Podpisan sporazum o sodelovanju med vrhovnim državnim tožilstvom in Pravno fakulteto

Dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Saša Zagorc in generalni državni tožilec Drago Šketa sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani (Pravna fakulteta UL), na podlagi katerega si bo Pravna fakulteta UL prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo omogočiti vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu v državnotožilskih organizacijah. Pravna fakulteta UL bo v sklopu sodelovanja, kakor je v praksi potekalo tudi že doslej, vabila državne tožilce in strokovne sodelavce, da predavajo, so somentorji pri magistrskih nalogah in da na druge načine sodelujejo v pedagoškem procesu ter po možnosti tudi pri raziskovalnem delu fakultete. Vrhovno državno tožilstvo RS si bo v skladu z veljavno zakonodajo prizadevalo kolegom s Pravne fakultete omogočiti dostop do podatkov, ki bi jih ti potrebovali za svoje znanstveno-raziskovalno delo.

Po podpisu je dekan, prof. dr. Saša Zagorc, poudaril, da si je vodstvo že doslej in si bo še naprej prizadevalo za spodbujanje tovrstnega sodelovanja svojih zaposlenih pri različnih cehovskih organizacijah, saj to koristi tako študijskemu kot raziskovalnemu procesu na fakulteti, s tem pa ima pozitivne učinke tudi na študente in njihovo možnosti pridobiti si praktičnih in za poznejšo karierno pot uporabnih znanj. Dodal je še, da ta sporazum v ničemer ne omejuje pobude in inovativnih pristopov posameznih zaposlenih na fakulteti: »Manj formalne oblike sodelovanja, kot so strokovni obiski, gostujoča predavanja, posvetovanja, raziskovalni intervjuji in podobno, pa se izvajajo neposredno na podlagi tega sporazuma po poprejšnjem dogovoru med posameznimi delavci Pravne fakultete ter državnimi tožilci in strokovnimi sodelavci državnotožilskih organizacij.«

Podpisani sporazum je le še eden v vrsti korakov, ki jih na fakulteti izvajajo na poti povezovanja med pedagoškim procesom in prakso, vse s ciljem napredka pravne znanosti in še večje kakovosti diplomantov naše najstarejše in najugledneje pravne fakultete.
Galerija