Ostalo

Dodano: 29.01.2020acrobatObresti in plodovi pri neupravičeni obogativi, Pravni letopis 2019

Interest and fruits in claims based on unjustified enrichment

Dodano: 26.06.2019acrobatŠkoda zaradi naravnih pojavov: pomoč ali odgovornost države in občine?

Damage due to natural events: help or liability of the state and municipality?

Dodano: 21.10.2018acrobatOdškodninska odgovornost v zvezi s postopku javnega naročanja

Liability for damage related to public procurement procedures

Dodano: 21.10.2018acrobatČetrt stoletja Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG) v Sloveniji

25 years of UN Convention on International Sale of Goods (CISG) in Slovenia: experience and challenges

Dodano: 12.12.2017acrobat(Ustavno)sodna farsa o rovokopaču

(Constitutional) Judicial Farce abourt a Trencher

Dodano: 15.09.2017acrobatObseg in vsebina obogatitvenega zahtevka, v: Liber Amicorum Polajnar Pavčnik

The scope and the content of claims based on unjustified enrichment

Dodano: 28.02.2017acrobatKriza slovenskega varstva potrošnikov (Pravo in politika varstva potrošniiov, 2015)

The crisis of consumer protection in Slovenia

Dodano: 22.02.2017acrobatProblem uveljavljanja znižanja pogodbene cene, PP 43/2016

The problem of enforcement of price reduction

Dodano: 10.10.2016acrobatPovrnitev škode zaradi diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu; nekaj misli ob 8. členu ZDR-1

Compensation of damage due to discrimination and mobbing: some thoughts on Art. 8 of the Slovenian Employment Relationship Act (ZDR-1)

Dodano: 29.07.2016acrobatPravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji, PP 11.2011

EU law and payment delays in Slovenia

Dodano: 29.07.2016acrobatOdškodninska odgovornost države (poglavje iz knjige, 2015)

State liability for damage

Dodano: 21.07.2016acrobatDirektiva o nepoštenih poslovnih praksah - odprta vprašanja PiD 6-7.2006

Unfair Commercial Practices Directive - open issues PiD 6-7.2006

Dodano: 21.07.2016acrobatEvropsko civilno procesno pravo PiD 6-7.2003

European Law of Civil Procedure, PiD 6-7.2003

Dodano: 21.07.2016acrobatRazvojne tendence v evropskem pravu nelojalne konkurence in varstva potrošnikov, PiD 6-7.2004

Development trends in the European law of unfair competition and consumer protection, PiD 6-7.2004

Dodano: 21.07.2016acrobatOdškodninska odgovornost za kršitev pogodbe, PiD 2.2016

Damages for Breach of Contract, PiD 2.2016

Dodano: 29.03.2016acrobatMeje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude, PiD 6-7.2011

The limits of contractual freedom with regard to agreements on time of payment and effects of payment delay

Dodano: 20.01.2016acrobatOdškodninska odgovornost za poškodbe pri športu (2008)

Tort liability for sport related injuries

Dodano: 13.01.2016acrobatZastaranje nepogodbenih odškodninskih zahtevkov, Pravni letopis 2015

Prescription of non-contractual claims for damages

Dodano: 07.10.2015acrobatKršitev pogodbe in pravne posledice v nemškem obligacijskem pravu po reformi BGB 2002, PiD 2.2006

Breach of contract and remedies: the reform of the German BGB in 2002

Dodano: 15.09.2015acrobatPredpostavke in časovi okviri odgovornosti prodajalca za stvarne napake; PiD 3-4.2008

Prerequisites and time-limits of the seller's liability for material defects

Dodano: 28.08.2015acrobatProtipravno pridobljen dobiček kot merilo odškodninskega in obogatitvenega zahtevka PiD 3-4.2015

Wrongfully gained profit as a measure of damages and restitution claims

Dodano: 07.05.2015acrobatOdškodninska odgovornost za nasvet in informacije ter vprašanje zahtevkov tretjih oseb, PiD 2.2015

Liability for advice and information from the viewpoint of third party claims

Dodano: 03.01.2015acrobatPovrnitev premoženjske škode na motornih vozilih (Pravni letopis 2014)

Recovery of material loss on motor vehicles

Dodano: 16.12.2014acrobatDelodajalci in posledice prometnih nesreč PiD 8.2014

Employers and the consequences of traffic accidents

Dodano: 16.12.2014acrobatSubrogacijski zahtevki nosilcev socialnih zavarovanj proti zavarovalnici pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, Delavci in delodajalci 4.2014

Subrogation of claims of social security bodies against insurer with regard to compulsory car liability insurance

Dodano: 30.10.2014acrobatImpossibilium nulla obligatio est? Začetna nemožnost izpolnitve obveznosti v slovenskem in primerjalnem pogodbenem pravu, ZZR 2006

Impossibilium nulla obligatio est? Initial impossibility of performance in Slovenian and comparative contract law

Dodano: 30.10.2014acrobatZamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo, PP 23.2008

Replacement of non-conforming goods and compensation for use

Dodano: 07.10.2014acrobatSo diamanti res večni? Darilna pogodba, družinska razmerja in spremenjene okoliščine, PiD 5.2014

Are diamonds forever? Donation, family relationships and change of circumstances

Dodano: 07.10.2014acrobatNepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic: Leitner pri nas doma, PiD 1.2014

Non-material loss due to loss of holiday: Leitner in our home

Dodano: 27.08.2014acrobatOdškodninska odgovornost države za kazniva dejanja nevarnih posameznikov, RKK 2014

Liability of the State for Criminal Acts of Dangerous Individuals

Dodano: 26.03.2014acrobatodgovornost proizvajalca stvari z napako: evropsko obligacijsko pravo izpodriva nacionalno pravo, PiD 1.2007

Producer's liability: European law of obligations displaces national law

Dodano: 26.03.2014acrobatObvezna garancija za brezhibno delovanje in varstvo kupca v evropskem pravu PiD 1.2011

Mandatory guarantee for proper functioning and the protection of buyer in European law

Dodano: 26.03.2014acrobatO vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto prava, PP 6.2012

On the influence of public availability and structure of judgments on the quality of law

Dodano: 26.03.2014acrobatOdgovonost države za padajoče kamenje, PP 2.2011

State liability for falling rocks

Dodano: 26.03.2014acrobatNe ultra alterum tantum in evropsko pravo, PiD 3-4.2010

Ne ultra alterum tantum and European law

Dodano: 26.03.2014acrobatEvropsko pravo prodajne pogodba - stvar izbire, PP 11.2012

European Sales Law - a matter of choice

Dodano: 26.03.2014acrobatDirektiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih in njen pomen za evropsko pravo, PiD 6-7.2010

Directive 2002/47/EC on financial collaterals and its significance for European Private Law

Dodano: 20.11.2013acrobatNaknadna nemožnost izpolnitve obveznosti in njen pomen za obligacijsko pravo, ZZR 2008

Subsequent impossibility of performance and its significance for the law of obligations

Dodano: 20.11.2013acrobatGarancija za brezhibno delovanje in jamčevanje za stvarne napake, ZZR 2009

Guarantee for proper functioning and warranty for material defects

Dodano: 12.11.2013acrobatPogodbena in nepogodbena odškodninska odgovornost: ODZ in OZ (2013)

Contractual and non-contractual liability for damages: the Austrian ABGB and the Slovenian OZ

Dodano: 21.10.2013acrobatEvropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi, Pravni letopis 2008

European Contract Law, toolboxes and blue buttons

Dodano: 21.10.2013acrobatNepremoženjska škoda zaradi kršitve pogodbe (2006)

Non-material loss due to breach of contract

Dodano: 21.10.2013acrobatodškodnina za nemožnost uporabe stvari, zlasti motornih vozil, Pravni letopis 2010

Damages for the loss of use of things, especially motor vehicles

Dodano: 21.10.2013acrobatPravice kupca na podlagi stvarne napake pri prodajni pogodbi, Pravni letopis 2012

The remedies of the buyer in case of material defects of the goods sold

Dodano: 21.10.2013acrobatRazdor, odpoved in odstop od pogodbe, Pravni letopis 2011

Termination of a contract, withdrawal from a contract and notice of cancellation of a contract

Galerija