Objavljen razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov pri slovenskemu profesorju ali raziskovalcu v tujini za leto 2022 (327. javni razpis)


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1. 12. 2022 objavil javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (327. javni razpis, 2. sklop).

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje vseh stopenj, ki odhajajo na najmanj 3- do največ 10-tedenski študijski obisk v tujino k slovenskemu profesorju ali raziskovalcu, ki deluje na akreditirani izobraževalni ustanovi ali v raziskovalni organizaciji in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:
  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 30. 9. 2023

Rok prijave na razpis je do do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2023.

Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani Javnega štipendijskega sklada.

Študentje Pravne fakultete UL lahko dodatne informacije o razpisu dobijo tudi pri Darji Rabzelj iz mednarodne pisarne (darja.rabzelj@pf.uni-lj.si).