Nov izbirni predmet: Pravo varstva pred diskriminacijo

V študijskem letu 2021/2022 se bo na Pravni fakulteti UL začel izvajati nov izbirni predmet, Pravo varstva pred diskriminacijo. Nosilec predmeta je doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič. Predmet se bo izvajal v poletnem semestru, vpišejo pa ga lahko študenti in študentke 2., 3. in 4. letnika prvostopenjskega študija.

K vpisu vabljeni vsi, ki se želite nekoliko podrobneje soočiti z izzivalnimi vprašanji družbene (ne)enakosti in vloge, ki jo pri tem igra pravo. Tako nas bo v okviru predmeta zanimalo npr. na katerih vrednotnih temeljih gradi pravo, ko skuša korigirati nekatera razmerja neenakosti v družbi: je to enakost, človekovo dostojanstvo, svoboda, tolerantnost, ali nemara celo ekonomska učinkovitost? Koga pravo sploh varuje pred diskriminacijo; zakaj so določena razlikovanja v družbi pravno dopustna, druga ne? Koga zavezuje prepoved diskriminacije, v katerih medsebojnih razmerjih smo se dolžni diskriminatornega ravnanja vzdržati, na katerih področjih? Katere oblike diskriminacije poznamo v pravu – od neposredne in posredne diskriminacije, do (spolnega) nadlegovanja in sovražnega govora? Kaj pomani t. i. pozitivna diskriminacija, kaj je njen smoter, v kakšnem obsegu je pravno dopustna itd.? Kakšne so pravne poti za uveljavljanje varstva pred diskriminacijo, na koga se lahko obrne domnevna žrtev, kakšni so problemi z dokazovanjem diskriminacije in kako učinkovite sankcije v primeru ugotovljenih kršitev itd.?       

Vsebinski poudarek v okviru predmeta bo torej na spoznavanju heterogene pravne ureditve tega sklopa vprašanj pri nas, kjer bomo ustavnopravno izhodišče dopolnili s prvinami delovnega, civilnega, kazenskega, upravnega prava itd. Kljub temu pa pri ukvarjanju s pravnimi problemi ne bomo pozabili, da je diskriminacija kompleksen družbeni pojav, ki terja interdisciplinaren pristop, zato bomo pravno ureditev kontekstualizirali tudi s spoznanji sociologije (prava) in (politične) filozofije in drugih družboslovnih ter humanističnih disciplin.   

 

Učni načrt predmeta je v prilogi; z morebitnimi vprašanji se oglasite na tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si.

 

Vabljeni k vpisu!

 

Tilen Štajnpihler Božič