Maj 2021

Seznam novosti 2021/05

PC Civilno pravo

1. CRNIĆ, Ivica, 1951-     Parnični postupak u praksi : primjeri podnesaka stranaka, osobito tužbi i revizija, i primjeri odluka sudova s napomenama, sudskom praksom, prilozima i abecednim kazalom pojmova / Ivica Crnić. - 4., bitno izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Organizator, 2021. - XL, 1091 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Pravo ; knj. 92)

Bibliografija: str. 1087 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-953-7585-76-1

347.9(497.5)(035)

COBISS.SI-ID 65254403

2. EVOLUTION of private law - new challenges / edited by Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski and Mateusz Żaba. - Katowice : Uniwersytet Śląski : Instytut prawa gospodarczego, 2020. - 219 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 19-31

ISBN 978-83-958968-7-3

347(082)

COBISS.SI-ID 63057411

3. HESS, Burkhard, 1961-     Europäisches Zivilprozessrecht / Burkhard Hess. - 2., vollständig überarbeitete Aufl. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2021. - XLI, 1026 str. : tabeli ; 25 cm. - (Ius communitatis : IUSCOM)

Bibliografija: str. XIX-XXI in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-11-071509-5 ISBN 3-11-071509-0

347.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 64862723

4. MODERNIZACIJA zakonske ureditve zavarovalne pogodbe : izhodišča za reformo / [avtorji Meta Ahtik ... et al.] ; uredniki Miha Juhart, Damjan Možina, Matija Damjan. - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti : Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete, 2020 (Ljubljana : Litteralis). - 411 str. : Tabele

400 izv. - Bibliografija in opombe spodaj pod črto in na koncu poglavij

ISBN 978-961-94965-1-0 (Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti) : 40 EUR

347.45/.47:368(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 62112771

5. PROBERT, Rebecca     Family and succession law in England and Wales / Rebecca Probert, Maebh Harding. - 6th ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2018. - 262 str. : avtorj. sl. ; 25 cm

Na nasl. str.: "This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/Family and succession law.". - Bibliografija: str. 251-256. - Kazalo

ISBN 978-94-035-0513-8

347.61/.68

COBISS.SI-ID 62778627

PD Delovno pravo in pravo socialne varnosti

6. SCHLEGEL, Rainer, 1958-     Corona-Gesetzgebung : Gesundheit und Soziales / von Rainer Schlegel, Miriam Meßling, Frank Bockholdt. - München : C. H. Beck, cop. 2020. - XIII, 395 str. : tabela ; 24 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: COVID-19. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-406-76134-8 ISBN 3-406-76134-8

[349.2/.3]:616-036.22(430)

COBISS.SI-ID 63359747

7. ŠTUDIJE o prekarnosti [Elektronski vir] : interdisciplinarni pogledi / uredniki Črt Poglajen ... [et al.]. - Elektronska izd. - E-zbornik. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (703 str.)) : graf. prikazi. - (Zbirka Maksima)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/zaloznistvo/maksima. - Sorodni elektronski vir: http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/dokumenti/Studije_o_prekarnosti_21.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-240-367-6 (PDF) : brezplačno

331.102.12(0.034.2)

COBISS.SI-ID 62471683

PFI Teorija in filozofija prava

8. The CAMBRIDGE companion to legal positivism / edited by Torben Spaak, Patricia Mindus. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XVI, 788 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge companions to law)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-42767-8 (trda vezava) ISBN 978-1-108-44701-0 (broš.)

340.124(082)

COBISS.SI-ID 64660739

9. PAVČNIK, Marijan     Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let / Marijan Pavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 262 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 55)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali. - Povzetek ; Zusammenfassung: Verstehen des Rechts : neue Anhaltspunkten aus letzten Jahren

ISBN 978-961-247-464-5 : 38,00 EUR

340.1

COBISS.SI-ID 59215619

10. RÖSSLER, Beate, 1958-     Autonomie : ein Versuch über das gelungene Leben / Beate Rössler. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2019, cop. 2017. - 443 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft : STW ; 2274)

Bibliografija: str. 401-443

ISBN 978-3-518-29874-9 ISBN 3-518-29874-7

17.025.2

COBISS.SI-ID 63362819

11. SOMEK, Alexander, 1961-     The legal relation : legal theory after legal positivism / Alexander Somek. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XIII, 208 str. ; 24 cm. - (Cambridge introductions to philosophy and law)

Bibliografija: str. 186-196. - Kazalo

ISBN 978-1-107-19801-2 (trda vezava) ISBN 978-1-316-64800-1 (broš.)

340.124

COBISS.SI-ID 64743171

PH Pravna zgodovina

12. CARDILLI, Riccardo, 1965-     "Bona fides" tra storia e sistema / Riccardo Cardilli. - 3a ed. - Torino : G. Giappichelli, 2014. - VII, 309 str. ; 24 cm. - (Studi su origine ed attualità del sistema romano ; 3)

Besedilo v it. in lat., delno lat. besedilo in prevod v it. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-348-4913-2 ISBN 88-348-4913-2

347.4(37) 347.4(091)

COBISS.SI-ID 63964675

13. FLACH, Dieter, 1939-     Die Gesetze der frühen römischen Republik : Text und Kommentar / Dieter Flach ; in Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. - XIII, 389 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v nem., lat. in starogrš. - Lat. in grš. pisava. - Bibliografija: str. 299-370 in pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-3-534-12322-3 ISBN 3-534-12322-0

34(37)(094.5.072) 94(37)

COBISS.SI-ID 20705378

14. PICHONNAZ, Pascal, 1967-     Les fondements romains du droit privé / Pascal Pichonnaz. - 2e éd. remaniée et mise à jour. - Genève ; Zurich ; Bâle : Schulthess Éditions Romandes, 2020. - XXXIX, 675 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. XXVII-XXXVI in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-7255-8771-1 ISBN 3-7255-8771-X

347(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 62404867 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

15. COLEMAN, Paul B.     Zensiert : wie europäische "Hassrede"-Gesetze die Meinungsfreiheit bedrohen / Paul Coleman ; [Übersetzung Alexandra Maria Linder ; alle in diesem Buch zitierten Gesetze und Fälle entsprechen, soweit nicht anders vermerkt, dem zeitlichen Stand der 2. englischen Ausgabe von 2016]. - Basel : Fontis, cop. 2020. - 284 str. ; 21 cm

Prevod dela: Censored : how European hate speech laws are threatening freedom of speech. - Na zadnji str. ov.: Heute noch Meinungsfreiheit - morgen bereits "Hassrede"?. - Izbrana bibliografija: str. 241-247. - Opombe z bibliografijo: str. 251-284

ISBN 978-3-03848-191-1 ISBN 3-03848-191-2

342.727(4)

COBISS.SI-ID 63246083

16. HATHAWAY, James C.     The rights of refugees under international law / James C. Hathaway. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - LXIX, 1382 str. ; 25 cm

Selected bibliography: str. 1280-1302. - Kazalo

ISBN 978-1-108-49589-9 (trda vezava) ISBN 978-1-108-81091-3 (broš.)

341.43

COBISS.SI-ID 62206467

17. IDEOLOGIJA na sodiščih / [avtorji Matej Avbelj ... et al.] ; uredila Matej Avbelj, Janez Šušteršič ; [stvarno kazalo Polona Batagelj, Valerija Stopar]. - 1. izd. - Nova Gorica : Nova univerza, 2021 (Ljubljana : Januš). - 309 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 250 izv. - Recenzenta Matevž Tomšič, Marko Novak. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-94502-7-7 : 25,00 EUR

347.99:316.75(082) 342.565.2(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 53723139

18. ON Brexit : law, justices and injustices / edited by Tawhida Ahmed and Elaine Fahey. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2019. - XVIII, 289 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-300-3 doi: 10.4337/9781789903010

341

COBISS.SI-ID 52380163

19. PEČARIČ, Mirko     Osnove splošnega upravnega prava / Mirko Pečarič. - 2. dopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2021 (Ljubljana : Demat). - XV, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 345-353 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-262-123-0 : 19,00 EUR

342.9(075.8)

COBISS.SI-ID 53765379

20. STOICA, Victor, 1985-     Remedies before the International Court of Justice : a systemic analysis / Victor Stoica. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2021. - XVII, 287 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-281. - Kazali

ISBN 978-1-108-49082-5

341.645.2

COBISS.SI-ID 64750851

21. ŠTEFANEC, Iztok, 1985-     Kolizija človekovih pravic : vidiki ustavnosodne presoje / Iztok Štefanec. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 346 str. ; 23 cm. - (Zbirka Scientia iustitia ; 35)

Prispevek k koherentnosti ustavnega razmišljanja / Saša Zagorc: str. 5-10. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 297-315 in v opombah na dnu str. - Kazali. - Summary: Collision of human rights: perspectives of constitutional review

ISBN 978-961-247-461-4 : 52,00 EUR

342.7:342

COBISS.SI-ID 53887491 

PK Kazensko pravo

22. DEALING with terrorism : empirical and normative challenges of fighting the Islamic State / edited by Marc Engelhart, Sunčana Roksandić Vidlička. - Berlin : Duncker & Humblot ; Freiburg i.Br. : Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, cop. 2019. - XIII, 296 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Research series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Reports on research in criminal law = Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte, ISSN 1860-0093 ; vol. S 165 = Bd. S 165)

Dodatek k nasl. na zadnji str. ov.: Empirical and normative challenges for fighting the Islamic State. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Summary

ISBN 978-3-86113-777-1 (Max-Planck-Institut) ISBN 3-86113-777-1 (Max-Planck-Institut) ISBN 978-3-428-15799-0 (Duncker & Humblot) ISBN 3-428-15799-0 (Duncker & Humblot)

343.301(082) 323.28(082)

COBISS.SI-ID 64827651

23. GAEDE, Karsten, 1976-     Arztstrafrecht in der Praxis / begründet von Klaus Ulsenheimer ; fortgeführt ab der 6. Auflage von Karsten Gaede ; unter Mitarbeit von Elmar Biermann, Rolf-Werner Bock, Annika Dießner. - 6., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2021. - XLVI, 1329 str. ; 22 cm. - (Praxis der Strafverteidigung ; Bd. 7)

Bibliografija: str. 1263-1268 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-8114-0637-7 ISBN 3-8114-0637-X

343:61(430)

COBISS.SI-ID 64900611

24. RUDOLPHI, Hans-Joachim     Die Gleichstellungsproblematik der unechten Unterlassungsdelikte und der Gedanke der Ingerenz / von Hans-Joachim Rudolphi. - Göttinger : O. Schwartz, 1966. - IX, 198 str. ; 24 cm. - (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien ; Bd. 58)

Bibliografija: str. 190-195. - Kazalo

343(430)

COBISS.SI-ID 62746627 

PV Varia

25. LAWYER health and wellbeing : how the legal profession is tackling stress and creating resiliency / edited by Alex Davies. - London : ARK Group, cop. 2020. - XV, 136 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 1-78358-390-8 ISBN 978-1-78358-390-4

347.96:613.86 159.944.4

COBISS.SI-ID 63029507

PZ Zborniki

26. IRIS (simpozij) (24 ; 2021 ; online)     Cybergovernance : IRIS 2021 : Tagungsband des 24. Internationalen Rechtsinformatik Symposions = proceedings of the 24th International Legal Informatics Symposium / Erich Schweighofer ... [et al.] (Hrsg./eds.). - Bern : Editions Weblaw, 2021. - 411 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editions Weblaw. 2, Colloquium ; 30)

Prispevki v angl. ali nem. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo ter povzetek v angl. ali nem. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-96966-452-0

34:004(082) 35:004(082)

COBISS.SI-ID 56598275

27. PRÁVO jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám / Katarzyna Žák Krzyžanková ... [et al.] (eds.). - Plzeň : A. Čeněk, 2020. - 799 str. : tabela, portret ; 24 cm

Prispevki v češ., angl., nem., polj., rus. ali slovaš. - Lat. in cir. - Recenzenta Jan Kuklík, Ján Gronský. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Bibliografija Aleša Gerlocha: str. 776-784. - Shrnutí ; Summary

ISBN 978-80-7380-797-9

34(082) 929Gerloch A.(082)

COBISS.SI-ID 47752195

28. ZNANSTVENI skup Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse (2 ; 2011 ; Novalja)     Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova : II. znanstveni skup : Novalja, 06. i 07. svibnja 2011. / [urednici Jozo Čizmić, Mirko Klarić, Zoran Šinković]. - [Split] : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje i Centar za medicinsko pravo ; [Gospić] : Ličko-senjska županija ; [Novalja] : Grad Novalja, [2011] (Zagreb : Denona). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Povzetek v hrv. pri večini prispevkov, pri enem tudi v angl.

ISBN 978-953-6102-64-8

34:614.2(082)

COBISS.SI-ID 4476459 

Magistrske diplomske naloge

1. ATELJ, Lina     Ustavnosodni nadzor skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Lina Atelj. - Ljubljana : [L. Atelj], 2021. - VI, 42 f. ; 30 cm

Mentor Samo Bardutzky. - Bibliografija: f. 38-42. - Povzetek ; Abstract: Constitutional review of the EU's common foreign and security policy. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:061.1EU(043.2)

COBISS.SI-ID 62809859

2. ČERNE, Larisa     Pravica do nepristranskega sojenja v luči kaznovanja zaradi žalitve sodišča : magistrska naloga / avtorica Larisa Černe. - Ljubljana : [L. Černe], 2021. - 46 f. ; 30 cm

Mentorica Neža Pogorelčnik Vogrinc. - Bibliografija: f. 43-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.9(043.2)

COBISS.SI-ID 62092803

3. JAKIN, Marija Ana     Novejši trendi urejanja zakonitega dedovanja : (magistrsko diplomsko delo) / avtor [i.e. avtorica] Marija Ana Jakin. - Ljubljana : [M. A. Jakin], 2021. - 33 f. ; 30 cm

Mentorica Viktorija Žnidaršič Skubic. - Bibliografija: f. 32-33. - Povzetek ; Abstract: Recent trends of regulating legal inheritance. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.65/.68(043.2)

COBISS.SI-ID 62904067

4. NEMANIČ, Janez, 1996-     Primerjalnopravna analiza pravnoorganizacijskih oblik delovanja nogometnih klubov : magistrsko diplomsko delo / avtor Janez Nemanič. - Ljubljana : [J. Nemanič], 2021. - IX, 65 f. : Ilustr. ; 31 cm

Mentor Gregor Dugar. - Bibliografija: f. 56-65. - Povzetek ; Abstract: Comparative legal analysis of legal forms of football clubs operating. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:796.332(043.2) 796.332

COBISS.SI-ID 64636163

5. REHAR, Tanja     Pojem "nezakonitosti" migracij : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Tanja Rehar. - Ljubljana : [T. Rehar], 2021. - VII, 101 ; 31 cm

Mentor Samo Bardutzky. - Bibliografija: f. 85-101. - Povzetek ; Summary: The concept of "illegality" of migration. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341(043.2)

COBISS.SI-ID 62813699

6. SELJAK, Matevž, 1995-     Avtonomija sodniških odločitev v športu v luči načela vladavine prava : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Matevž Seljak. - Ljubljana : [M. Seljak], 2021. - 57 f. ; 30 cm

Mentor Saša Zagorc. - Bibliografija: f. 53-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

34:796.01(043.2)

COBISS.SI-ID 64803075

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115