Javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest - visokošolski učitelj v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica:  PRAVNA FAKULTETA 

1.     Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž, 1 prosto delovno mesto

·     visokošolski učitelj za področje kazenskega prava (kazensko procesno pravo);

·     polni delovni čas za nedoločen čas;

·     poskusno delo 4 mesece;

·     predviden pričetek dela: predvidoma 3. maja 2021 oz. po pridobljenem ustrezne habilitacijskem nazivu. 

2.     Pogoji za opravljanje dela:     

I. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·     doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji); 

II. Veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje kazenskega prava.

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima:

·     veljaven naziv UL ali

·     veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznanja naziva ali

·     izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje kazensko pravo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/ ). Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

·     Naziv oz. priznanje naziva je treba pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. 

III. Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi. 

IV. Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev. 

3.     Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:     

·     retorične sposobnosti;

·     inovativnost;

·     smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev. 

4.     Delovne izkušnje: 2 leti  

5.     Kratek opis dela in nalog:

·     oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;

·     organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;

·     predavanja študentom;

·     vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

·     vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

·     usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

·     znanstveno-raziskovalno delo. 

6.   Rok za prijavo: od 10. 2. 2021 do 11. 4. 2021. Vlogo, življenjepis, bibliografijo, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv oz. druga dokazila posredujte na e-naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si 

7.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Katarina Ilić Stefanović

Telefonska številka:  (01) 42 03 128

E-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115