Marec 2020

Seznam novosti 2020/03

PC Civilno pravo

1. FOSTER, Nigel G.     Foster on EU law / Nigel Foster. -7th ed., 1st impression. -Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2019. -LXIX, 403 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh, povzetek v angl. pri nekaterih poglavjih. -Kazala

ISBN 978-0-19-883980-4

34:061.1EU 061.1EU

COBISS.SI-ID 17210193

2. GALIČ, Maša     Surveillance and privacy in smart cities and living labs : conceptualising privacy for public space : proefschrift / Maša Galič. -Rotterdam : Optima Grafische Communicatie, 2019. -416 str. : ilustr. ; 24 cm

"Dostopno tudi na: "https://research.tilburguniversity.edu/files/31748824/Galic_Surveillance_19_11_2019.pdf. -Na nasl. str.: "ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg Universityop gezag van de rector magnificus, prof. dr. K. Sijtsma, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het college voor promoties aangewezen commissie in de Aula van de Universiteit op dinsdag 19 november 2019 om 13.30 uur". -Mentorja Bert-Jaap Koops in Eleni Kosta. -Bibliografija: str. 373-416. -University of Tilburg

347:005.584:004 343.45:342.7

COBISS.SI-ID 17195089

3. RAZVOJNE tendence v obligacijskem pravu : ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih / urednik Damjan Možina ; [avtorji Marko Baretić ... et al.]. -Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti : Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete, 2019 (Ljubljana : Litteralis). -412 str. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. -Prispevki v slov., hrv. ali srb. -Bibliografija z opombami na dnu str. in na koncu nekaterih prispevkov. -Značajniji radovi o vanugovornoj odgovornosti u Srbiji objavljeni u postjugoslovenskom periodu: str. 300-305

ISBN 978-961-94965-0-3 (Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti)

347.4/.5(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 304206592 

PFI Teorija in filozofija prava

4. SARRA, Claudio     Il mondo-dato = saggi su datificazione e diritto / Claudio Sarra. -Prima ed. -Padova : CLEUP, 2019 (Padova : C.L.E.U.P.). -230 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 211-230

ISBN 978-88-5495-174-7

340.1

COBISS.SI-ID 17206097

5. ŠUSTER, Danilo     Kaj delajo filozofi? / Danilo Šuster. -1. natis. -Maribor : Kulturni center, 2019. -XIII, 221 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 008)

100 izv. -Bibliografija: str. XII-XIII, 207-214. -Povzetek ; Abstract: What do philosophers do?

ISBN 978-961-6620-76-5 : 29,00 EUR

1

COBISS.SI-ID 97553153

6. YATES, Frances Amelia     Umetnost spomina / Frances A. Yates ; [prevod Katja Jenčič ; spremna beseda Igor Škamperle]. -Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). -518 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The art of memory. -400 izv. -Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna študija / Igor Škamperle: str. 497-518. -Opombe z bibliografijo na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-961-6798-90-7 : 35,00 EUR

159.953:930.85

COBISS.SI-ID 303086336 

PH Pravna zgodovina

7. La GRATUITÀ degli atti negoziali : sedicesime giornate di studio Rome Tre-Poitiers : Roma 28-29 settembre 2018 / a cura di Barbara Cortese, Vincenzo Mannino. -Napoli : Jovene, 2019. -VIII, 209 str. ; 24 cm. - (Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese / Università degli studi Roma Tre ; 35)

Prispevki v it. ali franc. -Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-88-243-2611-7 ISBN 88-243-2611-0

34(37)(091)

COBISS.SI-ID 17205585 

PJ Mednarodno, javno, upravno, ustavno pravo

8. ĐURIĆ, Vladimir, 1971-     Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava.Knj. 2, Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji : pravni položaj, ovlašćenja, finansiranje i kontrola / Vladimir Đurić. -Beograd : Institut za uporedno pravo, 2019 (Beograd : Službeni glasnik). -442 str. ; 20 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 173)

Cir. -"Ova monografija je nastala kao rezultat rada na naučnom projektu "Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje" --> kolofon. -Bibliografija z opombami na dnu str. -Bibliografija: str. 419-442.

ISBN 978-86-80186-54-2

341.234(497.11) 323.17(497.11)

COBISS.SI-ID 282161164

9. GIUFFRÉ, Mariagiulia     The readmission of asylum seekers under international law / Mariagiulia Giuffré. -Oxford [etc.] : Hart, 2020. -XLI, 359 str. ; 24 cm. - (Studies in international law ; vol. 73)

Bibliografija: str. 321-346. -Kazali

ISBN 978-1-5099-0249-1

341.43 342.726-054.7 314.151.3-054.7

COBISS.SI-ID 17209425

10. SPEKTORSKIJ, Evgenij Vasilʹevič     Izbrane razprave / Evgen Vasiljevič Spektorski ; s spremno študijo Blaža Ivanca Učenjakova pot od pozabljenca do klasika ; [imensko kazalo Blaž Ivanc]. -Ljubljana : Pravna fakulteta : Inštitut Karantanija : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). -552 str. ; 24 cm

300 izv. -Prof. dr. Evgen Vasiljevič Spektorski : učenjakova pot od pozabljenca do klasika / Blaž Ivanc: str. 17-82. -Bibliografija v opombah na dnu str. -Izbrana bibliografija del Evgena Vasiljeviča Spektorskega: str. 519-528. -Kazalo

ISBN 978-961-7014-18-1 : 28,90 EUR

340.1 316 929Spektorskij E. V.

COBISS.SI-ID 302331136 

PK Kazensko pravo

11. The OXFORD handbook of gender, sex, and crime / edited by Rosemary Gartner and Bill McCarthy. -New York : Oxford University Press, 2019, cop. 2014. -XI, 723 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (The Oxford handbooks in criminology and criminal justice)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. -Kazalo

ISBN 978-0-19-094735-4 (broš.) ISBN 978-0-19-983870-7 (trda vezava)

343.9:316.346.2

COBISS.SI-ID 17210449 

PL Zakonodaja

12. BRAZILIJA.Ustava (1988)     Constitution of the Federative Republic of Brazil : constitutional text enacted on October 5, 1988, with the alterations established by Revision Constitutional Amendments 1, 1994 through 6, 1994, and by Constitutional Amendments 1, 1992 through 99, 2017 / [the English version of the Constitution of the Federative Republic of Brazil was extracted from the website of the Chamber of Deputies, the text of the amendments was translated by Felipe Justino de Farias and Flávia Trigueiro Mendes Patriota]. - Brasília : Supreme Federal Court, 2019. -267 str. ; 22 cm

Prevod dela: Constituição da República Federativa do Brasil. -Hrbtni nasl.: Constitution of Brasil

342.4(81)

COBISS.SI-ID 17194577

13. TRATNIK, Matjaž, 1957-     Stvarnopravni zakonik (SPZ) : s praktičnim komentarjem / Matjaž Tratnik ; [stvarno kazalo Leon Brulc]. -1. natis. -Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Škofja Loka : Nonparel). -797 str. ; 24 cm. - (Nova slovenska zakonodaja)

300 izv. -Podatek o natisu v CIP-u. -Bibliografija: str. 789-790 in na dnu str. -Kazalo

ISBN 978-961-247-432-4 : 265 EUR

347.2(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 303980032 

PV Varia

14. ČUK, Ivan, 1961-     Gospod Leon Štukelj in Tovarišija / Ivan Čuk, Alenka Puhar, Aleks Leo Vest ; [prevajalka Metka Čuk]. -Ljubljana : Fakulteta za šport, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). -425 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. -Bibliografija: str. 357-360 in v opombah na dnu str. -Povzetek ; Summary. -Kazalo

ISBN 978-961-7095-00-5 (trda vezava) : 24,99 EUR

929Štukelj L. 94(497.4)"19" 061.2:796(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 302719488 

PZ Zborniki

15. MEDNARODNA konferenca Pravo in (r)evolucija 1920-2020: pretekle izkušnje, prihodnji izzivi (2020 ; Ljubljana)     Pravo in (r)evolucija 1920-2020 : pretekle izkušnje, prihodnji izzivi : povzetki / mednarodna konferenca, Ljubljana, 4.-6. marec 2020 = Law and (r)evolution 1920-2020 : past experiences, future challenges : abstracts / International Conference, Ljubljana, 4-6 March, 2020 ; [organizator Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani = organizer Faculty of Law, University of Ljubljana]. -Ljubljana : Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani = Faculty of Law, University of Ljubljana, 2020. -[54] str. ; 21 cm

34:005.745:08

COBISS.SI-ID 17202769

16. UVOD u pravo Rusije : Srbija i Rusija kroz vekove = Vvedenie v pravo Rossii : Serbija i Rossija skvozʹ veka / urednice, redaktory Mina Zirojević, Nina Kršljanin. -Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta, 2018 (Beograd : Službeni glasnik). -436 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Cir. -300 izv. -Bibliografija z opombami na dnu str. -Rezjume ; Summaries.

ISBN 978-86-80186-48-1 (IUP) ISBN 978-86-7630-843-9 (PF)

327(470:497.11)(082) 34(470)(082)

COBISS.SI-ID 280977932 

Magistrske diplomske naloge

1. BIBIČ, Špela     Mednarodno pravo in pravica do tolmačenja v azilnem postopku : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Špela Bibič. -Ljubljana : [Š. Bibič], 2020. -70 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113790. -Mentorica Vasilka Sancin. -Bibliografija: f. 48-57. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

341.43(043.2)

COBISS.SI-ID 17209681

2. BIRSA, Sara     Pravica do čezmejnega zdravljenja in zdravljenja v Sloveniji v sodbah socialnega sodišča : magistrsko diplomsko delo / avtorica Sara Birsa. -Ljubljana : [Š. Remic], 2019. -55 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114357. -Mentor Grega Strban. -Bibliografija: f. 48-55. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

349:61(043.2)

COBISS.SI-ID 17208401

3. MATAN, Lara     Pravne posledice ničnosti kreditnih pogodb : (magistrsko diplomsko delo) / avtorica Lara Matan. -Ljubljana : [L. Matan], 2020. -50 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114461. -Mentor Damjan Možina. -Bibliografija: str. 44-50. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

336.274.52:347(043.2)

COBISS.SI-ID 17207633

4. POLAK, Maruša     Merodajno pravo arbitražnega sporazuma : magistrsko diplomsko delo / avtor [i. e. avtorica] Maruša Polak. -Ljubljana : [M. Polak], 2020. -52 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114429. -Mentor Aleš Galič. -Bibliografija: f. 47-52. -Povzetek ; Summary: The law applicable to the arbitration agreement. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347:341.63(043.2)

COBISS.SI-ID 17208145

5. ROŽIČ, Samo     Ustavnopravni vidiki načela samoodločbe naroda : preko Slovenije do Katalonije : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Samo Rožič. -Ljubljana : [S. Rožič], 2020. -75 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114401. -Mentor Saša Zagorc. -Bibliografija: f. 71-74. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:341(043.2)

COBISS.SI-ID 17208657

6. STANKOVIĆ, Milan, 1994-     Pozitivna obveznost države zaščititi življenje posameznika : (magistrsko diplomsko delo) / avtor Milan Stanković. -Ljubljana : [M. Stanković], 2020. -IV, 50 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114387. -Mentor Saša Zagorc, somentor Marjan Kos. -Bibliografija: f. 47-50. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

342:342.7(043.2)

COBISS.SI-ID 17208913

7. ŠINKOVEC, Tina, 1995-     Odškodninska odgovornost države za kršitev pravice do sojenja v razumnem roku : magistrsko diplomsko delo / avtor [i. e. avtorica] Tina Šinkovec. -Vrhnika : [T. Šinkovec], 2020. -60 str. ; 31 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114458. -Mentor Damjan Možina. -Bibliografija: str. 56-60. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

347.51(043.2)

COBISS.SI-ID 17207889

8. ŠUBARA, Aljaž     Pravni vidiki izkoriščanja mineralnih surovin v Sloveniji : magistrsko diplomsko delo / Aljaž Šubara. -Ljubljana : [A. Šubara], 2020. -58 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113760. -Mentor Senko Pličanič. -Bibliografija: f. 55-58. -Povzetek ; Summary: Legal aspects of mineral exploitation in Slovenia. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

351:55(043.2)

COBISS.SI-ID 17209169

9. TROŽIĆ, Ajla     Kriminološki in kazenskopravni vidiki umorov v družini : magistrsko diplomsko delo / avtorica Ajla Trožić. -Ljubljana : [A. Trožić], 2019. -IV, 34 f. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114460. -Mentorica Katja Filipčič. -Bibliografija: str. 32-34. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pravna fak.

343.237(043.2)

COBISS.SI-ID 17207377

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115