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9:061.1EU(043.3)

COBISS.SI-ID 13709827 

PC Civilno pravo

6. The EUROPEAN Union succession regulation     The EU succession regulation : a commentary / edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davì, Heinz-Peter Mansel. -Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -XVII, 916 str. : ilustr. ; 24 cm

"Sorodni elektronski vir: "https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1618/2016026638-d.html - založnikov opis. -"Sorodni elektronski vir: "https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1618/2016026638-t.html - kazalo vsebine. -"This publication is co-funded by the Civil Justice Programme of the European Union." --> str. XII. -"The book has its origin in the European Commission Research Project "The Europeanization of Private International Law of Successions" (JUST/2013/JCIV/AG/4000004710) led by Angelo Davi." --> str. XIII. -Bibliografija: str. 867-902. -Kazalo

ISBN 978-1-107-12730-2

347.65/.68:061.1EU

COBISS.SI-ID 14823427

7. FRENCH civil liability in comparative perspective / edited by Jean-Sébastien Borghetti and Simon Whittaker. -Oxford [etc.] : Hart, 2019. -XXII, 521 str. : tabele ; 25 cm. - (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law ; vol. 28)

Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-1-50992-727-2

347.51(44)

COBISS.SI-ID 14582019

8. KADNER Graziano, Thomas     Comparative tort law : cases, materials and exercises / Thomas Kadner Graziano ; translations by Andrew Tettenborn, Christopher Booth, Molly Reid et al. -London ; New York : Routledge, 2018. -XXIX, 619 str. : tabele ; 25 cm

Nekateri primeri in sodne odločbe prevedeni iz različnih jezikov. -Bibliografija pri večini poglavij. -Kazalo

ISBN 978-1-138-56772-6 (trda vezava) ISBN 978-1-138-56773-3 (broš.)

347.51:340.5

COBISS.SI-ID 17275139

9. LECHNER, Teresa     Die Reichweite des Erbstatuts in Abgrenzung zum Sachenrechtsstatut anhand der Europäischen Erbrechtsverordnung 650/2012 / Teresa Lechner. -1. Aufl. -Baden-Baden : Nomos, 2017. -344 str. ; 23 cm. - (Internationales und europäisches Privat- und Verfahrensrecht ; Bd. 19)

"Sorodni elektronski vir: "http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2018/05/19/file_170/7814211.pdf - kazalo vsebine. -"Sorodni elektronski vir: "http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=945a1289816644bd951a05b3c3e5c7b6&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. -Bibliografija: str. 311-335. -Kazalo

ISBN 978-3-8487-4173-1 ISBN 3-8487-4173-3

347.65/.68:347.214.1:061.1EU 341.96:347.65:061.1EU

COBISS.SI-ID 13568515

10. ROTH, Marianne, 1961-     Exekutions- und Insolvenzrecht / von Marianne Roth. -11. Aufl. -Wien : Manz, 2019. -XXXIV, 366 str. ; 23 str.

Bibliografija: str. XXXI-XXXIV. -Kazalo

ISBN 978-3-214-14786-0 ISBN 3-214-14786-2

347.736+347.952(436)

COBISS.SI-ID 13535491

11. SAVIGNY, Friedrich Carl von, 1779-1861     Private international law, and the retrospective operation of statutes : a treatise on the conflict of laws, and the limits of their operation in respect of place and time / by Friedrich Karl von Savigny ; translated with notes by William Guthrie ; with an appendix containing the treatises of Bartolus, Molineaus, Paul Voet, and Huber. -2nd ed., revised. -[S. l.] : Franklin Classics, [2018]. -XII, 567 str. ; 24 cm. - (Scholar select)

"Dostopno tudi na: "https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044038564985&view=1up&seq=12. -Nasl. na ov.: Private international law, and the retrospective operation of statutes; a treatise on the conflict of laws, and the limits of their operation in respect of place and time. -Hrbtni nasl.: Private international law, and the retrospective operation of statutes; a treatise on the conflict of laws, and the limits... -Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazalo. -Izv. izd.: Edinburgh : T. & T. Clark ; London : Stevens & Sons, 1880

ISBN 978-0-342-70310-4

341.9

COBISS.SI-ID 17474307 

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

12. EUROPEAN labour law / edited by Teun Jaspers, Frans Pennings, Saskia Peters. -Cambridge : Intersentia, cop. 2019. -L, 559 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 529-554. -Kazalo

ISBN 978-1-78068-704-9 ISBN 1-78068-704-4

349.2:061.1EU

COBISS.SI-ID 15128579

13. RESEARCH handbook on labour, business, and human rights law / edited by Janice R. Bellace, Beryl ter Haar. -Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. -XI, 511 str. : tabele ; 25 cm. - (Research handbooks in human rights)

Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazalo

ISBN 1-78643-310-9 ISBN 978-1-78643-310-7

349.2:342.7(082)

COBISS.SI-ID 15136771

14. SPECIFYING and securing a social minimum in the battle against poverty / edited by Toomas Kotkas, Ingrid Leijten and Frans Pennings. -Oxford [etc.] : Hart, 2019. -XIII, 333 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Human rights law in perspective ; vol. 24)

Bibliografija: str. 281-297. -Kazalo

ISBN 978-1-50992-602-2

364.662

COBISS.SI-ID 14923779

15. ŠERCER, Miha     Odpoved pogodbe o zaposlitvi / Miha Šercer, Nina Scortegagna Kavčnik. -Spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. -Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Cicero). -436 str. : tabele, vzorci ; 25 cm

200 izv. -Spremna beseda / Darja Senčur Peček : str. 16-17. -Bibliografija: str. 431-436 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-204-663-7 : 98 EUR

005.954:349.22(035)

COBISS.SI-ID 304429568

16. WEBER, Nana     Prenehanje pogodbe o zaposlitvi / Nana Weber. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - (Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava ; 1)

300 izv. -Predgovor / Luka Tičar: str. 9-10. -Bibliografija: str. 333-334

ISBN 978-961-247-436-2 : 87 EUR

005.954:349.22(497.4)

COBISS.SI-ID 304558336

17. WILLIAMS, Colin C., 1961-     Dependent self-employment : theory, practice and policy / Colin C. Williams, Ioana Alexandra Horodnic. -Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2019. -XII, 211 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O avtorjih: str. XI. -Bibliografija: str. 190-205. -Kazalo

ISBN 978-1-78811-882-8 ISBN 1-78811-882-0

349.2(4)

COBISS.SI-ID 14918659 

PEF Ekonomija, sociologija

18. INTERNATIONAL trade and international finance : explorations of contemporary issues / Malabika Roy, Saikat Sinha Roy, editors. -1st ed., softcover reprint. -India : Springer, 2016 (the Netherlands : Printforce). -XVI, 595 str. : ilustr. ; 24 cm

"Sorodni elektronski vir: "http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=23d50bcc3eab4c7596ae8cae712c2cb9&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - vsebina. -Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-81-322-3840-9

339.5+339.7

COBISS.SI-ID 15022851

19. The LAW and policy of healthcare financing : an international comparison of models and outcomes / edited by Wolf Sauter ... [et al.]. -Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. -XVI, 456 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Elgar studies in health and the law)

O avtorjih: str. X-XVI. -Bibliografija pri enem prispevku in v opombah na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-1-78811-591-9

336.5:355.72(082) 364-624(082) 34:61(082)

COBISS.SI-ID 15460867

20. PIKETTY, Thomas, 1971-     Capital and ideology / Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer. -1st printing. -Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2020. -IX, 1093 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Capital et idéologie. -Bibliografija v opombah na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-0-674-98082-2

330.1 330.526

COBISS.SI-ID 1117332318

21. YALNAZOV, Orlin     Precedent and statute : lawmaking in the courts versus lawmaking in parliament / Orlin Yalnazov. -Wiesbaden : Springer Gabler, cop. 2018. -X, 345 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Research) (Ökonomische Analyse des Rechts = Economic analysis of law, ISSN 2524-7360)

Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert. -Bibliografija: str. 331-345

ISBN 3-658-24384-8 ISBN 978-3-658-24384-5

340.1:33

COBISS.SI-ID 15627011

22. ZSCHIEDRICH, Elisabeth, 1981-     Kinder als gesellschaftliches Gut [Elektronski vir] : zur quantitativen und qualitativen Bedeutung von Elternschaft / Elisabeth Zschiedrich. -E-knjiga. -Mönchengladbach : Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)). - (Kirche und Gesellschaft.Grüne Reihe ; Nr. 466)

"Način dostopa (URL): "https://www.gruene-reihe.eu/wp-content/uploads/2019/12/466-Zschiedrich.pdf. -Nasl. z nasl. zaslona. -Opis vira z dne 29. 5. 2020. -Opombe z bibliografijo: str. 16

314.12(430)(0.034.2) 316.362.4(430)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 17404931 

PFI Teorija in filozofija prava

23. CRISPIN, Jessa     Zakaj nisem feministka : feministični manifest / Jessa Crispin ; [prevod Katja Šaponjić]. -Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). -103 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 192)

Prevod dela: Why I am not a feminist. -400 izv. -O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-260-129-4 : 15 EUR

305-055.2 141.72

COBISS.SI-ID 303597568

24. FRANKFURT, Harry G., 1929-     O sranju / Harry G. Frankfurt ; [prevod Marija Fenrih ... [et al.] ; spremna beseda Boris Vezjak]. -Maribor : Subkulturni azil, 2009 (Postojna : Čukgraf). -87 str. ; 22 cm. - (Frontier ; 046)

Prevod dela: On bullshit. -500 izv. -O Frankfurtovi teoretski iznajdbi sranja / Boris Vezjak: str. 66-87. -O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6620-12-3 : 12 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 247737344

25. GUR, Noam     Legal directives and practical reasons / Noam Gur. -1st ed. -Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. -X, 240 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 221-234. -Kazalo

ISBN 978-0-19-965987-6

340.12

COBISS.SI-ID 15635203

26. KANT, Immanuel, 1724-1804     Kritika čistega uma / Immanuel Kant ; [prevedel in uredil Zdravko Kobe]. -1. natis. -Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). -536 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Kritik der reinen Vernunft. -700 izv. -O Kantovi Kritika čistega uma: str. 519-525. -Terminološki slovar: str. 527-536. -Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-88-4 : 55,00 EUR

1Kant I. 165:141.13 14

COBISS.SI-ID 303260672

27. KANTOROWICZ, Hermann, 1877-1940     Boj za pravno znanost / Hermann Kantorowicz ; urednik, [imensko in stvarno kazalo] Aleš Novak ; [prevod Vera Lamut]. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). -126 str. ; 17 cm. - (Zbirka Pravna obzorja.Mali format ; 5)

Prevod dela: Der Kampf um die Rechtswissenschaft. -300 izv. -Predgovor ; Opomba k prevodu / Aleš Novak: str. 5-8. -Tvegan kopernikanski obrat : Kantorowiczev Boj za pravno znanost in svobodnopravno gibanje / Aleš Novak: str. 11-60. -Recenziji / Albin Igličar, Vladimir Simič: str. 121-126. -Bibliografija: str. 52-60. -Kazali

ISBN 978-961-247-434-8 : 20 EUR

340.12

COBISS.SI-ID 304414208

28. KLEPEC, Peter     Kapitalizem in perverzija.2, Matrice podrejanja / Peter Klepec. -1. natis. -Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). -243 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. -Nasl. na hrbtu: Matrice podrejanja. -Bibliografija: str. 231-243 in opombe z bibliografijo na dnu str. -"Financer: "ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije

ISBN 978-961-6376-89-1 : 25,00 EUR

330.342.14:130.2

COBISS.SI-ID 303260928

29. The NORMATIVE force of the factual : legal philosophy between is and ought / Nicoletta Bersier Ladavac, Christoph Bezemek, Frederick Schauer, editors. -Cham : Springer, cop. 2019. -VIII, 180 str. ; 24 cm. - (Law and philosophy library, ISSN 1572-4395 ; vol. 130)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-030-18928-0 ISBN 3-030-18928-7

340.12/.13

COBISS.SI-ID 15120131 

PH Pravna zgodovina

30. KRANJC, Janez, 1949-     Rimsko pravo / Janez Kranjc ; [stvarno kazalo Maša Tičar]. -4., pregledana in dopolnjena izd. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). -949 str. ; 25 cm. - (Zbirka Pravna obzorja.Veliki format ; 10)

300 izv. -Bibliografija: str. 31-43 in v opombah na dnu str. -Kazala. -Summary

ISBN 978-961-247-437-9 (96 EUR)

34(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 304594432

31. OESTMANN, Peter     Wege zur Rechtsgeschichte : Gerichtsbarkeit und Verfahren / Peter Oestmann. -Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2015. -374 str. ; 22 cm. - (Wege zur Rechtsgeschichte) (UTB ; 4295)

"Sorodni elektronski vir: "http://swbplus.bsz-bw.de/bsz420456988inh.htm - kazalo vsebine. -Hrbtni nasl.: Gerichtsbarkeit und Verfahren. -Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazali

ISBN 978-3-8252-4295-4 ISBN 3-8252-4295-1

347.9(430)(091)

COBISS.SI-ID 15029507 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

32. AKSENOVA, Marina     Complicity in international criminal law / Marina Aksenova. -Paperback ed. -Oxford [etc.] : Hart, 2019, cop. 2016. -XX, 319 str. : tabele ; 24 cm. - (Studies in international law)

Bibliografija: str. 303-311. -Kazalo. -Kazalo

ISBN 978-1-50990-008-4 (trda vezava) ISBN 978-1-50992-890-3 (broš.)

341.4:343.222

COBISS.SI-ID 15273987

33.  ALTERNATIVE dispute resolution in European administrative law / Dacian C. Dragos, Bogdana Neamtu, editors. -1st ed., softcover reprint. -Heidelberg [etc.] : Springer, 2014. -XXXIII, 605 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. XV-XXXIII. -Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-662-50969-2

342.9:061.1EU 351.95:347.965.42:061.1EU

COBISS.SI-ID 14995459

34. BRODERICK, Andrea     International and European disability law and policy : text, cases and materials / Andrea Broderick, Delia Ferri. -Cambridge : Cambridge University Press, 2019. -LVI, 581 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Law in Context)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. -Kazalo

ISBN 978-1-108-41819-5 (trda vezava) ISBN 978-1-108-40660-4 (broš.)

342.7-056.26

COBISS.SI-ID 5800491

35. CODICE dell'azione amministrativa / a cura di Maria Alessandra Sandulli ; con contributi di Emanuele Boscolo ... [et al.]. -Milano : Giuffrè, 2011. -IX, 138 str. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Estratto ad uso degli studenti. -Bibliografija na začetku poglavij

ISBN 88-14-15649-2 ISBN 978-88-14-15649-6

342.9(450) 342.077.3(450)

COBISS.SI-ID 13587459

36. COMMON law constitutional rights / edited by Mark Elliott and Kirsty Hughes. -Oxford ; New York : Hart, 2020. -X, 337 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-1-50990-686-4

342.72/.73(410)

COBISS.SI-ID 15497987

37. CRAIG, Paul P.     EU administrative law / Paul Craig. -3rd ed., 1st impression. -Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. -XCV, 836 str. ; 25 cm. - (The collected courses of the Academy of European Law)

Bibliografija z opombami na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-0-19-883164-8 (trda vezava) ISBN 978-0-19-883165-5 (broš.)

342.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 97172737

38. The GERMAN Federal Constitutional Court : the court without limits / Matthias Jestaedt ... [et al.]. -1st ed. -Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020. -XXII, 234 str. ; 24 cm

Prevod dela: Das entgrenzte Gericht: eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht. -Bibliografija: str. 197-218. -Kazalo

ISBN 0-19-879354-5 ISBN 978-0-19-879354-0

342.565.2(430)

COBISS.SI-ID 15294467

39. HUIJBERS, Leonie M.     Process-based fundamental rights review : practice, concept, and theory / Leonie M. Huijbers. -Cambridge ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, cop. 2019. -XX, 462 str. ; 25 cm. - (Human rights research series ; vol. 88)

O avtorici: str. 457. -Bibliografija: str. 419-456. -Kazalo. -Summary ; Samenvatting: Procesgebaseerde toetsing in rechtspraak over fundamentele rechten

ISBN 978-1-78068-887-9 ISBN 1-78068-887-3

342.7.077.3

COBISS.SI-ID 14598915

40. KÜNNECKE, Martina     Tradition and change in administrative law : an Anglo-German comparison / Martina Künnecke. -Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2010. -XII, 266 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 247-261. -Kazalo

ISBN 3-642-08021-9 ISBN 978-3-642-08021-0

342.9:340.5(410:430)

COBISS.SI-ID 13581315

41. The OXFORD handbook of comparative law / edited by Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann. -2nd ed. -Oxford : Oxford University Press, 2019. -XX, 1403 str. ; 26 cm. - (Oxford handbooks)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. -Kazalo

ISBN 978-0-19-881023-0 ISBN 0-19-881023-7

340.5

COBISS.SI-ID 15288579

42. PROCEDIMENTO amministrativo / a cura di Marcello Clarich, Giuliano Fonderico. -1a ed. -Milanofiori Assago : Wolters Kluwer, 2015, cop. 2014. -XXV, 925 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Itinera guide giuridiche Ipsoa.Amministrativo)

Na nasl. str.: Studio legale Clarich. -Kazalo

ISBN 978-88-217-5151-6 ISBN 88-217-5151-1

342.9(450) 342.077.3(450)

COBISS.SI-ID 13595139

43. TERŠEK, Andraž     Svoboda izražanja : komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije / Andraž Teršek ; [stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). -141 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

200 izv. -Bibliografija: str. 123-129. -Kazalo

ISBN 978-961-247-438-6 : 116 EUR

342.727(497.4)

COBISS.SI-ID 304958720

44. ZUPANČIČ, Boštjan M.     O Evropskem sodišču za človekove pravice : kritična retrospektiva (1998-2019) / Boštjan M. Zupančič ; [prevod Blaž Babič]. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). -363 str. ; 25 cm

Prevod dela: On the European Court of Human Rights. -300 izv. -Bibliografija: str. 347-358 in v opombah na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-961-247-433-1 : 198 EUR

342.727:347.99(4)"1998-2019"

COBISS.SI-ID 304073472 

PK Kazensko pravo

45. The CRIMINAL justice system of the Netherlands : organization, substantive criminal law, criminal procedure and sanctions / editors Piet Hein van Kempen, Maartje Krabbe, Sven Brinkhoff. -Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, cop. 2019. -XIII, 177 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 171-174

ISBN 978-1-78068-962-3 ISBN 1-78068-962-4

343.1(492)

COBISS.SI-ID 14909955 

PL Zakonodaja

46. PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch : mit Nebengesetzen : einsbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschliesslich Rom I-, Rom II- und Rom III-Verordnungen sowie EU-Güterrechtsverordnungen, HaagerUnterhaltsprotokoll und EU-Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz,Unterlassungsklagengesetz (PalHome), Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz,Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz (PalHome), Gewaltschutzgesetz / Palandt ; bearbeitet von Gerd Brudermüller ... [et al.]. -79., neubearbeitete Aufl. -München : C. H. Beck, 2020. -XXXIV, 3245 str. ; 25 cm + 1 f. navodil za uporabo. - (Beck'sche Kurz-Kommentare ; Bd. 7)

Hrbt. stv. nasl.: BGB. -Kazalo

ISBN 978-3-406-73800-5

347(430)(094.4)

COBISS.SI-ID 13518083

47. PLAVŠAK, Nina     Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B : razširjena uvodna pojasnila / avtorji Nina Plavšak, Miha Juhart, Renato Vrenčur. -1. natis. -Ljubljana : Planet GV : ABC Nepremičnine, 2020 ([Ljubljana] : Litteralis). -184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sodobno stvarno pravo)

300 izv. -Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6941-20-4 (Planet GV)

347.2(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 304561152 

PV Varia

48. IRIS (23 ; 2020 ; Salzburg)     Verantwortungsbewusste Digitalisierung : Tagungsband des 23. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2020 = Responsible digitalization : Proceedings of the 23rd International Legal Informatics Symposium IRIS 2020 / Erich Schweighofer ... [et al.] (Hrsg./eds.). -Bern : Editions Weblaw, 2020. -616 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editions Weblaw.2, Colloquium ; 28)

Hrbtni nasl.: IRIS 2020 - Responsible digitalization. -Večina prispevkov v nem., nekaj v angl. -Bibliografija pri večini prispevkov in v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-96698-589-5 ISBN 3-96698-589-6

34:004(082)

COBISS.SI-ID 13728515

49. TOMŠE, Sara     Informacijska varnost : etično hekanje / Sara Tomše, Blaž Markelj ; [stvarno kazalo Sara Tomše, Blaž Markelj]. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). -207 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. -O avtorjih: str. 4. -Bibliografija: str. 171-197. -Kazalo

ISBN 978-961-247-440-9 : 69,00 EUR

005.934:004.775.056 004.056

COBISS.SI-ID 305076480 

PVm Enciklopedije, leksikoni, slovarji

50. YEARBOOK of international organizations 2019-2020 : guide to global civil society networks.Vol. 4, International organization bibliography and resources / edited by the Union of International Associations. -56 ed. -Brussels : Union of International Associations ; Leiden : Brill, cop. 2019. -XXXVI, 764 str. ; 29 cm. - (Yearbook of international organizations, ISSN 2211-3010)

Kazalo

ISBN 978-90-04-39301-1 (vol. 4) ISBN 978-90-04-39304-2 (set)

341.215.2(01)

COBISS.SI-ID 14620163 

Magistrske diplomske naloge 

1. BREZNIK, Teja, pravnica     Nova ureditev dolžnosti preživljanja med starši in otroki : magistrsko diplomsko delo / Teja Breznik. -Ljubljana : [T. Breznik], 2020. -38 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116081. -Mentorica Barbara Novak. -Bibliografija: str. 34-38. -Povzetek ; Summary: New legal child maintenance regulations. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.615(043.2)

COBISS.SI-ID 15238659

2. HADŽIĆ, Sara     Preiskovanje kaznivih dejanj s pomočjo sorodstvenih vezi na podlagi DNK : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Sara Hadžić. -Ljubljana : [S. Hadžič], 2020. -98 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116166. -Mentor Primož Gorkič. -Bibliografija: f. 79-98. -Povzetek ; Summary: Investigating crimes through DNA-based kinship ties. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.1(043.2)

COBISS.SI-ID 16918787

3. HLADNIK, Eva     Vdor upravnopravnih rešitev v slovensko kazensko pravo : materialno pravni, procesni in institucionalni vidiki : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Eva Hladnik. -Ljubljana : [E. Hladnik], 2020. -44 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115979. -Mentorica Katja Šugman Stubbs. -Bibliografija: str. 38-44. -Povzetek ; Summary. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 14262019

4. JEZERŠEK, Lara     Nova pravna ureditev varstva, vzgoje in stikov : magistrsko diplomsko delo / Lara Jezeršek. -Ljubljana : [L. Jezeršek], 2020. -46 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116098. -Mentorica Barbara Novak. -Bibliografija: str. 39-46. -Povzetek ; Summary. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.61(043.2)

COBISS.SI-ID 15247363

5. KOPRIVNIKAR, Petra     Položaj napotenega delavca iz Slovenije : (s poudarkom na delu v Zvezni republiki Nemčiji) : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Petra Koprivnikar. -Ljubljana : [P. Koprivnikar], 2020. -74 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115141. -Mentor Luka Tičar. -Bibliografija: str. 65-74. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 13557763

6. LOČNIŠKAR, Tina     Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte po ZUREP-2 : magistrsko diplomsko delo / avtorica Tina Ločniškar. -Ljubljana : [T. Ločniškar], 2020. -37 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115976. -Mentor Senko Pličanič. -Bibliografija: str. 36-37. -Povzetek ; Summary: Judicial protection against spatial executive acts. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351:349.44(043.2)

COBISS.SI-ID 14263299

7. MARŠIČ, Lina     Ustavnosodna presoja pravice glasovati na referendumu : magistrsko diplomsko delo / avtor [i.e. avtorica] Lina Maršič. -Ljubljana : [L. Maršič], 2020. -52 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116153. -Mentor Igor Kaučič, somentorica Bruna Žuber. -Bibliografija: str. 49-52. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 16648707

8. PISKERNIK Benedičič, Pia     Hipotekarna posojila : magistrsko diplomsko delo / avtorica Pia Piskernik Benedičič. -Ljubljana : [P. Piskernik Benedičič], 2020. -49 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116125. -Mentor Miha Juhart. -Povzetek ; Abstract. -Bibliografija: str. 46-49

336.77(043.2)

COBISS.SI-ID 15855363

9. PODGORŠEK, Ana, pravnica     Vloga notarja v družinskih zadevah : magistrsko diplomsko delo / Ana Podgoršek. -Ljubljana : [A. Podgoršek], 2020. -37 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116080. -Mentorica Barbara Novak. -Bibliografija: str. 35-37. -Povzetek ; Summary. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.61:347.961(043.2)

COBISS.SI-ID 15225859

10. RAZPET, Uršula     Kazniva dejanja, ki so namenjena varstvu upnikov, kupcev in poslovnih partnerjev, v teoriji in sodni praksi : magistrsko diplomsko delo / avtorica Uršula Razpet. -Ljubljana : [U. Razpet], 2020. -VI, 44 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116168. -Mentor Vid Jakulin. -Bibliografija: str. 42-44. -Povzetek ; Abstract: Criminal acts aimed at protecting creditors, customers and business partners in theory and judicial practice. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343(043.2)

COBISS.SI-ID 16925955

11. SATRAN, Anja     Izzivi sodelovalne ekonomije za pravo varstva pred diskriminacijo : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Anja Satran. -Ljubljana : [A. Satran], 2020. -51 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116203. -Mentor Tilen Štajnpihler Božič. -Bibliografija: f. 45-51. -Povzetek ; Abstract: Challenges posed by emergence of sharing economy to anti-discrimination law. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

330:316.647.82(043.2)

COBISS.SI-ID 17370371

12. SAVIĆ, Srečko     Pravni vidiki spora med mednarodno košarkarsko organizacijo in drugimi zasebnimi organizacijami za prevlado nad evropsko košarko : )magistrsko diplomsko delo) / avtor Srečko Savić. -Litija : [S. Savić], 2020. -49 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116128. -Mentor Peter Grilc. -Povzetek ; Abstract. -Bibliografija: str. 44-49

341:796.323.2(043.2)

COBISS.SI-ID 15859203

13. ŠPORN Krajnc, Žan     Komunikacijska zasebnost delavca na delovnem mestu : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Žan Šporn Krajnc. -Ljubljana : [Ž. Šporn Kranjc], 2020. -52 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116079. -Mentor Luka Tičar. -Bibliografija: str. 46-52. -Povzetek ; Abstract: Employee's communication privacy in the workplace. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349.2:342.7:004(043.2)

COBISS.SI-ID 15217923

14. VALANTIČ, Anja     Trajnejši ukrepi za varstvo otrokove koristi : magistrsko diplomsko delo / Anja Valantič. -Ljubljana : [A. Valantič], 2020. -51 str. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116077. -Mentorica Barbara Novak. -Bibliografija: str. 49-51. -Povzetek ; Summary. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.61(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 15190787

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115