7. seznam tem za seminarske naloge pri pravni zgodovini

7. SEZNAM TEM ZA SEMINARSKE NALOGE PRI PRAVNI ZGODOVINI

ZA REDNE ŠTUDENTE (2019/2020)

TEMA: AVTONOMIJE NA PODEŽELJU (1. DEL): PRISEGE, ŽUPANSKE PRAVDE, KOSEZI, POJEZDA

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih DO ČET, 21. 11. do 10h VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 25. 11. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK 25.11. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica)

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov ter prosojnic s predavanj  (ŠIS)!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljna literatura (prisege): P. Ribnikar, Blejske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana 1976 (čitalnica PF) IN Katja Škrubej, »Sodne prisege kmetov gospostva Bled« v Blejski grad – 1000 let prve omembe. Bled, 2011 (čitalnica PF in fotokopirnica PF)

Temeljni viri (županske pravde, župani, sodja, pojezda, veča): obvezno preberite vse primere (tj. vire) iz 12. poglavja v Pravo v zgodovini in temeljna literatura: glede veče, pojezde, županov in deželskih sodišč  obvezno preberite ustrezna poglavja v Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, str. 187- 232 in 269 do 287 (čitalnica PF; dostopno v celoti tudi na spletnem portalu SISTORY http://www.sistory.si/SISTORY:ID:35191 );

Temeljna literatura:  Metod Dolenc (ur), Dušanov zakonik: primerjalni prikaz ….. Ljubljana, 1925 (čitalnica PF).

Temeljna literatura (kosezi), Vilfan,  Zgodovinska pravotvornost in Slovenci,  str.  299-301  http://www.sistory.si/SISTORY:ID:35191 in pa Željko Oset, »Teharska koseška skupnost skozi prizmo sodnega protokola koseškega sodišča 1715-1718«. V Kronika let. 56, 2008 (v fotokopirnici PF)

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!


Poimenski seznam je objavljen v ŠIS-u.