Objava Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskih študentov- generacija 2016

Na spletni povezavi Univerze v Ljubljani  http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/2013090915174854/  je objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016.


Sporočamo vam tudi nekaj pomembnih informacij iz razpisa:

Študent mora oddati elektronsko prijavo na javni razpis, dosegljivo na spletnem naslovu univerze https://prijava.uni-lj.si/Lists/Prijava%20na%20razpis%202016/Nova%20forma%202.aspx .

Študent vlogo, podpisani prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in podpisano prilogo »Idejna zasnova doktorske disertacije«, skupaj z zahtevanimi dokazili obvezno pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Vloga na javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016« po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda osebno v vložišče Univerze v Ljubljani v času uradnih ur.

Za pravočasno šteje vloga, ki je do 20. 10. 2016 do 12. ure prispela v vložišče univerze in je bila do tega roka tudi elektronsko oddana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Če vloga ne bo oddana v elektronski in fizični obliki do roka iz razpisa, se šteje, da vloga ni bila oddana.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in podpisano prilogo »Idejna zasnova doktorske disertacije« ter vsa zahtevana dokazila v fizični obliki. Prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in priloga »Idejna zasnova doktorske disertacije«, morata biti izpolnjena in podpisana s strani zahtevanih oseb, navedenih na posameznih obrazcih.

Študent je dolžan spremljati obvestila, informacije in navodila v zvezi s tem javnim razpisom, ki jih univerza objavi na svojem spletnem naslovu: www.uni-lj.si  ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 18. 10. 2016 do 10.00 ure v elektronski obliki na naslov razpis.sofinanciranje@uni-lj.si . Univerza bo na vprašanja začela odgovarjati 14. 10. 2016 in bo odgovarjala najkasneje do 19. 10. 2016 do 12. ure.

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115