Letnik 73 (2013)

Zbornik znanstvenih razprav – letnik 73 (2013)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077 

Kazalo: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Galič
Priznanje in izvršitev domačih in tujih arbitražnih odločb v Sloveniji

Sinopsis:
Novi Zakon o arbitraži je z uvedbo obveznega postopka eksekvature zelo spremenil ureditev izvršitve domačih arbitražnih odločb. Nove so tudi določbe o izvršitvi  domačih  in  tujih  zavarovalnih  in  začasnih  ukrepov  arbitraže.  Glede priznanja in izvršitve tujih arbitražnih odločb sprejem ZArbit ni prinesel tako pomembnih novosti, saj je že prej veljala ureditev po Newyorški konvenciji iz leta 1958. Avtor obravnava vprašanja vsebinske presoje pogojev za eksekvaturo in postopka. Pri tem se kritično sprašuje, ali stališča v sodni praksi, ne le sama zakonska ureditev, omogočajo sklep, da je Slovenija »arbitraži prijazna« država.

Ključne besede:
arbitraža, eksekvatura, arbitražna odločba, javni red, priznanje in izvršitev, Newyorška konvencija.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Galič, Aleš: Priznanje in izvršitev domačih in tujih arbitražnih odločb v Sloveniji,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 105-134, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_galic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciril Keršmanc
Glosa o »47 medotih« h kaznivemu dejanju poslovne goljufije in širjenju cone kriminalnosti v gospodarsko bagatelo

Sinopsis:
Širjenje cone kriminalnosti v kazenskem pravu je pogosto predmet kritike, ki v znanstvenih razpravah praviloma temelji na abstraktnem vrednostnem načelu omejenosti represije oziroma načelu o kazenskem pravu kot ultima ratio. V tem prispevku je običajna metodološka pot obrnjena na glavo, saj problematiko širjenja cone kriminalnosti osvetli od spodaj oziroma s praktičnega zornega kota na konkretni zadevi oziroma zadevah »47 Medotov«. Gre za ovadbe za kaznivo dejanje poslovne goljufije, ki jih je zoper svoje dolžnike sprožil poslovni subjekt »Medo, d. o. o.«. Čeprav je šlo za praktično identične (formulaične) dejanske stanove, je razpon odločitev zelo širok: od zavrženj pa vse do obsodilnih in oprostilnih sodb. Hkrati lahko po pregledu 562 konkretnih zadev poslovne goljufije  podamo oceno, da gre pri “47 Medotih” za tipsko-paradigmatičen primer (zlo)rabe kazenskega prava v praksi, s katerim upniki prevalijo zasebne stroške izvršbe na državo. Še več, številčnost tovrstnih zadev na kumulativni, sistemski ravni, »krade« omejena sredstva za pregon resnejših oblik gospodarske kriminalitete. Analiza konkretnih modalitet odločanja sicer nakazuje, da imajo pri kaznivem dejanju poslovne goljufije  sodniki in tožilci na voljo dovolj interpretacijske diskrecije za zamejitev cone kriminalnosti v tistih primerih, ko stopnja bagatelnosti že nakazuje kvalitativen prehod iz kazenskega v civilno pravo.

Ključne besede:
bagatela, poslovna goljufija, gospodarska kriminaliteta, širjenje cone kriminalnosti, načelo enakosti, načelo zakonitosti, načelo omejenosti represije, zloraba kazenskega prava, načelo ultima ratio, primeri iz prakse.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Keršmanc, Ciril: Glosa o »47 medotih« h kaznivemu dejanju poslovne goljufije in širjenju cone kriminalnosti v gospodarsko bagatelo,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 253-286, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_kersmanc.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maša Kovič Dine
Mednarodne obveznosti držav za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov

Sinopsis:
Najbolj razširjena definicija, ki jo je izoblikovala Svetovna komisija za okolje in razvoj, pojmuje trajnostni razvoj kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, hkrati pa ne ogroža možnosti prihodnjih generacij pri izpolnjevanju njihovih potreb. Zaradi svoje pomembne povezovalne vloge med tremi stebri, relevantnimi za razvoj celotne družbe, kot so okolje, gospodarski razvoj in socialne pravice, se razvija nova podpanoga mednarodnega okoljskega prava, in sicer mednarodno pravo trajnostnega razvoja. Na podlagi preučenih mednarodnih dokumentov ta članek predstavi obveznosti za države, ki izhajajo iz zahteve po trajnostnem razvoju, ter jih nato prezrcali na specifično  zahtevo po trajnostnem varstvu gozdov.

Ključne besede:
trajnostni razvoj, obveznosti držav, gozdovi, mednarodno pravo.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Kovič Dine, Maša: Mednarodne obveznosti držav za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 161-190, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_kovic.dine.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mojca Mihelj Plesničar
Iz sodnikovih v tožilčeve roke? Vpliv pogajanj o sankcijah na kaznovanje

Sinopsis:
Pogajanja o sankcijah v kontinentalne kazenske postopke vnašajo veliko sprememb, ta razprava se loteva predvsem tistih, ki se navezujejo na vprašanja kaznovanja. V tej luči sta obdelani dve temeljni dilemi. Na prvem mestu je vprašanje, kako,  če  sploh,  je  mogoče  pogajanja  o  sankcijah  uskladiti  z  enim  temeljnih načel v zvezi s kaznovanjem – z načelom individualizacije kazenskih sankcij. Na drugem mestu pa se postavlja širše vprašanje spremenjene vloge tožilstva pri kaznovanju in vzpostavljanju kaznovalne politike, ki je prav zaradi pogajanj o sankcijah bistveno povečana in delno prehaja iz rok sodne veje oblasti v roke tožilstva.

Ključne besede:
pogajanja, sankcije, individualizacija kazenskih sankcij, tožilstvo, kaznovalna politika, politika pregona.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Mihelj Plesničar, Mojca: Iz sodnikovih v tožilčeve roke? Vpliv pogajanj o sankcijah na kaznovanje,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 83-104, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_mihelj.plesnicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neža Pogorelčnik
Regulacijske začasne odredbe

Sinopsis:
Pred ustavno odločbo št. Up-275/97 je bil edini namen izdaje začasnih odredb zavarovanje bodoče izvršbe (zavarovalne začasne odredbe). Ustavno sodišče je zaradi varovanja učinkovitosti ustavne pravice do sodnega varstva dopustilo tudi začasne odredbe, ki še pred pravnomočno sodno odločbo začasno urejajo sporno pravno razmerje. Dopustitev izdaje začasnih odredb z ureditveno vsebino brez njihove normativne ureditve pa je v sodni praksi povzročila veliko vprašanj. Prispevek poskuša s preučevanjem slovenske sodne prakse in pravne teorije najti rešitve za nekatere od njih.

Ključne besede:
ustavna odločba št. Up-275/97, nedenarna terjatev, denarna terjatev, nenadomestljiva škoda, težko nadomestljiva škoda, sila, reverzibilnost.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Pogorelčnik, Neža: Regulacijske začasne odredbe,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 135-160, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_pogorelcnik.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciril Ribičič
Primerjava prednosti in slabosti volilnih sistemov

Sinopsis:
Avtor primerja tri volilne sisteme med seboj in z obstoječim volilnim sistemom. Dobre in slabe strani dvokrožnega večinskega sistema, proporcionalnega sistema s prednostnim glasom in kombiniranega sistema dveh glasov so obravnavane tudi glede na trenutno politično in ekonomsko krizo v Sloveniji. Večinski sistem zagotavlja večjo stabilnost izvršilne oblasti, vendar ne zagotavlja legitimnosti. Zato je neprimeren v kriznih razmerah, v katerih potrebuje vlada trdno legitimnost, poleg tega pa prispeva k poglabljanju polarizacije politike na dva bloka. Na drugi strani ni primeren niti proporcionalni volilni sistem zaradi premalo izrazite personalizacije in nezaupanja v politične stranke. Zato daje avtor prednost kombiniranemu volilnemu sistemu dveh glasov, ki gradi na prednostih večinskega in proporcionalnega.

Ključne besede:
volilni sistem, primerjava volilnih sistemov, kombinirani volilni sistem, prednostno glasovanje, panaširanje, nemški volilni sistem, referendum.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Ribičič, Ciril: Primerjava prednosti in slabosti volilnih sistemov,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 57-82, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_ribicic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katja Šugman Stubbs
Nove tehnologije in njihov vpliv na pojavnost in pregon kriminalitete

Sinopsis:
Prispevek obravnava učinke nekaterih sodobnih tehnologij na izvajanje in preiskovanje kaznivih dejanj, hkrati pa analizira tudi uporabo tehnologij v preventivne nadzorovalne namene, ki imajo lahko dokazne posledice v kazenskem postopku. Pozornost je namenjena tehnikam pregona kibernetske kriminalitete, preventivnim posegom, ki bo bili uvedeni zaradi »posebnih potreb«, nedoločenemu prisluškovanju, rudarjenju podatkov in uporabi t. i. zaščitnih tehnologij, ki vsi temeljito posegajo v pravico do zasebnosti. Ob širjenju možnosti, da se država zaradi uporabe teh tehnologij izogne nekaterim klasičnim varovalkam pri posegih v zasebnost, je treba poskrbeti za ravnotežje med pravicami, ki so v koliziji z dosledno sodno kontrolo teh posegov, upoštevajoč načelo sorazmernosti in z dosledno izločitvijo dokazov, ki so bili pridobljeni z morebitnim čezmernim, splošnim in preventivnim posegom.

Ključne  besede:
kibernetska  kriminaliteta,  nadzorovanje,  kazenski  postopek, zasebnost, dokazi, preventivni nadzor.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Šugman Stubbs, Katja: Nove tehnologije in njihov vpliv na pojavnost in pregon kriminalitete,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 191-218, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_sugman.stubbs.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Završnik
Spletno in mobilno nadlegovanje: pojem, oblike, posledice in soočanje s kazenskim pravom

Sinopsis:
Prispevek prikaže kibernetsko nadlegovanje in njegove oblike, izvršene s pomočjo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, predvsem interneta in mobilnih  telefonov.  Na  podlagi  predstavljenih  izsledkov  o  posledicah  in  nevarnosti kibernetskega nadlegovanja prikaže paleto možnih oblik soočanja, pri čemer se osredotoči na disciplinsko odgovornost učencev v okviru šole in na kazensko pravo. Pri tem predstavi lastnosti novega nadlegovanja, kot so anonimnost  nadlegovalca,  široka  publika  nadlegovanja  in  preseganje  dotlejšnjih  prostorskih in časovnih meja viktimizacij, ki kažejo, da kibernetsko nadlegovanje prinaša novo kriminalno količino. Prispevek zato predstavi možnosti kazenskega pregona po slovenski kazenski zakonodaji in predstavi nekatere možnosti njenih sprememb de lege ferenda.

Ključne besede:
kibernetsko nadlegovanje, kibernetsko ustrahovanje, spletno in mobilno nadlegovanje, seksting, »veselo klofutanje«, soočanje s kibernetskim nadlegovanjem, prevencija in kriminalizacija, kazensko pravo, šolsko okolje, diciplinske sankcije, pravo in tehnologija.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Završnik, Aleš: Spletno in mobilno nadlegovanje: pojem, oblike, posledice in soočanje s kazenskim pravom,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 219-252, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_zavrsnik.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabina Zgaga
Steki med mednarodnimi hudodelstvi v sodni praksi mednarodnega kazenskega sodišča

Sinopsis:
Članek obravnava sodno prakso Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s steki kaznivih dejanj, predvsem v zvezi z razmerjem med mednarodnimi hudodelstvi z istim naravnim in zakonskim izvršitvenim ravnanjem. Poudarek je na kritični predstavitvi trenutne sodne prakse MKS in njeni primerjavi s sodno prakso Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) in Ruando (MKSR). MKS namreč s svojo sodno prakso sledi dosedanji sodni praksi mednarodnega kazenskega prava in za mednarodna hudodelstva z istim izvršitvenim ravnanjem uporablja pravi stek, čeprav bi moralo v skladu z načelom specialnosti samostojnost ohraniti le najhujše hudodelstvo. Po drugi strani pa MKS ne uporablja pravega steka med različnimi primeri istega mednarodnega hudodelstva, in to kljub njegovi osebni naravi in različnim žrtvam.

Ključne besede:
mednarodno kazensko pravo, pravi stek, navidezni stek, genocid, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, umor, strategija pregona.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Zgaga, Sabina: Steki med mednarodnimi hudodelstvi v sodni praksi mednarodnega kazenskega sodišča,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 27-56, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2013_zgaga.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca


To delo je ponujeno pod  Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 73(2013), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115