Letnik 75 (2015)

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 75 (2015)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matija Damjan
Avtorstvo glasbenega dela in položaj glasbenega aranžerja

 
Sinopsis:
Pri nastanku končne oblike glasbenega dela v zabavni glasbi navadno sodeluje več oseb: skladatelj, pisec besedila, glasbeni aranžer, izvajalci, tonski tehniki ipd. Članek preučuje, kdaj prispevki teh oseb pomenijo soavtorstvo glasbenega dela in kdaj izvirno glasbeno avtorsko delo sploh nastane. Posebej je obravnavan avtorskopravni položaj glasbenega aranžerja, ki je v literaturi običajno obravnavan kot predelovalec obstoječega glasbenega dela, v praksi slovenske zabavne glasbe pa pogosto nastopa že kot soavtor izvirnega glasbenega dela. Zadnji del članka prikazuje pravila o trajanju pravic na glasbenih delih več avtorjev in preučuje, kako na pripadnost in na trajanje avtorskih pravic na glasbenih delih vpliva Direktiva 2011/77/EU, ki določa pravilo o enotnem trajanju pravic na glasbi z besedilom.
 
Ključne besede:
avtorsko pravo, glasba, aranžma, izvirno delo, predelava, soavtorstvo, združeno delo, trajanje pravic, skladba z besedilom.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Damjan, Matija: Avtorstvo glasbenega dela in položaj glasbenega aranžerja,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 7 – 34, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_damjan.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Grilc
Konkurenčno pravo in energetski sektor

 
Sinopsis:
Razprava obravnava vpliv in mesto konkurenčnega prava na področju energetike. Ker je eneregetika gospodarski sektor, ki je reguliran, se dotika tudi tega, pa tudi liberalizacije. Vsebinsko je razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu so pojmovno in razvojno obravnavani regulacija, liberalizacija in konkurenčno pravo ter razmerja med predpisi, ki pomenijo sektorsko regulacijo, in predpisi s področja konkurenčnega prava. Obravnavani so različni liberalizacijski paketi v EU, tudi sektorsko poročilo iz leta 2007. V drugem sklopu avtor analizira novejšo prakso s področja konkurenčnega prava v EU in posebej obravnava sporazume o omejevanju konkurence, zlorabo prevladujočega položaja in v njenem okviru omejevanje potrošnikov, omejevanje v mreže. Posebej so analizirane dolgoročne pogodbe o dobavi z vsemi koraki za njihovo presojo, pa tudi konkurenčna problematika javnih podjetij in podjetij z izključnimi pravicami ter najnovejše protikonkurenčne prakse.
 
Ključne besede:
antitrust, cenovne škarje, degradacija zmogljivosti, dolgoročna rezervacija, dolgoročne pogodbe o dobavi, državne pomoči, energija, izključne pravice, kopičenje zmogljivosti, liberalizacija, regulacija, rezervacija zmogljivosti za lastne potrebe, strateško podinvestiranje, zadrževanje zmogljivosti, zloraba prevladujočega položaja.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Grilc, Peter: Konkurenčno pravo in energetski sektor, 
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 35 – 66, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_grilc.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mojca M. Plesničar
Why do People Stop offending? Recent Theories on Desistance and Their Value in Practical Approaches to offenders

Zakaj ljudje prenehajo s kaznivimi dejanji? Sodobne teorije o rehabilitaciji in njihov pomen za praktične pristope k storilcem
 
Sinopsis:
Zakaj ljudje prenehajo s kaznivimi dejanji? Sodobne teorije o rehabilitaciji in njihov pomen za praktične pristope k storilcem. Teorije o prenehanju izvrševanja kaznivih dejanj, ki odkrivajo načine in razloge za tako odločitev, so v kriminologiji razmeroma nove. Članek na kratko opisuje njihov razvoj na splošno in nato podrobneje preučuje štiri od bolj vplivnih novejših teorij: starostno razčlenjeno teorijo družbenega nadzora (Laub in Sampson), teorijo kognitivne transformacije (Giordano et al.), teorijo izpovednih samo-sprememb (Maruna) in teorijo situacijske akcije (Wikström). Te teorije avtorica nadalje razčleni glede na možnost njihove aplikacije na splošno ali na specifične populacije storilcev. Nazadnje na podlagi predstavljenih teorij analizira socioterapijo kot način obravnave storilcev kaznivih dejanj v slovenski penološki preteklosti ter ponudi sklepe o pomenu splošnih in specifičnih pristopov k obravnavi zapornikov za prakso in za znanost.
 
Ključne besede:
rehabilitacija, resocializacija, socioterapija, zapor, storilci.
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku in s slovenskim povzetkom): PDF

Navajanje:

Plesničar, Mojca M.: Why do People Stop offending? Recent Theories on Desistance and Their Value in Practical Approaches to Offenders, 
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 191 – 212, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_mihelj.plesnicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Novak
Imago iudicis, štiri podobe iz idejne zgodovine sojenja

 
Sinopsis:
Razprava opisuje spreminjanje razumevanja sodnika v zahodni pravni misli. Za izhodišče si vzame slavno Montesquieujevo misel, ki sodnika prikazuje kot »usta, ki izgovarjajo besede zakona«. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da opisuje kontinentalnega sodnika, pa avtor dokazuje, da je Montesquieu v opis vtkal svoje razumevanje vloge angleškega sodnika. Njegov portret se v veliki meri sklada s samorazumevanjem angleškega sodnika tistega časa (in še dolgo po tem). Postopno pa so Montesquieujevo podobo pričeli razumeti kot metaforo pretirano formalističnega pristopa k sodnemu odločanju, kar je kmalu sprožilo odziv. Reakcijo še najbolje uteleša nadvse vplivno nemško svobodnopravno gibanje, ki si je prizadevalo za priznanje ustvarjalnega vidika sodniškega odločanja. Pri tem so imeli pred očmi kot zgled svoje razumevanje sodnika v sistemu common law, čeprav je bilo to v nasprotju s tem, kako so angleški sodniki sami dojemali svojo vlogo. V naslednjih desetletjih se je nezadovoljstvo nad tedaj prevladujočim mehanicističnim pojasnjevanjem sodnega odločanja razširilo tudi na Združene države in spodbudilo nastanek ameriškega pravnega realizma. Realisti so v veliki meri prevzeli »program« svobodnopravnega gibanja, skupaj s prepričanjem, da je sodniško odločanje nujno ustvarjalno. To prepričanje pa je še danes osrednja prvina sodobnih teorij o sodniškem odločanju.
 
Ključne besede:
sodnik, Montesquieu, delitev oblasti, deklaratorna teorija, svobodnopravno gibanje, svobodnopravna šola, ameriški pravni realizem, formalizem.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:

Novak, Aleš: Imago iudicis, štiri podobe iz idejne zgodovine sojenja,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 67 – 101, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_novak.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Jernej Podlipnik
Materialna zakonitost pri določanju davčnih obveznostih z vidika časovne veljavnosti

 
Sinopsis:
V članku avtor odgovarja na vprašanje, katera pravila materialnega davčnega prava, ki določajo davčnega zavezanca in davčno obveznost (davčni dolg), je treba uporabiti, kadar se ta spremenijo v času od nastopa obdavčljivega dogodka do takrat, ko je davek obračunan ali odmerjen, če zakonodajalec v prehodnih določbah glede tega ničesar ne predpiše. Ker slovenska davčna zakonodaja nima splošne določbe, ki bi urejala tovrstne primere, je sodna praksa odločila, da se uporabljajo bodisi določbe, ki so veljale na dan nastanka davčne obveznosti bodisi določbe, ki so veljale v davčnem obdobju, na katerega se davčna obveznost nanaša. Avtor je deloma kritičen do tega stališča, ker meni, da je v določeni meri pomanjkljivo. Zato predlaga dopolnjeno interpretacijo, ki upošteva določbe slovenske ustave in prakso slovenskega ustavnega sodišča. V sklepu avtor predlaga spremembo slovenske davčne zakonodaje z uzakonitvijo splošne določbe, ki bi reševala tovrstne pravne situacije.
 
Ključne besede:
davek, davčna obveznost, načelo zakonitosti, materialno pravo, retroaktivnost, sprememba zakona, davčni postopek, enakost pred zakonom.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:

Podlipnik, Jernej: Materialna zakonitost pri določanju davčnih obveznostih z vidika časovne veljavnosti,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 103 – 122, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_podlipnik.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Mirjam Škrk, Ana Polak Petrič, Marko Rakovec
The Agreement on Succession Issues and Some Dilemmas Regarding Its Implementation

Sporazum o vprašanjih nasledstva in dileme glede njegovega uresničevanja
 
Sinopsis:
Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan šele deset let po razpadu Jugoslavije in je takrat veljal za velik politični dosežek, saj gre za prvo mednarodno pogodbo, ki so jo sklenile državne naslednice SFRJ. Mednarodna skupnost je potrdila njegov prispevek k miru in stabilnosti v regiji. Sporazum ureja skoraj vsa nasledstvena vprašanja – premično in nepremično premoženje, premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev, finančna sredstva in obveznosti, arhive, pokojnine, druge pravice in pravne koristi ter zasebno premoženje in pridobljene pravice. Razprava obravnava sporazum in njegovo uresničevanje, v ospredju pa so najpomembnejša področja, ki še vedno ostajajo neurejena in katerih ureditev vpliva na dvostranske odnose med državami naslednicami in sodelovanje v regiji. Obravnavana so tako pravna vprašanja kot tudi politično ozadje, ki vpliva na uresničevanje sporazuma.
 
Ključne besede:
mednarodno pravo, Jugoslavija (SFRJ), nasledstvo držav, razpad države, državno premoženje, finančne obveznosti, finančna sredstva, arhivi, stare devizne vloge, pridobljene pravice, Evropsko sodišče za človekove pravice, sodba Ališić.
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku in s slovenskim povzetkom): PDF

Navajanje:

Škrk, Mirjam, Polak Petrič, Ana, Rakovec, Marko: The Agreement on Succession Issues and Some Dilemmas Regarding Its Implementation,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 213 – 261, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_skrk_polak.petric_rakovec.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katja Šugman Stubbs
Strukturne spremembe slovenskega kazenskega procesnega prava v zadnjih dvajsetih letih

 
Sinopsis:
Avtorica analizira sistemske spremembe slovenskega kazenskega postopkovnega prava od časa, ko je bil sprejet zadnji enovit model kazenskega postopka leta 1967, katerega idejni naslednik je bil prvi slovenski ZKP (1994), pa vse do danes, ko je bil ta zakon že trinajstkrat noveliran. Ugotavlja, da je prišlo do največjih sistemskih sprememb pri vlogi tožilca: ta postaja aktiven usmerjevalec predkazenskega postopka in njegov dominus litis, s tem pa dobiva drugačno vlogo tudi preiskovalni sodnik: vse bolj je garant in vse manj preiskovalec. To kaže tudi na izrazito težnjo po odpravi faze preiskave in uvedbi enovitega predhodnega postopka. Naš zakon, ki je danes še vedno na instrukcijski maksimi utemeljen predstavnik mešanega tipa postopka, je tako pridobival poudarjeno adversarne vsebine. Te so predvsem pravica osumljenca, da je seznanjen s svojimi pravicami že v točki osredotočenosti preiskave, uvedba selekcijskih mehanizmov, kontradiktorno odrejanje omejevalnih ukrepov in preiskovalnih dejanj in posledično očitna aktivacija strank. Vrhunec te aktivacije pa je bila uvedba možnosti, da se postopek konča s priznanjem krivde. Obdolženec in (aktivni) tožilec sta razumljena kot enakopravna, avtonomna sogovornika, ki lahko prispevata k hitri rešitvi spora, sodišče pa ima samo še omejeno kontrolno vlogo.
 
Ključne besede:
kazenski postopek, zgodovina kazenskega postopka, sistemske spremembe kazenskega postopka, preiskovalni sodnik, državni tožilec, predkazenski postopek, faza preiskave, adversarni postopek, predobravnavni narok, pogajanja o priznanju krivde.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:

Šugman Stubbs, Katja: Strukturne spremembe slovenskega kazenskega procesnega prava v zadnjih dvajsetih letih,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 123 – 160, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_sugman.stubbs.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dejan Valentinčič
Zaščitna zakonodaja za slovensko jezikovno manjšino v Italiji in občina Rezija: manjšinske pravice med pravom in politiko

 
Sinopsis:
Rezija je del slovenske etnične poselitve v Italiji, a zaradi geografskih in zgodovinskih razlogov večina prebivalstva ni razvila slovenske narodne pripadnosti, ampak zgolj lokalno identiteto. Po letu 1999 je bila občina Rezija vključena v tri zaščitne zakone kot del slovenske jezikovne manjšine. A del prebivalstva in trenutna občinska oblast temu kategorično nasprotujeta, kar je privedlo do številnih hudih konfliktov v dolini. Prispevek predstavlja in analizira umeščenost občina Rezija v zakonodajo za zaščito slovenske manjšine, razloge za prizadevanja po izstopu občine iz območja izvajanja te zakonodaje in probleme pri udejanjanju manjšinskega varstva v praksi.
 
Ključne besede:
slovenska jezikovna manjšina v Italiji, Rezija, zaščitna zakonodaja, razdeljena identiteta, politika, konflikti.
 
Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Valentinčič, Dejan: Zaščitna zakonodaja za slovensko jezikovno manjšino v Italiji in občina Rezija: manjšinske pravice med pravom in politiko,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 161 – 187, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_valentincic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sabina Zgaga
Arms Trafficking: Aiding and Abetting Core Crimes

Trgovanje z orožjem kot oblika pomoči pri mednarodnem hudodelstvu
 
Sinopsis:
Ena izmed tipičnih oblik pomoči je zagotovitev sredstva za izvršitev kaznivega dejanja. Članek tako obravnava trgovanje z orožjem kot obliko pomoči pri izvršitvi mednarodnega hudodelstva. Prvo poglavje najprej predstavlja pomoč kot obliko udeležbe na podlagi ureditve Rimskega statuta in sodne prakse Mednarodnega kazenskega sodišča. Potem članek obravnava ureditev zakonitega trgovanja z orožjem v mednarodnem in evropskem pravu. Na tej podlagi potem mednarodno kazensko pravo opredeljuje trgovanje z orožjem kot mednarodno pogodbeno kaznivo dejanje ter kot udeležbo pri mednarodnem hudodelstvu, kar je predstavljeno v nadaljevanju. Članek se zaključi z obravnavanjem slovenske ureditve trgovanja z orožjem; tako s predstavitvijo pogojev za zakonito trgovanje z orožjem po Zakonu o orožju kot tudi s predstavitvijo trgovanja z orožjem kot kaznivega dejanja.
 
Ključne besede:
pomoč, udeležba, mednarodno hudodelstvo, naklep, trgovanje z orožjem, steki, mednarodno kazensko sodišče.
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku in s slovenskim povzetkom):
PDF

Navajanje:
Zgaga, Sabina. Arms Trafficking: Aiding and Abetting Core Crimes,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 75 (2015), str. 263 – 294, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr_2015_zgaga.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V tiskani in spletni izdaji Zbornika so objavljeni članki v slovenskem in angleškem jeziku ter njihovi slovenski in angleški povzetki. V angleškem jeziku so objavljeni članki s področij tujega, mednarodnega in primerjalnega prava, s čimer se zagotavlja večja dostopnost besedil tujejezičnim bralcem, za katere so te vsebine najpomembnejše. Domačemu bralstvu je na voljo slovenski prevod ključnih ugotovitev člankov. Za lažjo dostopnost tujejezičnim bralcem je na voljo tudi angleška spletna stran zbornika."

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 75 (2015), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115