Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za študijsko leto 2024/25

Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) objavlja razpis, na katerem bo izbrala študente, ki se bodo v študijskem letu 2024/25 lahko udeležili enosemestrske izmenjave na naslednjih partnerskih univerzah, s katerimi ima sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum o študentskih izmenjavah:

Za vsako od omenjenih univerz ima PF UL na voljo predvidoma po dve mesti.

Podatki študentov, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo. Zainteresirani študenti lahko izbirajo med izmenjavo v zimskem ali poletnem semestru, pri čemer pa naj upoštevajo študijski koledar tuje univerze, ne Univerze v Ljubljani.
Izbrani študenti se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent. Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Stroški poti in namestitve so prav tako obveznost izbranih študentov.


MOŽNOST FINANCIRANJA IZMENJAVE

Opozarjamo, da pri tem razpisu ne gre za tip izmenjave, kjer bi izbrani študent samodejno dobil tudi štipendijo (kot je to npr. pri izmenjavah v okviru programa Erasmus+), ampak morajo imeti izbrani študenti dovolj lastnih finančnih sredstev.
Študenti bodo nekaj finančnih sredstev morda lahko pridobili na razpisu za študijske obiske študentov v tujini, ki ga vsako leto predvidoma konec decembra objavi Javni štipendijski sklad RS (TUKAJ).


POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Študent PF UL lahko sodeluje na razpisu, če:

  • je v času prijave (t.j. v študijskem letu 2023/24) vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija;
  • bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta na PF UL.


ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE

Rok za oddajo prijave je sreda, 21. februar 2024, do 12. ure.

Kot pravočasno oddane vloge bodo upoštevane vloge, pri katerih bodo kandidati do 12. ure tega dne:

  • prijavni obrazec v ŠIS-u v celoti izpolnili in ga (skupaj z obveznimi prilogami) elektronsko oddali

ter

  • natisnjen in podpisan prijavni obrazec (skupaj s prilogami) po navadni ali elektronski pošti dostavili v fakultetno mednarodno pisarno.


PRIJAVNI OBRAZEC

Prijavni obrazec je na voljo v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo / Medfakultetni sporazum). Pred pričetkom izpolnjevanja obrazca naj si kandidati vse zahtevane priloge, ki jih morajo naložiti v prijavo, predhodno pripravijo (skopirajo in skenirajo). Prijava v ŠIS-u je časovno omejena na največ 30 minut.

Prijavnemu obrazcu morajo biti priložene zahtevane priloge.

  • kratek življenjepis v slovenskem ali angleškem jeziku (zaželeno v obliki Europass; več o tem na povezavi: https://europass.cedefop.europa.eu); 
  • motivacijsko pismo v slovenskem jeziku (pričakovanja od študijskega bivanja v tujini);
  • dokazilo o znanju tujega jezika države univerze gostiteljice (OP.: Vsi kandidati naj vnaprej dobro preverijo, v katerem jeziku potekajo predavanja na tuji univerzi in predložijo dokazila o znanju tega jezika. Običajno zadošča angleščina, za izmenjave v brazilskem Belo Horizonte pa vsaj osnovno znanje portugalščine).


VEČ INFORMACIJ

Dodatne informacije o razpisu in samem poteku izmenjave lahko dobite v fakultetni mednarodni pisarni (pritličje levo, poleg referata) oziroma na e-naslovu: erasmus@pf.uni-lj.si ali telefonu: 01/420 32 23.

Več informacij o partnerskih fakultetah lahko zainteresirani študenti najdejo tudi na spletnih straneh tujih univerz.


IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH

O končnem izboru kandidatov bo odločil fakultetni koordinator programa Erasmus+ (izr. prof. dr. Luka Tičar) oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi na podlagi pisnih prijav. Osnovna merila za izbor so: motivacija študenta, povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija in znanje tujih jezikov. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do 28. februarja 2024.