III. Stopnja

Doktorski študij je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom. Po uspešno končanem študiju pridobi študent  znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.

V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot enovit doktorski študij, v katerem vsak študent izbere izmed naslednjih modulov (usmeritev):

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo.

Od vključno študijskega leta 2019/2020 dalje, je čas trajanja doktorskega študijskega programa štiri leta. Že začeti postopki uveljavljanja pravic kandidatov za vpis in študentov pri izvajanju študijskih programov se vodijo in končajo po Statutu Univerze v Ljubljani (199. člen prehodnih in končnih določb Statuta Univerze v Ljubljani, Ur. l. RS 8/2005, s spremembami, dopolnitvami in popravki). Postopki za pridobitev doktorata znanosti se podrobneje opredelijo s pravilnikom univerze (135. člen Statuta Univerze v Ljubljani):

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani
(določa postopke za pridobitev doktorata znanosti   od  1. 10. 2021 dalje) !

Glavne spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  1. 10. 2021 dalje, se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi (49. člen) ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih (66. člen) in štiriletnih študijskih programih (47. člen).

V skladu s 66. členom prehodnih in končnih določb Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  1. 10. 2021 dalje, »doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, pri katerih se je spremenilo trajanje študija na štiri leta, dokončajo študij na teh študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL«, z možnostjo podaljšanja roka za oddajo disertacije največ za eno leto.

Doktorandi, ki bodo vključno od študijskega leta 2019/2020 dalje ponavljali letnik ali prekinili študij (pavzirali), bodo študij lahko nadaljevali in ga zaključili po pogojih spremenjenega (štiriletnega) programa doktorskega študija in bodo morali, v skladu s 47. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  1. 10. 2021 dalje, svojo doktorsko disertacijo oddati »v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto«.V pripeti datoteki objavljamo obvestilo Službe za doktorski študij Univerze v Ljubljani s pojasnili prehoda na štiriletni doktorski študijski program.

Predstavitveni zbornik  štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je prvič razpisan za študijsko leto 2019/2020)

Predstavitveni zbornik  triletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je bil razpisan v študijskih letih od vključno 2009/2010 do 2018/2019)
 
Predstavitev modula Kriminologija 

Pravilnik o doktorskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (določa postopke za pridobitev doktorata znanosti  do 8. 6. 2019)

Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka