12. seznam tem za seminarske naloge za redne študente (2019/2020)

TEMA: Država SHS (Naredba o prehodni upravi), Kraljevina SHS,  Kraljevina Jugoslavija in vidni slovenski pravniki ter intelektualci

USTNA PREDSTAVITEV: sreda, 8. 1. 2020, od 8. do 10. ure,  (siva predavalnica)

ODDATI PISNO IN OSEBNO: na predavanjih, seminarjih ali gov. urah najkasneje do vključno torka, 24. 12. 2019 do 14. ure, vprašanja na naloge sošolcev pa elektronsko do torka, 7. 1. 2020, do 9. ure

TEMELJNI VIRI in LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Temeljni vir: Naredba je v celoti objavljena na koncu razprave v Anton Ribnikar: Naredba o prehodni upravi v Sloveniji iz leta 1918 in njen pomen za Slovenijo, Arhivi 26 (2003), št. 1, str. 119–128 (dostopna v dLib) Temeljni vir: Ustava iz 1921 (tj. »Vidovdanska«) je objavljena v tisti Zbirki zakonov (Tiskovna zadruga 1927), originalno v Uradni list deželne vlade za Slovenijo z dne 27. julija 1921 (št 233); Temeljni viri: Ustava iz 1931 pa je objavljena v Službeni list kraljevske banovinske uprave Dravske banovine, št 338/53 iz leta 1931.

 Literatura: P. Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države; več avtorjev: Slovenska novejša zgodovina 1848 – 1992; J. Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918; K. Škrubej, Vzpostavitev vrhovnega sodstva na Slovenskem, Zbornik ob 100. obletnici vrhovnega sodstva (v ŠIS pod strokovni članki; citirajte povezavo do ŠIS); M. Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927-1929. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 2000; K. Škrubej, »Vzpostavitev vrhovnega sodstva na Slovenskem: glavne razvojne poteze in zgodovinski pomen«. V: Sto let vrhovnega sodstva na Slovenskem (Slavnostni zbornik 1918-2018). Ur. (D. Florjančič. Ljubljana: Vrhovno sodišče RS,  2018, str.23-62 (dostopno tudi na ŠIS); Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti – posebna tematska številka Prispevkov za novejšo zgodovino (Inštituta za novejšo zgodovino), let. LVIX, št. 2, Ljubljana 2019; dostopno tudi preko Sistory http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/19 ; ); o »Žolgerjevi ustavi« v Peter Ribnikar, »Naredba o prehodni upravi v Sloveniji iz leta 1918 in njen pomen za Slovenijo.« v Arhivi, let. 26, št.1 (2003), str. 119-128 (dostopno na internetu, na portalu Sistory http://www.sistory.si/); za posamezne pravnike, glejte članke v Slovenski biografiji (tudi na internetu) in pa njihove razprave, dostopne  na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib); France Gorišč, »Dr. Leonid Pitamic: Pravo in revolucija« dostopno na straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib); Andrej Gosar, Banovina Slovenija : politična, finančna in gospodarska vprašanja. Ljubljana 1940 (čitalnica PF); Janez Evangelist Krek, Socijalizem. Ljubljana: Slovenska-krščansko socialna zveza, 1901 (čitalnica PF);  Katja Škrubej v »Igor Rosina, stanovski tovariši in Odvetniška zbornica med oblastjo in avtonomijo 1944-1947« v Odvetnik in oblast: dr. Igor Rosina (1900-1969). Ljubljana: INZ, 2017, str. 165-195 (dostopno tudi na ŠISu);

Priporočljiva je uporaba gradiva digitalne knjižnice Slovenije – dLib

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi. Če temu in ostalim pogojem po navodilih ni zadoščeno, nalogo zavrnem.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam se nahaja v ŠISu.