4. SEZNAM TEM ZA SEMINARSKE NALOGE PRI PRAVNI ZGODOVINI ZA REDNE ŠTUDENTE (2019/2020)

TEMA: DRUŽBA IN PRAVO PRI PREDNIKIH SLOVENCEV V ZG. SR. VEKU

4. SEZNAM TEM IN ŠTUDENTOV JE OBJAVLJEN V ŠIS-u.

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do SRE 30. 10. do 10h, VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 4. 11. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK 4.11. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica)


OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni vir:  Konverzija po B. Grafenauer v Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih. Acta ecclesiastica Sloveniae 7, str. 15-43 (v čitalnici PF);

Temeljni vir: P. Diakon, Zgodovina Langobardov (HL). Maribor, 1988; (v čitalnici PF)

Temeljni vir: Kremsmünstrska listina v Pravo v zgodovini;

Temeljni vir: odlomek iz Lex. Baiuvariorum  in o Veletih ter Vihpurgini darovnici v Pravo v zgodovini;

Temeljni vir in lit.: Brižinski spomeniki (Monumenta frisingensia). ZRC SAZU, Ljubljana 2004, str. 83-99 (v fotokopirnici PF) IN osnovna literatura (!): K. Škrubej, »Diahrona pomenska stabilnost nekaterih najstarejših slovenskih izrazov in performativ«, V: Razvoj slovenskega strokovnega jezika (Obdobja 24),  Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 247-261 (dostopno na ŠIS, Pravna zgodovina, pod Strokovni članki).

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!