Sociologija prava: novembrski (izredni) izpitni rok

Za novembrski izpitni rok pri predmetu Sociologija prava, dne 12. 11. 2019, bo izpitni režim (obseg snovi, študijska literatura in način izvedbe izpita) ostal enak, kot v študijskem letu 2018/19.

To pomeni, da mora imeti študent oz. študentka kot pogoj za pristop k izpitu opravljeno (in v ŠIS vpisano) obveznost izdelave bodisi ustnega referata bodisi seminarske naloge. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela; k ustnemu delu lahko pristopijo tisti, ki so pozitivno opravili pisni del izpita.

Kot izpitna materija pridejo v poštev vse teme, ki so zajete v uradni študijski literaturi, tj. knjigi: Albin Igličar in Tilen Štajnpihler Božič, Pogledi sociologije prava (2., pregledana in dopolnjena izdaja), IUS Software, GV založba, Ljubljana 2018.