Študijske obveznosti v tujini


Na tuji instituciji so študentje vključeni v tamkajšnje akademsko in družabno življenje. Obiskujejo predavanja in seminarje ter opravljajo predhodno dogovorjene obveznosti. Po zaključenem obdobju študija v tujini, bo institucija gostiteljica poslala potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih, v katerem bodo prikazani študentovi rezultati. Obdobje študija, opravljenega v tujini, bo matična institucija v celoti priznala v akademske namene, če bodo le izpolnjene vse obveznosti.

Pred svojim odhodom v tujino se morajo študentje seznaniti s študijskim programom tuje institucije in skrbno izbrati obveznosti, ki jih nameravajo v tujini opraviti.

a) Koliko izpitov je potrebno opraviti na izmenjavi
Študent UL naj bi v enem semestru na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS (oz. 40 ECTS v dveh semestrih).

IZJEMA: Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Študent lahko opravlja izpite iz predmetov na drugi pravni fakulteti, s katero je Pravna fakulteta v Ljubljani sklenila bilateralni sporazum v okviru programa Erasmus (partnerska pravna fakulteta), skladno s pogoji, ki veljajo za izmenjavo študentov v tem programu.

Študent lahko namesto izbirnih enosemestrskih/dvosemestrskih predmetov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izbere enosemestrski/dvosemestrski predmet na drugi partnerski pravni fakulteti. Študent lahko namesto obveznega predmeta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani opravi obveznosti pri predmetu na partnerski pravni fakulteti samo, če je le-ta po vsebini in obsegu primerljiv z obveznim predmetom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.


b) »Learning Agreement«

Pred odhodom v tujino morajo Erasmus študenti izpolniti študijski sporazum ali t.i. »Learning Agreement« (glej pripeto datoteko) in ga posredovati na visokošolsko institucijo, na kateri bodo opravljali izmenjavo (do določenega roka te institucije). Learning Agreement podpišeta (poleg študenta) tudi obe instituciji (matična in tuja). V imenu Pravne fakultete v Ljubljani je podpisnik izr. prof. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator na PF.

»Learning agreement« predstavlja program študija v tujini. Ta dogovor je za študente ključen, saj jim zagotavlja, da bodo obveznosti, ki jih bodo opravljali v tujini, po vrnitvi priznane tudi na matični ustanovi.