Kazalo letnikov 51 (1991) - 70 (2010)

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 70 (2010)

AHTIK, Meta: Informacijska asimetrija v bančništvu Slovenije in drugih članic Evropske unije
AMBROŽ, Matjaž: Akcesornost udeležbe
DAMJAN, Matija: Upravljanje avtorskih pravic države
GRILC, Peter: Pravna narava distribucijske pogodbe
KAMBIČ, Marko: Aedificatio po D. 6, 1, 38 - primer sodobnega pomena eksegeze
KOROŠEC, Damjan: Nadzorstvena in varstvena kazenska odgovornost v šoli
KRANJC, Janez: Pravni položaj slovenskega jezika v Ilirskih provincah
NOVAK, Aleš: Zmuzljiva narava pravnih načel
PAVČNIK, Marijan: Viskovićev prispevek k teoriji razlage in argumentacije
ŠTAJNPIHLER, Tilen: Smisel precedenčnega učinka sodnih odločb
ZAGORC, Saša: Ohlapna in nedosledna ureditev volitev v državni svet
ZGAGA, Sabina: Posredno storilstvo in sostorilstvo mednarodnih hudodelstev

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 69 (2009)

AHTIK, Meta, PILIPOVIĆ, Ozren, RANČIĆ, Nenad: Ekonomska analiza delovanja in položaja sodstva
BARDUTZKY, Samo: Pravna ureditev referendumske kampanje
GRILC, Peter: Cenovne zlorabe in razvoj doktrine pri predatorstvu
JAGER, Matjaž: Kantova ideja družbe, ki temelji na svobodi in enakosti članov
MIHELJ Plesničar, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja: Implementacija in percepcija načela vzajemnega priznavanja v slovenskem kazenskem pravu
MOŽINA, Damjan: Garancija za brezhibno delovanje in odgovornost za stvarne napake
NOVAK, Aleš: Pojmovna jurisprudenca nekoč in danes
SANCIN, Vasilka: Piratstvo in mednarodno pravo
ŠTAJNPIHLER, Tilen: Temelji obveznosti obrazložitve pravnih odločitev
ZABEL, Bojan: Pravna znanost
ZAJC, Katarina, TIČAR, Bojan: Ekonomska analiza pravnega instituta "javno-zasebno partnerstvo"
ZGAGA, Sabina: Stek kaznivih dejanj v mednarodnem kazenskem pravu

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 68 (2008) 

ACCETTO, Matej: Varstvo pravic manjšin v Evropski uniji
AMBROŽ, Matjaž: Poveljniška odgovornost v mednarodnem in domačem kazenskem pravu
IGLIČAR, Albin: Pravna kultura kot sestavina pravne države
JUHART, Miha: Okoljska odgovornost - med javnim in zasebnim pravom
KERŠEVAN, Erik: Uporaba materialnega prava pri odločanju v rednem upravnem postopku z vidika temeljnih načel pravne države
KMET, Saša: Emocionalna (re)konstrukcija kazenskega prava - nova pravnopsihološka disciplina?
MOŽINA, Damjan: Naknadna nemožnost izpolnitve obveznosti in njen pomen za obligacijsko pravo
NOVAK, Aleš: Metamorfoze Kelsnove temeljne norme in Leonid Pitamic
ŠTAJNPIHLER, Tilen: Prispevek k interpretaciji načela enakega obravnavanja
WEDAM-Lukić, Dragica: Načelo sorazmernosti kot kriterij ustavnosodne presoje
ZAVRŠNIK, Aleš: Feministična kritika prava in kazenskopravnega sistema
ZGAGA, Sabina: Skupni hudodelski podvig v sodni praksi Mednarodnega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 67 (2007) 

ACCETTO, Matej: Razvoj in kleči delovanja sodstva Evropske unije
BRKAN, Maja: Izbrani vidiki normativnosti aktov Skupne zunanje in varnostne politike EUGORKIČ, Primož: Nekatera vprašanja jurisdikcije za kazniva dejanja kibernetične kriminalitete
GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina: Nekatere novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb iz leta 2005
KAMBIČ, Marko: Primerjalna analiza dinamike recepcije v dednopravnih določilih ptujskega in piranskega mestnega prava
KERŠEVAN, Erik: Določitev pristojne države članice v okviru evropskega azilnega postopka
KMET, Saša: Nekatere psihološko-kriminološke razsežnosti seksualne zasvojenosti
NOVAK, Aleš: Pitamic, dozdevni Kelsenov učenec
ŠUGMAN, Katja: Pomen dokaznih standardov v kazenskem postopku
TRAMPUŽ, Miha: Pravno varstvo telefonskih klicnih melodij v slovenskem avtorskem pravu
ZAGORC, Saša: Tipologija poslanskih mandatov
ZGONEC-Rožej, Miša: Pristojnosti Varnostnega sveta Združenih narodov in njihove omejitve 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 66 (2006) 

AMBROŽ, Matjaž: Normativni zakonski znaki kaznivih dejanj
BOŠNJAK, Marko: Izbirni mehanizmi v kazenskem postopku
GALIČ, Aleš: Postopek priznanja in razglasitve izvršljivosti tujih sodnih odločb po uredbi št. 44/2001 ("Bruseljski uredbi")
GORKIČ, Primož: Predkazenski postopek, načelo oficialnosti in modeli kazenskega postopka
KAMBIČ, Marko: Spodnjeavstrijski intestatni red iz leta 1720 - med tradicijo in spremembo
MOZETIČ, Polona: Zloraba procesnih pravic v kazenskem postopku
MOŽINA, Damjan: Impossibilium nulla obligatio est? Začetna nezmožnost izpolnitve v slovenskem in primerjalnem pogodbenem pravu
NERAD, Sebastian: Tipologija interpretativnih odločb Ustavnega sodišča
NOVAK, Aleš: Strategije zanikanja normativnosti dovoljujočih pravnih pravil
PIČMAN Štefančič, Polona: Pravna institucionalizacija e-demokracije
ŠUGMAN, Katja: Režim pridobivanja izjav od domnevnega storilca kaznivega dejanja
VLAHEK, Ana: Priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah
ZAGORC, Saša: Omejitve pasivne volilne pravice na volitvah poslancev Državnega zbora 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 65 (2005) 

ACCETTO, Matej: Vloga pravnih načel v pravni teoriji in praksi
AHTIK, Meta: Monetarna suverenost in Banka Slovenije po uvedbi evra
AMBROŽ, Matjaž: Objektivna pripisljivost v kazenskem pravu
BAVCON, Ljubo: Mednarodno kazensko pravo - nova, samostojna pravna disciplina
BUGARIČ, Bojan: Politizacija državne uprave: o meji med politiko in upravo
FILIPČIČ, Katja: Protislovja v razvoju koncepta odgovornosti mladoletnih prestopnikov
GALIČ, Aleš: Nujnost reforme arbitražnega prava v Sloveniji ter vzorčni zakon UNCITRAL
IVANC, Blaž: Ustavnosodna presoja načela subsidiarnosti v novejših odločitvah Zveznega ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije in Ustavnega sodišča italijanske republike
JAKULIN, Vid: Dejanska zmota
KAMBIČ, Marko: K zgodovini dednega prava za plemstvo na Slovenskem v srednjem veku z ozirom na recepcijo
KRAMBERGER Škerl, Jerca: Javni red pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb (s poudarkom na procesnih vprašanjih)
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Pravni položaj domnevnega očeta
SANCIN, Vasilka: Uporaba mednarodnega humanitarnega prava v internacionaliziranih notranjih oboroženih spopadih
ZAGORC, Saša: Pravni akti predsednika republike
ZGONEC-Rožej, Miša: Razlaga Ustanovne listine Združenih narodov
ŽNIDARŠIČ Skubic, Viktorija: Dedna pogodba 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 64 (2004) 

AMBROŽ, Matjaž: Normativnost krivde v kazenskem pravu
AUERSPERGER Matić, Andrej: Kaj je pravni formalizem?
BOGATAJ Jančič, Maja: Alternativno reševanje domenskih sporov v Sloveniji
BUGARIČ, Bojan: Evropeizacija državne uprave: vpliv evropskega prava na strukturo nacionalnih državnih uprav
GALIČ, Aleš: Začasne odredbe v evropskem civilnem procesnem pravu
GRILC, Peter: Konkurenčno pravo EU po reformi - evolucija, redefinicija ali stagnacija?
JAGER, Matjaž: Miranda - zadostna rešitev problema psihične prisile?
JUHART, Miha: Prevzem dolga
KERŠEVAN, Erik: Evropsko upravno sodstvo
KOROŠEC, Damjan: Značilne dileme posebnega dela medicinskega kazenskega prava
MEŽNAR, Špela: Uporaba materialnega prava v postopkih pred mednarodnimi trgovinskimi arbitražami
NERAD, Sebastian: Učinkovanje ratione temporis razveljavitvenih odločb Ustavnega sodišča
NOVAK, Aleš: Snovanje pravnega pravila
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Pravica otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja v redni šoli
STRBAN, Grega: Pravica do zdravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
ZAJC, Katarina: Ekonomski in pravni vidiki vertikalnih omejitev s posebnim poudarkom na vertikalnem določanju cen 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 63 (2003) 

AMBROŽ, Matjaž: Bagatelna kriminaliteta in kazensko materialno pravo
BUGARIČ, Bojan: Odprta javna uprava
GALIČ, Aleš: Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku
GREGORIČ, Aleksandra, SIMONETI, Marko: Priporočila vladanja podjetjem v državah EU in njihov pomen za Slovenijo
KAUČIČ, Igor: Ustavna ureditev referenduma o mednarodnih povezavah
KOROŠEC, Damjan: Splošni del materialnega mednarodnega kazenskega prava v Rimskem statutu
KOVAČIČ Mlinar, Blaž: Ius novum kot orodje vzpostavitve prvih modernih držav: vzpon inkvizitornega kazenskega postopka v srednjeveški Evropi
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Odškodninska odgovornost v zvezi z načrtovanjem nosečnosti in rojstvom otroka
PERŠAK, Nina: Inkriminiranje na podlagi načela "offence principle" v angloameriškem pravnem sistemu
PREPELUH, Urška: Dostop do dokumentov institucij Evropske unije
ŠKRUBEJ, Katja: Rekonstrukcija najstarejšega sodnega postopka pri prednikih Slovencev
ŠTIBLAR, Franjo: Vpliv lastništva na uspešnost vodilnih podjetij v Sloveniji
ŠUGMAN, Katja: Kazenskoprocesna doktrina v luči odločb Ustavnega sodišča RS
ZAJC, Katarina, GERŽELJ, Gregor:: Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja: pravno-ekonomska analiza
ZGONEC Rožej, Miša: Arbitraža kot sredstvo za reševanje mejnih in delimitacijskih sporov med državami 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 62 (2002) 

AUERSPERGER Matić, Andrej: Argument primerjalnega prava: primer civilnega in kazenskega postopka
FILIPČIČ, Katja: Kriminološki vidiki pornografije
GALIČ, Aleš: Vloga sodnika pri spodbujanju sodnih poravnav
KOROŠEC, Damjan: Terorizem kot izziv za (materialno) kazensko pravo
KOVAČIČ Mlinar, Blaž: Nekatera vprašanja reforme mešanega modela kazenskega postopka
KRANJC, Janez: Upoštevanje moralnih norm v obligacijskih razmerjih
MEŽNAR, Špela: Pogodba o naročilu avtorskega dela: nekateri obligacijsko pravni vidiki
NOVAK, Barbara: Preživninski dogovori med zakonci
PLATIŠE, Mateja: Vprašanje kazenske odgovornosti držav
ŠUGMAN, Katja: Domneva nedolžnosti in dokazni standardi
ZGONEC Rožej, Miša: Pravila o razmejevanju in določanju meja na morju ter vpliv mednarodne juridikature na njihovo oblikovanje
ŽNIDARŠIČ Skubic, Viktorija: Premoženjski odnosi med zakoncema: predlogi de lege ferenda 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 61 (2001) 

AUERSPERGER Matić, Andrej: Izvori kontradiktornosti v kazenskem postopku
CERAR, Miro: Narava pravnih vrednot
GALIČ, Aleš: Pravica do dostopa do sodišča v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
KAUČIČ, Igor: Ustavni zakon v slovenskem ustavnem sistemu
KOROŠEC, Damjan: Slovensko materialno kazensko pravo v luči (nastajajočega) skupnega kazenskega prava EU
NOVAK, Aleš: O definiciji prava
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Posebni zastopnik otroka v postopku
PLATIŠE, Mateja: Vloga regionalnih organizacij na področju mirnega reševanja mednarodnih sporov
PLIČANIČ, Senko: Koncept nove (ekocentrične) politične filozofije
POGAČNIK, Miha: Prepoved suženjstva in suženjstvu podobnih oblik s posebnim ozirom na prepoved prisilnega dela
PREPELUH, Urška: Svoboda izražanja in Evropska konvencija o človekovih pravicah
ŠUGMAN, Katja: Usklajenost slovenske kazenskoprocesne zakonodaje z nastajajočim kazenskim pravom Evropske unije (Corpus Juris)
ŽUREJ, Jurij: Pravica do zasebnosti 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 60 (2000) 

BOŠNJAK, Marko: Teoretična, ideološka in kriminalitetnopolitična izhodišča obnavljalne pravičnosti
CERAR, Miro: Pravo in moč
FILIPČIČ, Katja: Kazenskopravno obravnavanje nasilja v družini - v čigavem interesu?
GALIČ, Aleš: Pravica do tožbe - pravica do sodnega varstva kot pravica do meritorne odločitve v ustavnoskladnem postopku
GRILC, Peter: Reforma konkurenčnega prava v EU
JAGER, Matjaž: Beccaria in Bentham kot predhodnika ekonomske analize kazenskega prava
JAKULIN, Vid: Pravna zmota
KAMBIČ, Marko: Temeljne značilnosti razvoja kazenskega prava na Slovenskem do leta 1848
KANDUČ, Zoran: Umori v kriminološki perspektivi
KAUČIČ, Igor: Zakonodajni referendum s suspenzivnim učinkom - de lege ferenda
KOROŠEC, Damjan: Vidnejše posebnosti opustitvenih kaznivih dejanj
KRISTAN, Ivan: Meje ustavnosodne kontrole
NOVAK, Barbara: Posmrtno varstvo osebnosti
PAVČNIK, Marijan: Furlanova pravnoteoretična raziskovanja
PLIČANIČ, Senko: Koncept nove (ekocentrične) pravne filozofije
ŠELIH, Alenka: Mladoletniško sodstvo v preteklih sto letih: od uvedbe do krize
ŠKRUBEJ, Katja: Obiskanje - poimenovanje za staroslovenski/staroslovanski običajnopravni institut?
ŠUGMAN, Katja: Meje omejevanja uporabe prisile in grožnje v kazenskem postopku
ZAJC, Katarina: Pomen lastninskih pravic in veljavnosti pogodb za gospodarski razvoj
ŽNIDARŠIČ Skubic, Viktorija: Zakonska zveza (kot pravni fenomen) in njena pravna narava 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 59 (1999) 

BUBNOV-Škoberne, Anjuta: Socialni, zaposlovalni in pravni vidiki obsega socialne varnosti
CERAR, Miro: Pravni občutek
FILIPČIČ, Katja: Strah pred kriminaliteto
GALIČ, Aleš: Načelo kontradiktornosti in subjektivne meje pravnomočnosti v pravdnem postopku
GRILC, Peter: Večpomenskost acquis communautaire
IGLIČAR, Albin: Koncept sociologije prava pri Maksu Webru
JUHART, Miha: Oblikovalne pravice
KAMBIČ, Marko: Vpliv rimskega prava na razvoj silobrana s posebnim ozirom na kranjski sodni red za deželska sodišča iz leta 1535
KOROŠEC, Damjan: Privolitev oškodovanca in splošni pojem kaznivega dejanja
KRANJC, Janez: Zakonska ureditev visokošolskega študija - primer Univerze v Ljubljani: zgodovinski pregled
NOVAK, Aleš: Nekateri problemi racionalističnega naravnega prava sedemnajstega stoletja
NOVAK, Barbara: Verska ikonografija v javni instituciji meje svobode vesti v sodobni državi
PLIČANIČ, Senko: Človek ali narava? Novoveško pravo narave: ˝anthropeioi nomos˝ ali ˝nomos theios˝: razprava o razlogih ˝uničenja Narave˝ in o novoveškem pravu narave kot pravu uničevalcev Narave
POGAČNIK, Miha: Vloga in učinki jus cogens v pravu mednarodnih pogodb
ŠKRUBEJ, Katja: Izhodišča za rekonstrukcijo plemenskega prava prednikov Slovencev (zlasti) na podlagi jezikovnega gradiva
ŠUGMAN, Katja: Ekskluzija dokazov in doktrina sadežev zastrupljenega drevesa v sodni praksi ameriškega Vrhovnega sodišča in po 18. členu Zakona o kazenskem postopku Republike Slovenije 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 58 (1998) 

CERAR, Miro: Temeljne značilnosti modernega prava
GALIČ, Aleš: Judikatura nemškega ustavnega sodišča glede ustavnih procesnih jamstev v pravdnem postopku
GRAD, Franc: Položaj šefa države v ustavni ureditvi ruske federacije
JAGER, Matjaž: Zakaj optimalen obseg kriminalitete ni enak nič?
KAMBIČ, Marko: Kazniva dejanja in kazni po Eklogi Leona III. v odnosu do rimskega prava
KANDUČ, Zoran: Emile Durkheim in moderna kriminologija: anomija, kaznovanje in kriminaliteta
KOROŠEC, Damjan: Razum in volja pri privolitvi potencialnega oškodovanca v kazenskem pravu
KRANJC, Janez: Slovenščina kot uradni jezik (zgodovinski vidik)
NAHTIGAL, Matjaž: Primerjalni pregled modernih pokojninskih ureditev: pokojninski sistemi, ekonomska rast in socialna pravičnost
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic
PAVČNIK, Marijan: Onkraj pravnega pozitivizma: odziv na Antigonin izziv
POGAČNIK, Miha: Imperativne norme občega mednanarodnega prava
PRETNAR, Stojan: Patent kot gospodarska kategorija
VODOVNIK, Zvone: Načelo univerzalnosti na področju socialnega partnerstva 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 57 (1997) 

BOŠNJAK, Marko: Nekateri pravni in politični problemi v zvezi z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo
BUGARIČ, Bojan: O preobrazbi koncepta lastnine - od enovite k deljeni (dezintegrirani) lastninski pravici
GALIČ, Aleš: Obstoj kaznivega dejanja kot predhodno vprašanje v pravdi ter identična dejanska stanja
IGLIČAR, Albin: Vpliv sistemske teorije na sociologijo prava
JUHART, Miha: Pridržek lastninske pravice
KAMBIČ, Marko: Oris strukture sodišč na Slovenskem v 16. stoletju
KANDUČ, Zoran: Subjekt, kršitev in kazenskopravna norma: fenomenološko-eksistencialistični pogledi
KONČINA Peternel, Mateja: Roditeljska pravica in pravica do osebnih stikov
KOROŠEC, Damjan: Potencialni oškodovanec po sodobnem materialnem kazenskem pravu: volenti non fit iniuria?
KRANJC, Janez: Zgodovinsko ozadje evropskega združevanja
NAHTIGAL, Matjaž: Institucionalna transformacija zasebnega prava v državah Srednje in Vzhodne Evrope
NOVAK, Barbara, profesorica prava: Vzročna zveza, protipravnost in krivda pri odškodninski odgovornosti
POGAČNIK, Miha: Koncept obveznosti erga omnes v sodobnem mednarodnem pravu
ŠUGMAN, Katja: Zakonski in ustavnopravni diskurz v (kazenskem) pravu
WEDAM-Lukić, Dragica: Arbitraža in pravica do sodnega varstva po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 56 (1996) 

BUBNOV-Škoberne, Anjuta: Pravica do socialne varnosti v primeru brezposelnosti
BUGARIČ, Bojan: ˝Substantive due process˝ v ameriškem pravu : o interpretaciji in demokraciji
GALIČ, Aleš: Vmesni ugotovitveni zahtevek v pravdnem postopku
GRAD, Franc: Položaj izvršilne funkcije v sodobnih evropskih političnih sistemih
GRILC, Peter: Šokantna reklama - med etiko, moralo in komercialnostjo
KAMBIČ, Marko: Izključitev protipravnosti in krivde pri deliktu damnum iniuria datum kot podlaga današnjemu pravu
KANDUČ, Zoran, 1962-: Nameni in upravičenja kaznovanja in kaznovalnih naprav
KRANJC, Janez, 1949-: Začetki in razvoj lastnine v antičnih pravih
NAHTIGAL, Matjaž: Kazenski postopek kot del ustavnopravnega diskurza
ŠTURM, Lovro: (Ustavno)sodna presoja o pravilnosti aktov državnih organov
VODOPIVEC, Katja, 1917-2012: Kriminologija - kočljiva veda
WEDAM-Lukić, Dragica: Pravica do sodnega varstva "civilnih pravic in obveznosti": Evropska konvencija o človekovih pravicah in slovensko pravo 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 55 (1995) 

BELE, Ivan: Kaskadna kaznivost v kazenskem zakoniku
BUGARIČ, Bojan: Ustavno sodstvo in (ali) parlamentarna demokracija : o doktrinah pravnega interesa in političnih vprašanj
GALIČ, Aleš: Pravni interes pri ugotovitveni tožbi
GRILC, Peter: O temeljnih tipih pogodb
JAKULIN, Vid: Poklicne diskvalifikacije in prepovedi kot pravne posledice obsodbe
JUHART, Miha: Zavezovalni in razpolagalni pravni posli - med kavzalnostjo in abstraktnostjo
KAMBIČ, Marko: Pravni in praktični vidiki ljubljanske občinske avtonomije od marčne revolucije do propada monarhije
KANDUČ, Zoran: (Kazensko) pravo in družbeni nadzor
KOROŠEC, Damjan: Struktura splošnega pojma kaznivega dejanja po novem Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
NAHTIGAL, Matjaž: Vladavina prava v postmodernih družbah: razvojni vidik
PAVČNIK, Marijan: Pravno pravilo
PIRNAT, Rajko: Razmišljanje o postopku sprejemanja splošnih upravnih aktov
ŠELIH, Alenka: Svoboda izražanja in kazenskopravno varstvo časti in ugleda
ŠTURM, Lovro: Ustavno načelo enakosti
UDE, Lojze: Razvoj civilnega prava na Slovenskem
ZUPANČIČ, Karel: Pravo in življenjske skupnosti istospolnih oseb 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 54 (1994) 

BELE, Ivan: Zgradba kazenskopravne norme
BUGARIČ, Bojan: Sodna presoja ustavnosti v Združenih državah Amerike in Evropi : med pragmatizmom (realizmom) in ideologijo
CERAR, Miro: Imuniteta poslancev: s posebnim ozirom na pravno ureditev v Sloveniji
GRAD, Franc: Politična odgovornost ministra
GRILC, Peter: Kompleksne pogodbe gospodarskega prava kot izziv pravnega reda
IGLIČAR, Albin: Izvenparlamentarna javnost v zakonodajnem procesu
JAKULIN, Vid: Pravne posledice obsodbe, ki se nanašajo na državljanstvo in volilno pravico
JUHART, Miha: Odstop terjatve v zavarovanje in iz njega izvedene oblike zavarovanja
KAMBIČ, Marko: Določanje odškodnine za protipravno povzročeno škodo po zakonu lex Aquilia
KAUČIČ, Igor: Pravna ureditev zakonodajnega referenduma
KONČINA Peternel, Mateja: Država, družina in otrok : pravice do spoštovanja družinskega življenja
KOROŠEC, Damjan: Ravnanje po pravno zavezujočem navodilu nadrejenega - izključenost protipravnosti ali krivde?
VILFAN, Sergij: Kranjski deželni stanovi proti znanilcem absolutizma po smrti cesarja Maksimiljana
ZUPANČIČ, Boštjan M.: Enakost pred zakonom
ZUPANČIČ, Karel: Pravna ureditev prekinitve nosečnosti kot zdravstvenega ukrepa za uresničevanje svobode odločanja o rojstvih 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 53 (1993) 

BUGARIČ, Bojan: Značilnosti "Critical Legal Studies Movement" s poudarkom na Ungerjevi pravnopolitični teoriji
CERAR, Miro: Nekateri pravni in moralni vidiki ugovora vesti
GALIČ, Aleš: Mednarodna pristojnost po legi premoženja
GRILC, Peter: Pravna narava pogodbe o leasingu
JAKULIN, Vid: Rehabilitacija v kazenskem pravu
JUHART, Miha: Prehod stranskih pravic z odstopom glavne terjatve
KONČINA Peternel, Mateja: Pravica otroka do telesne in duševne celovitosti ter posebnega varstva in skrbi
KRANJC, Janez: Evropsko pravo kot zgodovinska kategorija
PITAMIC, Leonid: Predpostavke ekonomije mišljenja v pravni znanosti
POLAJNAR Pavčnik, Ada: Vzročnost kot pravnovrednostni pojem
SIMIČ, Vladimir: Agora v Homerjevih epih
VILFAN, Sergij: Zlata bula Kranjcev
WEDAM-Lukić, Dragica: Sporni predmet v civilnem procesu 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 52 (1992) 

FINŽGAR, Alojzij: Preoblikovanje družbene lastnine v drugo obliko lastnine
GRILC, Peter: Mešane pogodbe obligacijskega prava
IGLIČAR, Albin: Zakonodajna funkcija predstavniškega telesa
JAKULIN, Vid: Pravne posledice obsodbe v kazenskem pravu
JEROVŠEK, Tone: Pravnomočnost kot institut pravne varnosti
JUHART, Miha: Kondikcijski zahtevek pri cesiji in nekaterih drugih večosebnih razmerjih
KAUČIČ, Igor: Prepovedi in omejitve revizije ustave
KONČINA Peternel, Mateja: Pravice otroka in njihovo pravno varstvo
KRANJC, Janez: Razvoj crimen maiestatis do Tiberija s posebnim ozirom na crimen maiestatis kot verbalni delikt
KRISTAN, Ivan: Ustavno sodstvo in ustavna pritožba
ŠELIH, Alenka: Možnosti in meje racionalne sodne odmere kazni: ameriška izkušnja
VILFAN, Sergij: Ustavna ureditev Kranjske ob zatonu Kranjskih deželnih stanov (1760)
VODOPIVEC, Katja: Razvoj radikalne kriminologije v ZDA in Angliji
ZUPANČIČ, Boštjan M.: Ustavni okvir enakosti kot novi vir prava 

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 51 (1991) 

GRAD, Franc: Nekateri vidiki položaja drugega doma predstavniškega telesa
GRILC, Peter: Pravna narava in kavza pogodbe o franchisingu
JUHART, Miha: Teoretičnopravna utemeljitev odgovornosti za pravne napake
KAUČIČ, Igor: Postopek spreminjanja ustave v našem in primerjalnem pravu
KOBE, Peter: Dejstva v kazenskem postopku
KRANJC, Janez: Baldovi konziliji v sporu med milanskim vojvodom in lombardskimi mesti ter problem pravne znanosti med podrejenostjo oblasti in načelnostjo
KRISTAN, Ivan: Ustavno sodišče in parlament
POLAJNAR-Pavčnik, Ada: Odškodninska odgovornost zdravnikov
PRETNAR, Stojan: Blago kot pravno determinantni temelj intelektualnih pravic
RIBIČIČ, Ciril: Ustava Republike Srbije in ustava Republike Hrvaške
SIMIČ, Vladimir: Uzakonitev zadružnih razmerij v Srbiji
ŠTIBLAR, Franjo: Perspektive dolžniške krize v Vzhodni Evropi
VILFAN, Sergij: Deželni stanovi in deželni zbori v Evropi - primerjava: k zgodovini starejšega evropskega parlamentarizma
ŽIBERT, Franc: Primerjalna ekonomska analiza zasebnih in javnih dobrin

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115