O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic

Luka Mišič

Sinopsis:
Avtor v razpravi predstavi teorijo libertarizma, jo jasno loči od teorije liberalizma in skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno je pravzaprav libertarno pojmovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Avtor pri tem že z naslovom razkrije, da iz doktrine libertarizma izhaja lastninsko pojmovanje človekovih pravic, skozi besedilo pa bralcu razkrije razloge za tako razumevanje in hkrati predstavi tako vsebinsko kot tudi oblikovno transformacijo tradicionalnega, to je vertikalnega ali obrambnega učinka človekovih pravic, kjer te posameznika varujejo pred posegi oblasti. Povsem drugačno razumevanje vloge človekovih pravic izhaja iz libertarno opredeljene ideje posameznikove svobode, utemeljene na t.i. načelu samolastništva, po katerem je vsak posameznik lastnik svojega telesa in svoje volje, ter na načelu neagresivnosti, v skladu s katerim mora vsak poseg v posameznikovo svobodo, to je v njegovo lastninsko pravico, biti utemeljen na soglasju strank. Človekove pravice, kot tudi druge pravice, tako kot negativne, relativne in vrednostno nevtralne nastopajo v povsem podrejenem odnosu do naravne in nadrejene pravice do lastnine.

Ključne besede:
libertarizem, človekove pravice, liberalizem, lastninska pravica, svoboda.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Mišič, Luka: O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 141 – 166, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_misic.pdf.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115