Pravna klinika Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava
Pravna klinika Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava

Contractus contrahentibus lex esto.

(Za pogodbeni stranki naj bo pogodba zakon.)*

Splošno o pravni kliniki

Pravna klinika Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava je obštudijska dejavnost, ki študentom omogoča seznanitev s praktičnimi vidiki pogodbenega prava ter pridobivanje novih znanj in veščin na področju pogajanj za sklenitev pogodb, priprave pogodb ter njihove razlage. Priprava in sklepanje pogodb je sestavni del odvetniškega in notarskega poklica ter dejavnosti pravnih služb gospodarskih družb, zaradi česar klinika stremi k temu, da študentom že v času študija omogoči pridobitev praktičnih znanj s tega področja. Klinika poteka v sodelovanju s predavatelji iz odvetniških družb Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Šelih in partnerji, Kavčič, Bračun in partnerji, Odvetniška pisarna Schönherr - podružnica v Sloveniji, Ilić in partnerji, pravniki iz gospodarskih družb ter sodniki.

Okvirni program

V študijskem letu 2020/21 bo klinika potekala v zimskem semestru, in sicer v novembru in decembru v popoldanskih urah. Prvi del klinike je namenjen teoretičnim izhodiščem, v okviru katerih se študentje pod vodstvom odvetnikov in drugih strokovnjakov iz prakse seznanijo s pripravo različnih tipov pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava, tehnikami pogajanj, načinom komunikacije s strankami, terminologijo, vezano na sklepanje pogodb,  ter oblikovanjem in razlago pomembnih pogodbenih klavzul. Drugi, praktični del, poteka v obliki delavnice, ki bo v študijskem letu 2020/21 potekala v razširjeni obliki. Na njej udeleženci klinike predstavijo osnutke pogodb, ki so jih samostojno pripravili na podlagi predhodno pridobljenega teoretičnega znanja. Strokovnjaki iz prakse jih vodijo pri pripravi pogodbenih klavzul, ki so v praksi pogosto uporabljene in izhajajo iz klasičnih institutov civilnega in gospodarskega prava.

Natančnejši program klinike za študijsko leto 2020/21 bo objavljen v mesecu oktobru.

Možnost opravljanja študentske prakse

Udeleženci klinike bodo imeli priložnost pobliže spoznati sodelujoče odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Šelih in partnerji, Kavčič, Bračun in partnerji, Odvetniška pisarna Schönherr - podružnica v Sloveniji ter Ilić in partnerji, prav tako pa bodo zainteresiranim udeležencem glede na njihovo sodelovanje na kliniki na voljo študentske prakse v trajanju do enega meseca. Izbor kandidatov bodo na podlagi njihovih prijav opravile odvetniške družbe. 

Sodelovanje na pravni kliniki in prijava

Pravna klinika, sodelovanje na kateri je ovrednoteno s 4 ECTS, študentom omogoča:

  • nadgradnjo teoretičnih in pridobivanje novih praktičnih znanj s področja civilnega in gospodarskega pogodbenega prava;
  • razvoj sposobnosti priprave pogodb in pravnega izražanja;
  • pridobivanje veščin za dobro komunikacijo s pogodbenimi partnerji in strankami;
  • seznanitev z delom odvetnikov, pravnikov gospodarskih družb in sodnikov;
  • možnost opravljanja študentske prakse v sodelujočih odvetniških družbah.

Na kliniko se lahko prijavite:

  • študentje, vpisani v 3. letnik I. stopnje,
  • študentje, vpisani v 4. letnik I. stopnje,
  • študentje, vpisani na II. stopnjo in
  • absolventi.

Zainteresirani pošljite svojo prijavo skupaj s kratkim motivacijskim pismom do vključno 8. oktobra 2020 na: karmen.lutman@pf.uni-lj.si.

Povezave in kontakti

Novice v zvezi s kliniko lahko spremljate na:

https://www.facebook.com/Pravna-klinika-Priprava-pogodb-s-podro%C4%8Dja-civilnega-in-gospodarskega-prava-112575510584222/

in na Instagramu: @pravnaklinika.pripravapogodb.

Za vse dodatne informacije pišite na karmen.lutman@pf.uni-lj.si.


doc. dr. Karmen Lutman
* Prevod: J. Kranjc, Latinski pravni reki, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 53.