Vpis in izposoja

Vpis v knjižnico

MOŽNOST SPLETNEGA VPISA v knjižnico za študente UL s statusom, ki imajo digitalno študentsko identiteto:

Spletni vpis v knjižnico :: COBISS+

Študenti plačajo letno članarino ob vpisu na fakulteto. Knjižnične storitve lahko koristijo s študentsko izkaznico, prav tako pa lahko v knjižnici prevzamejo tudi knjižnično izkaznico.

Član knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani lahko postane vsakdo, ki se vpiše v knjižnico in spoštuje pravila knjižnice. Vpis v knjižnico je možen ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta. Člani knjižnice ob vpisu poravnajo članarino po veljavnem ceniku knjižničnih storitev knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani.

 Vsak član knjižnice prejme ob vpisu člansko izkaznico. Člani lahko uporabljajo storitve knjižnice samo ob predložitvi članske izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik. Dolžnost člana knjižnice je, da knjižnico takoj obvesti o izgubljeni članski izkaznici in o spremembi bivališča ter drugih osebnih podatkov.

Enotna knjižnična izkaznica za študente Univerze v Ljubljani Študenti Univerze v Ljubljani (UL) si lahko s potrjeno študentsko izkaznico ali potrjenim indeksom izposojajo knjige v vseh knjižnicah Univerze v Ljubljani, Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) ter Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK). Vsak študent se mora evidenčno vpisati v posamezno knjižnico, ni pa mu treba plačati članarine, saj jo je plačal že ob vpisu na matično fakulteto. Za vpis v knjižnico potrebujejo študenti UL poleg veljavne študentske izkaznice oz. potrjenega indeksa tudi veljaven osebni dokument. Članstvo študentov UL traja do konca posameznega študijskega leta. Študenti UL lahko uporabljajo storitve knjižnice ob predložitvi članske ali študentske izkaznice.   Študenti UL brez statusa (pavzerji) poravnajo članarino v knjižnici matične fakultete, s potrdilom o vplačilu pa si lahko eno leto izposojajo gradivo tudi v drugih knjižnicah Univerze v Ljubljani, razen v NUK-u in CTK-ju.

Poravnava obveznosti do knjižnice ob zaključku študija

Ob koncu študija morajo študenti Pravne fakultete v Ljubljani vrniti v knjižnico vse izposojeno gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice. V nasprotnem primeru ni možno zaključiti študija. Študenti prejmejo v knjižnici potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice, ki ga nato oddajo v referat. 

Izposoja   Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani je zasnovana na principu prostega pristopa, kar pomeni, da obiskovalci knjižnice sami poiščejo gradivo na knjižnih policah. Pri iskanju si pomagajo s spletnim katalogom COBISS/OPAC.  

 

Spletni katalog COBISS/OPAC:
www.cobiss.si    

Virtualna knjižnica Slovenije COBISS/OPAC Lokalna COBISS/OPAC baza Pravne fakultete v Ljubljani - PRFLJ

COBISS/OPAC – Moja knjižnica  

 

Knjižno gradivo je razporejeno na knjižnih policah po oddelkih z oznakami:  

 • PC       civilno pravo
 • PEF     ekonomija in sociologija prava
 • PFI       filozofija prava
 • PH       pravna zgodovina
 • PD       delovno pravo
 • PJ        javno pravo
 • PK       kazensko pravo
 • PV       razno (varia)
 • PZ        zborniki
 • PR       serijske publikacije oz. revije

 Priročna literatura:

 • zakoni, uradni listi, sodne odločbe - PL
 • učbeniki, študijska literatura
 • slovarji
 • enciklopedije, leksikoni

V okviru posameznega oddelka je knjižno gradivo postavljeno po abecednem vrstnem redu (po priimku avtorja ali po naslovu knjižnega dela).

Starejše knjižno gradivo

Starejše knjižno gradivo se nahaja v skladišču knjižnice. To gradivo je treba predhodno naročiti preko spletne aplikacije COBISS/OPAC – Moja knjižnica.   Navedeno knjižno gradivo lahko člani knjižnice naročijo tudi osebno v knjižnici pri izposojevalnem pultu in preko elektronske pošte ali telefona. Gradivo, ki bo naročeno od ponedeljka do petka med 8. uro in 15. uro, bo pripravljeno še isti dan. Gradivo, ki bo naročeno po 15. uri, bo pripravljeno naslednji dan.

Starejše knjižno gradivo, ki ga ni moč najti v spletnem katalogu COBISS/OPAC, je treba poiskati v listkovnem katalogu, ki se nahaja v prostorih knjižnice.

Čas izposoje knjižničnega gradiva

Gradivo, kot so knjige, diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije, si lahko člani knjižnice izposodijo na dom za en mesec. Na dom si ni mogoče izposoditi revij, zakonov, priročnikov, slovarjev, enciklopedij, leksikonov, uradnih listov in tistih izvodov učbenikov, ki so namenjeni le za čitalnico in so tako tudi označeni. Navedeno gradivo lahko obiskovalci knjižnice uporabljajo le v čitalnici.   Rok izposoje za gradivo, ki ni rezervirano, je možno pred potekom izposojevalnega roka podaljšati za en mesec, in sicer preko spletne aplikacije COBISS/OPAC – Moja knjižnica, preko elektronske pošte ali telefona ali osebno v knjižnici. Izposojevalni rok gradiva lahko podaljšajo le tisti člani, ki imajo urejeno članstvo v knjižnici in poravnane vse obveznosti do knjižnice. Izposojevalnega roka gradiva ni možno podaljšati za izvode, ki so jih rezervirali drugi člani knjižnice.

Član knjižnice ima lahko hkrati izposojenih največ 15 izvodov knjižničnega gradiva.

Izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo je treba nadomestiti z novim in plačati stroške obdelave.

Naročanje in rezerviranje knjižničnega gradiva

Knjižnično gradivo je mogoče predhodno naročiti ali rezervirati preko spletne aplikacije COBISS/OPAC – Moja knjižnica. Naročeno in rezervirano gradivo čaka na člana knjižnice pet delovnih dni. Za neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo knjižnica avtomatsko zaračuna nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom knjižničnih storitev knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani.


 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115