Nadaljevanje študija po merilih za prehode v višji letnik - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima na voljo dve (2) prosti mesti za prehod v 2. letnik in eno (1) mesto za prehod v 3. letnik.

Razpisana mesta so prosta na izrednem študiju.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode traja od 1. do 17. septembra 2014.

Prehod je mogoč samo z:
  • enakega študijskega programa,
  • univerzitetnega študijskega programa Pravo (predbolonjskega) ali
  •  primerljivega študijskega programa s področja prava.
O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve Pravne fakultete v Ljubljani, ki študentu s sklepom določi priznane obveznosti in obveznosti, ki jih mora opraviti po novem programu.


ŠOLNINA 

Cena šolnine za 2. ali 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2014/15 znaša 1.645,09 EUR in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30.1.2015).


NAČIN ODDAJE PRIJAVE

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2014. Po pošti mora priporočeno poslati na Pravno fakulteto v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 17. septembra na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).
Kot pravočasna se upošteva:
  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2014 oz.
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na Pravno fakulteto v Ljubljani do 17. septembra 2014.

Prijavi priložite dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis v nov študijski program, dokazila o opravljenih študijskih obveznostih iz prejšnjega programa in predmetnik dotedanjega študijskega programa (slednje velja samo za študente drugih fakultet).

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis najkasneje do 30. septembra 2014.


DODATNE INFORMACIJE

Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2014/15  je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma pri g. Branku Perhaju iz referata za študentske zadeve (tel: 01/420 32 26 ali e-naslov: branko.perhaj@pf.uni-lj.si).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115