Priznavanje v tujini opravljenih izpitov

Fakultetna navodila glede priznavanja v tujini opravljenih izpitov je sprejela Komisija za študijske zadeve (zadnje dopolnitve so iz novembra 2018) – njene sklepe si lahko preberete v pripetem dokumentu.

Študent PF mora prošnjo za priznanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti vložiti čim prej, najkasneje pa v treh mesecih po vrnitvi z Erasmus izmenjave v tujini, in sicer v fakultetni mednarodni pisarni. Obrazec prošnje je na voljo v ŠIS-u.

Po izpolnitvi spletnega obrazca je prošnjo treba natisniti, jo podpisati (lahko tudi digitalno, brez predhodnega tiskanja) in jo skupaj z obveznimi prilogami - potrdilo o v tujini opravljenih izpitih (t.i. Transcript of Records) in opis predmetov opravljenih v tujini (iz katerega so razvidni: vsebina predmeta, ime nosilca, število ur, opravljene obveznosti) - osebno ali po e-pošti dostaviti fakultetno v mednarodno pisarno.

Mednarodna pisarna samostojno opravlja priznanje v tujini opravljenih obveznosti kot izbirnih ali dodatno vpisanih izpitov na PF.

Prošnjo za priznanje obveznih izpitov na PF, opravljenih v tujini, pa mednarodna pisarna prepusti v reševanje Komisiji za študijske zadeve, ki o priznanju odloči na predlog nosilca predmeta. Ta postopek traja malo dlje časa (seje Komisije za študijske zadeve so enkrat mesečno), študent pa je o odločitvi komisije obveščen z odpravkom sklepa, ki ga prejme po pošti.