PF je športnikom prijazna

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani dosega kriterije za pridobitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, ki je prva faza evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje. S certifikatom »Športnikom prijazno izobraževanje« želi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) predvsem pozitivno vplivati na boljšo obveščenost in informiranost športnikov pri odločitvi, katere izobraževalne organizacije so športnikom bolj naklonjene za njihovo izobraževanje in jih pri njihovi dvojni karieri tudi dejansko podpirajo. Na drugi strani je interes OKS-ZŠZ prepoznati dobre prakse posameznih izobraževalnih organizacij in jim na način omogočiti pozitivno dodano vrednost, ki bi pozneje lahko služila tudi kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere. S certifikatom »Športnikom prijazno izobraževanje« se spodbuja odličnost, tako na področju vrhunskih športnih dosežkov, kot tudi izobraževanja.

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji zunaj-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. 

Področje dvojne kariere zahteva na nacionalni ravni usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014–2023 in njen Akcijski načrt, v skladu s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Julija 2017 je OKS-ZŠZ objavil razpis za certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v tej fazi podeljuje priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Certifikat se skladno s Pravilnikom certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Seznam izobraževalnih organizacij, ki omogočajo okolje za izobraževanje športnikov bo objavljen tudi na spletni strani OKS, zavihek »dvojna kariera«, in bo na ta način javno dostopen.

Vse informacije o certifikatu so javno objavljene na spletni strani OKS-ZŠZ .

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115