Preklici

Stran 2344 / Št. 54 / 29. 9. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del      Ob-3072/17

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani na podlagi skle­pa z dne 16. 3. 2017 preklicuje potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z dne 18. 4. 2003, da je Đorđe Perić, univ. dipl. prav., roj. 15. 6. 1956 v Donjih Raincih, pridobil pravico do znanstvenega naslova »magister znanosti«.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115