13. seznam tem za seminarske naloge za redne študente (2019/2020)

TEMA: MODERNE KODIFIKACIJE IN IDEJNA OZADJA: (ODZ) IN KZ 1852 (1803)

USTNA PREDSTAVITEV: četrtek, 9. 1. 2020, od 8. od 10. ure, (siva predavalnica)

ODDATI PISNO IN OSEBNO: na predavanjih, seminarjih ali gov. urah  najkasneje do vključno torka, 24. 12. 2019 do 14. ure, vprašanja na naloge sošolcev pa elektronsko do torka, 7. 1. 2020, do 9. ure.

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni vir in literatura:

1. ODZ

Vir: Obči državljanski zakonik: Občni državljanski zakonik, izdaja iz leta 1928 (uredila in prevedla Božidar Bežek in Fran Regally); tudi ponatis faksimila v letu 2012 (čitalnica PF, več izvodov); sodna praksa slovenskih sodišč http://sodnapraksa.si/# ; odlomki iz komentarja F. von Zeillerja k ODZ v Pravu v zgodovini.

Literatura: K. Škrubej, »Naravnopravni elementi v občem državljanskem zakoniku«, Pravnik , let. 52, št. 11/12 (1997), str. 682-698 ; K. Škrubej, serija kratkih kolumn v reviji Pravna praksa »200 let ODZ« (čitalnica PF);  A. Polajnar Pavčnik (ur.), Izročilo Občnega državljanskega zakonika. Ljubljana, 2013, str. 27-41  (čitalnica PF); povzetek prevoda govora Lovra Tomana ob 50. obletnici ODZ (dostopno na dLib in na ŠIS, strokovni članki)

2. KZ (Kazenski zakonik 1852)

Temeljni viri in osnovna lit.: C. Beccaria, F.K.Jelenc: O zločinih in kaznih. Pravna obzorja 20, 2002  IN Kazenska postava zoper hudodelstva, pregreške in prestopke za avstrijansko cesarstvo 1852 (ali kratko KZ 1852). Na Dunaji, 1853. (oboje dostopno v čitalnici PF);

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam se nahaja v ŠISu.